Direktor Kazneno-popravnog zavoda Trebinje

Ovaj oglas je istekao

Direktor Kazneno-popravnog zavoda Trebinje

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 12/10, 117/11, 98/13 i 44/16), ministar
pravde raspisuje JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje
I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje za sljedeće radno mjesto:
1. direktor Kazneno-popravnog zavoda Trebinje.
II – Rukovodioca kazneno-popravne ustanove postavlja i razrješava ministar,
na osnovu javnog konkursa, na period od pet godina uz mogućnost ponovnog postavljenja.
III – Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs moraju da ispunjavaju
opšte i posebne uslove.
a) Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.
b) Posebni uslovi
Visoka stručna sprema društvenog smjera, najmanje pet godina radnog iskustva u tom stepenu obrazovanja na poslovima izvršenja krivičnih sankcija,
pravosuđa i uprave, poslije završenog prvog ciklusa studija u trajanju od četiri godine sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent i položen stručni ispit iz
jedne od navedenih oblasti.
IV – Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– biografi ju sa podacima o kretanju u službi,
– uvjerenje o državljanstvu,
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
– dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivična djela koja ga čine nepodobnim za
obavljanje poslova u ustanovi,
– diplomu o završenoj školskoj spremi, dokaz o radnom iskustvu,
– dokaz o položenom stručnom ispitu, ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
BiH tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,
– ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.
Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na Javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.
V – Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se razgovor (intervju), a o vremenu i mjestu obavljanja razgovora (intervjua)
kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
VI – Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja
Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ukoliko Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
VII – Prijave na Javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte, na adresu: Ministarstvo
pravde Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banjaluka, sa naznakom:
za Konkurs.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.06.2017

Datum objave: 12.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+