Direktor škole Mokro

Ovaj oglas je istekao

Direktor škole Mokro

OPIS RADNOG MJESTA

Direktor škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za direktora JU O.Š. “Mokro“ može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da je stariji od 18 godina i
-da je državljanin Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi:
-da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,
-da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci u prosvjeti, nakon sticanja više ili visoke stručne spreme,
-da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
-ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže slijedeća dokumenta:

-Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci u prosvjeti, nakon sticanja više ili visoke stručne spreme,
-Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu,
-Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,
-Uvjerenje o državljanstvu i
-Izvod iz matične knjige rođenih.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Mandat direktora je 4 godine i može biti ponovo izabran na još jedan mandat u istoj školi.
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne vraćaju se kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole, sa naznakom „JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA ŠKOLE“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+