AVNI KONKURS za izbor članova Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća “Lisina” a.d. Šipovo ispred kapitala Opštine Šipovo

Ovaj oglas je istekao

AVNI KONKURS za izbor članova Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća “Lisina” a.d. Šipovo ispred kapitala Opštine Šipovo

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 8. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i člana 52. Statuta Društva, te
Odluke Skupštine akcionara Društva o raspisivanju Javnog konkursa za izbor člana Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Opštine Šipovo, Skupština akcionara Komunalnog preduzeća “Lisina” a.d. Šipovo raspisuje JAVNI KONKURS za izbor članova Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća
“Lisina” a.d. Šipovo ispred kapitala Opštine Šipovo
I – Skupština akcionara KP “Lisina” a.d. Šipovo imenuje tri člana Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća “Lisina” a.d. Šipovo ispred ka- pitala Opštine Šipovo.
II – Nadležnost Nadzornog odbora propisana je članom 7. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11) i
članom 54. Statuta Društva.
III – Mandat članova Nadzornog odbora Društva je četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
IV – Kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterijume i uslove.
1. Opšti uslovi:
– da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da su stariji od 18 godina,
– da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nisu razriješeni dužnosti ili otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od
tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa,
– da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u Nadzornom odboru Društva,
– da se ne vodi krivični postupak,
– da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH,
– da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti.
2. Posebni uslovi:
– visoka stručna sprema (VII stepen) društvenog ili tehničkog smjera,
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
– da posjeduju stručna i profesionalna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova iz nadležnosti organa za koje se kandiduju.
V – Sukob interesa
Kandidati za članove Nadzornog odbora ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano
odredbama:
– člana 5. Zakona o sukobu interesa (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/02),
– člana 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08),
– člana 13. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11),
– člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
VI – Potrebna dokumenta:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– ovjerena kopija diplome o završenoj školi,
– uvjerenje o radnom stažu – iskustvu,
– biografi ja o kretanju u službi, uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivič- ni postupak (ne starije od tri mjeseca).
Za dokaze iz tačke 1. (Opšti uslovi) alineje 4, 5. i 7. Kandidati su dužni dostaviti pisane izjave, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz tačke
V (Sukob interesa).
VII – Objavljivanje Konkursa
Ovaj konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Euro blic”.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se dostavljaju lično ili preporučeno, poštom, na adresu: Ul. Nikole Tesle 31, Šipovo, sa naznakom: Komisiji za izbor članova Nadzornog odbora.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.06.2017

Datum objave: 12.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+