Direktor škole Bileća

Ovaj oglas je istekao

Direktor škole Bileća

OPIS RADNOG MJESTA

Direktor škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za direktora škole može biti izabrano lice koje pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 1/16) ispunjava i posebne uslove propisane članom 96. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik RS“ broj: 108/09, 118/09), i to:
Da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova;
Da ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno – obrazovnom radu u školi;
Da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;
Da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno – obrazovnog rada u školi;
Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,
Za direktora škole ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. UstavaBosne i Hercegovine, niti lice koje obavlja dužnosti , aktivnosti ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Za direktora škole ne može biti izabrano lice koje je otpušteno iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviiti originale ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:
Uvjerenje o državljanstvu;
Izvod iz matične knjige rođenih;
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);
Diploma o stečenoj stručnoj spremi;
Uvjerenje o radnom iskustvu;
Uvjerenje o neosuđivanosti;
Prijedlog programa rada za mandatni period;
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže izabrani kandidat prije stupanja na funkciju);
Kratku biografiju;
Ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. UstavaBosne i Hercegovine;
Ovjerena izjava da kandidat ne podliježe sukobu interesa;
Ovjerena izjava da kandidat nije otpušten iz državne službe na bilo kom nivou BiH (države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa.

Direktor škole bira se na period od četiri godine i po isteku mandata može biti ponovo izabran na još jedan mandat u istoj školi. Mandat direktora počinje od dana stupanja na dužnost.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Učesnici konkursa će biti pismeno obaviješteni o odluci o imenovanju direktora škole u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir.

Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom „ Školskom odboru – prijava na konkurs za izbor direktora“.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+