Direktor

Ovaj oglas je istekao

Direktor

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03)
i člana 39. stav 2. tačka 36. Statuta Grada Bijeljina (“Službeni glasnik grada Bijeljina”, broj 9/17), Skupština grada Bijeljina, na 7. sjednici, održanoj 18.
maja 2017. godine, raspisala je JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog mjesta
I – Direktor Javne ustanove Centar za kulturu “Semberija” Bijeljina.
II – Opis poslova
Direktor predstavlja i zastupa Centar, organizuje i rukovodi Centrom, predlaže akte koje donosi Upravni odbor, izvršava odluke Upravnog odbora
i preduzima mjere za njihovo sprovođenje, stara se i odgovara za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje imovinom Centra i obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.
III – Mandat
Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.
IV – Status
Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama, koji direktor zaključu- je sa Upravnim odborom, utvrđuju se radnopravni status, plata i druga primanja
direktora po osnovu rada.
V – Opšti uslovi za kandidate su:
– da su državljani BiH – Republike Srpske,
– da su stariji od 18 godina,
– da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH, kao rezultat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
– da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu
da se pojave pred Sudom,
– da nisu osuđivani za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje dužnosti.
VI – Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate
Posebni uslovi za kandidate iz tačke I su:
– visoka stručna sprema (VII stepen),
– potrebno stručno znanje iz djelatnosti kojom se bavi pravni subjekt,
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
– posjedovanje rukovodnih i organizacionih sposobnosti,
– dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova,
– program rada.
VII – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti niti aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim,
vladinim ili drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u
organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08), Zakonom o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16) i drugim zakonima. Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci.
VIII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu, kandidati dostavljaju dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji: biografi ju o kretanju u službi,
uvjerenje da kandidat nije osuđivan, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu, svojeručno potpisane i ovjerene izjave o ispunjavanju opštih uslova iz tačke V alineje 3. i 4. i tačke VII, diplomu, dokaz o radnom iskustvu u struci i program rada.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
O rezultatima Konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Skupština grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1, sa naznakom: Komisija
za izbor.
X – Objavljivanje
Javni konkurs će se objaviti u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Oslobođenje”.
Javni konkurs će se objaviti i u “Službenom glasniku grada Bijeljina”, ali se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.06.2017

Datum objave: 14.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+