Direktor Javne ustanove Škole za osnovno muzičko obrazovanje Prnjavor

Ovaj oglas je istekao

Direktor Javne ustanove Škole za osnovno muzičko obrazovanje Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA

I- Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

II – Mandat
Direktor Javne ustanove Škole za osnovno muzičko obrazovanje Prnjavor se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

III – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Škole za osnovno muzičko obrazovanje Prnjavor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. OPŠTI USLOVI:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
– da je stariji od 18 godina.

2. POSEBNI USLOVI:
– ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent muzičkog smjera,
– ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
– nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

IV– POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
– Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i hercegovine ( ne starije od 6 mjeseci) ,
– Diploma o završenom prvom ciklusu studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS ili ekvivalent muzičkog smjera,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
– Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
– Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
– Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,
—Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu
– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. Stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,
– Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa Zakonom.

V – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Škola za osnovno muzičko obrazovanje Prnjavor, Laze Lazarevića br.4 , 78 430 Prnjavor, sa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Škole za osnovno muzičko obrazovanje Prnjavor.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI– Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Škola za osnovno muzičko obrazovanje Prnjavor u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.06.2017

Datum objave: 14.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+