Direktor škole Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Direktor škole Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA

Direktor škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OPŠTI USLOVI:
da je državljanin RS ili BiH,da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad ida je stariji od 18 godina

POSEBNI USLOVI
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje:
Ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno viša ili visoka stručna sprema;
Ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme;
Nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
Ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno – obrazovnog procesa u školi.
Uz prijavu kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:
1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Uvjerenje o državljanstvu;
3. Ljekarsko uvjerenje;
4. Diplomu o završenoj školi;
5. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme;
6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
7. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
8. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
9. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Direktor se imenuje na period od četiri godine.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje, Trnopolje bb, 79202 Kozarac, sa naznakom Javni konkurs za izbor direktora Osnovne škole (NE OTVARATI).Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje, u roku od osam (8) dana od dana donošenja iste.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+