Doktor medicine, supspecijalista forenzičke psihijatrije, Doktor medicine, specijalista psihijatrije, neuropsihijatrije

Ovaj oglas je istekao

Doktor medicine, supspecijalista forenzičke psihijatrije, Doktor medicine, specijalista psihijatrije, neuropsihijatrije

OPIS RADNOG MJESTA

1. Doktor medicine, supspecijalista forenzičke psihijatrije……………….1izvršilac,
2. Doktor medicine, specijalista psihijatrije, neuropsihijatrije ……….1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II – Kandidati su dužni da ispunjavaju opšte i posebne uslove:

A) Opšti uslovi:
– da je kandidat državljanin BiH,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Zavodu

B) Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno brojem 1.
– VSS – medicinski fakultet, 360 ECTS,
– položen stručni ispit,
– položena supspecijalizacija forenzičke psihijatrije,
– 5 godina radnog iskustva u struci u traženom stepenu stručne spreme
– licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence.

Za radno mjesto označeno brojem 2.
– VSS – medicinski fakultet, 360 ECTS
– položen stručni ispit,
– položena specijalizacija iz psihijatrije, neuropsihijatrije
– 3 godine radnog iskustva u struci u traženom stepenu stručne spreme
– licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence.

III –Uz prijavu na konkurs sa osnovnim podacima, adresom prebivališta i brojem telefona , kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),
– diploma o završenoj školskoj spremi,
– uvjerenje ( potvrda) poslodavca o traženom radnom iskustvu iz koje se vidi na kojim poslovima je kandidat radio i koja stručna sprema je potrebna za te poslove, sa ukupnim radnim iskustvom ( godina, mjeseci, dana),
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

Pored navedene dokumentacije potrebno je i:

– za radno mjesto označeno brojem 1.
– diplomu o supspecijalizaciji forenzičke psihijatrije i
– licencu ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence i
– za radno mjesto označeno brojem 2.
– diplomu o specijalizaciji psihijatrije, neuropsihijatrije i
– licencu ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence
Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostaviti uvjerenje o sposobnosti za rad (ljekarsko uvjerenje).

IV- Potrebna dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Postupak će provoditi Komisija za prijem u radni odnos koju rješenjem imenuje direktor Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Rok za podnošenje prijava sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.
Napotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu poslodavca,sa naznakom : ” Prijava na konkurs za prijem u radni odnos “.

ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC
Podromanija bb
71 350 Sokolac,
Tel./faks: 057/440-040
e-mail: forenpsi@teol.net

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.07.2017

Datum objave: 14.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+