Direktor škole

Direktor škole

OPIS RADNOG MJESTA

Direktor škole za period od četiri (4) godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:
1.Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
2.Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava;
3.Nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
4.Ima BiH državljanstvo;
5.Ima zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima.

Uz prijavu kandidati su dužni podnijeti sledeće dokumente:
1.Ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi;
2.Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. prethodnog stava;
3.Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 mjeseci;
4.Uvjerenje od suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela iz tačke 3. prethodnog stava;
5.Program rada;
6.Kratku biografiju u kojoj će navesti do sada ostvarene rezultate u radu;
7.Preporuku ranijeg poslodavca;
8.Uvjerenje o državljanstvu.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Prijave slati na sledeću adresu: JU OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ Čelopek bb, 75400 Zvornik.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izvor: www.zzzrs.net

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: ..

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Direktor škole

Ovaj oglas je istekao

Direktor škole

OPIS RADNOG MJESTA

Direktor škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:
da je državljanin BiH;
da je stariji od 18 godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studijskog programa, stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent;
– da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi;
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;
– da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole.
– koji ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše
Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su dužni priložiti :
a) uvjerenje o državljanstvu,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
v) diplomu o završenoj školskoj spremi,
g) uvjerenje o radnom iskustvu u prosvjeti,
d) program rada u narednom četverogodišnjem periodu.

Sva potrebna dokumenta dostavljaju se u orginalu ili ovjerenoj kopiji.
Rok za podnošenje prijava kandidata je (15) petnaest dana od dana objavljivanja konkursa.
Direktor škole se imenuje na period od (4) četiri godine.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci imenovanja direktora u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.
Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu:
JAVNA USTANOVA SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE
Njegoševa br.7
71 420 Pale
Sa naznakom „prijava na konkurs za direktora škole“
Napomena:Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.10.2015

Datum objave: 07.10.2015

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.