Prijem 6 nastavnika

Ovaj oglas je istekao

SŠC « VUK KARADžIĆ « LOPARE

Prijem 6 nastavnika

OPIS RADNOG MJESTA

1.Nastavnik fizike na 15 časova, lice bez iskustva, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31. 8. 2018. godine …….. 1 izvršilac
2.Nastavnik biologije na 8 časova, lice bez iskustva, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31. 8. 2018. godine …….. 1 izvršilac
3.Profesor ekologije i zaštite životne sredine na 2 časa, lice bez iskustva, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31. 8. 2018. godine …….. 1 izvršilac
4.Nastavnik muzičke kulture na 2 časa, lice bez iskustva, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31. 8. 2018. godine …….. 1 izvršilac
5.Nastavnik likovne kulture na 2 časa, lice bez iskustva, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31. 8. 2018. godine …….. 1 izvršilac
6.Nastavnik mašinske grupe predmeta na 16 časova teorije i 6 časova praktične nastave, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme, do 31. 8. 2018. godine……… 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova, utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/08,106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji
( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 34/15 i 83/15).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi («Službeni glasnik Republike Srpske» broj: 102/14 i 42/16)

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom prebivališta, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
( ne starije od 6 mjeseci),
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5) da ima položen stručni ispit za rad u nastavi za radno mjesto za koja se traži položen stručni ispit, (pozicija br. 6.)

Kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit, pozicija br. 6.),
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa.
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za radno mjesto za koje se traži iskustvo, pozicija
br. 6.) koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
– vrsta posla,
– stepen stručne spreme i
– dužina radnog staža po vrstama posla;

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice: poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 22. 8. 2017. godine u 10,00 časova u prostorijama JU SŠC «Vuk Karadžić» Lopare.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SŠC «Vuk Karadžić» Lopare, Dositeja Obradovića bb 75240 Lopare sa naznakom «PRIJAVA NA KONKURS«.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_6_nastavnika_-_ssc_vuk_karadzic_lopare/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 09.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+