Direktor Javne ustanove „Kulturno-obrazovni centar Novi Grad“, direktor Javne ustanove Dječiji vrtić „Pčelica Maja“

Direktor Javne ustanove „Kulturno-obrazovni centar Novi Grad“, direktor Javne ustanove Dječiji vrtić „Pčelica Maja“

OPIS RADNOG MJESTA

I – Skupština opštine Novi Grad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:
1) direktora Javne ustanove „Kulturno-obrazovni centar Novi Grad“ Novi Grad
2) direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Pčelica Maja“ Novi Grad

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II – Opšti i posebni uslovi

Opšti uslovi:
– da su državljani RSe,odnosno BiH,
– da su stariji od 18 godina
– da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH i RS kao rezultat disciplinske mjere na kojem nivou vlasti u RS u periodu od tri godine prije dana obavljanja upražnjene pozicije,
– da se na njih ne odnosi član 9. tačka 1. Ustava BiH,
– da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje funkcije,
– da se ne vodi krivični postupak,
– da nisu u sukobu interesa prema Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS.
Posebni uslovi:
1) Za direktora Javne ustanove „Kulturno-obrazovni centar Novi Grad“Novi Grad :
a) visoka stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera,
b) najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
v) da posjeduje stručne, organizacione i rukovodne sposobnosti,
g) da ima uspješnost i postignute rezultate na ranijim poslovima.

2) za direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Pčelica Maja“Novi Grad :
ada ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u predškolskim ustanovama na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika ili završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika, te diplomirani pravnik i diplomirani ekonomista,
b) najmanje pet godine radnog iskustva u svojoj struci nakon sticanja visoke stručne spreme
v) da posjeduje stručne, organizacione i rukovodne sposobnosti,
g) uspješnost i postignuti rezultati na ranijim poslovima.

IV – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :
– biografiju
– ovjerenu kopiju diplome i lične karte,
– dokaz o radnom iskustvu,
– uvjerenje o državljanstvu,
– da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje
funkcije i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
– ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH i RS kao rezultat disciplinske mjere na kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana obavljanja upražnjene pozicije,
– ovjerenu izjavu da se na kandidate ne odnosi član 9. tačka 1. Ustava BiH,
– ovjerenu izjavu da kandidati ne obavljaju dužnost, aktivnosti i da nisu na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidati za direktore do okončanja izbornog postupka.

V – Postupak izbora, uključujući i pregled prispjelih prijava na konkurs, obavljanje intervjua sa kandidatima, utvrđivanje rang liste, te predlaganje kandidata za imenovanje, u skladu sa utvrđenim kriterijumima , izvršiće Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove“ Kulturno-obrazovni centar Novi Grad“ i Javne
ustanove Dječiji vrtić „Pčelica Maja“ Novi Grad, koju je imenovala Skupština opštine Novi Grad.

VI –Objavljivanje Konkursa
Javni konkurs biće objavljen u ‘’Službenom glasniku Republike Srpske ‘’ i dnevnom listu ‘’ Glas Srpske ‘’.

VII –Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja ako se Konkurs ne objavi istovremeno.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br.2. sa naznakom: „ Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove“ Kulturno-obrazovni centar Novi Grad“ i Javne ustanove Dječiji vrtić „Pčelica Maja“ Novi Grad“. “Ne otvaraj“.

 

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_izbor_i_imenovanje_direktora_javne_ustanove_kulturno-obraz/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: ..

Datum objave: 06.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+