Direktor škole

Ovaj oglas je istekao

Direktor škole

OPIS RADNOG MJESTA

Direktor škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:
da je državljanin BiH;
da je stariji od 18 godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studijskog programa, stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent;
– da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi;
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;
– da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole.
– koji ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše
Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su dužni priložiti :
a) uvjerenje o državljanstvu,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
v) diplomu o završenoj školskoj spremi,
g) uvjerenje o radnom iskustvu u prosvjeti,
d) program rada u narednom četverogodišnjem periodu.

Sva potrebna dokumenta dostavljaju se u orginalu ili ovjerenoj kopiji.
Rok za podnošenje prijava kandidata je (15) petnaest dana od dana objavljivanja konkursa.
Direktor škole se imenuje na period od (4) četiri godine.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci imenovanja direktora u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.
Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu:
JAVNA USTANOVA SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE
Njegoševa br.7
71 420 Pale
Sa naznakom „prijava na konkurs za direktora škole“
Napomena:Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.10.2015

Datum objave: 07.10.2015

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+