Ekonomska grupa predmeta, Kultura religija Vukosavlje

Ovaj oglas je istekao

Ekonomska grupa predmeta, Kultura religija Vukosavlje

OPIS RADNOG MJESTA

I- Na određeno vrijeme , do povratka radnice sa javne funkcije, a najkasnije do 11.3.2017.godine, potreban nastavnik za sljedeće nastavne predmete:

1. Ekonomska grupa predmeta …………………………12 časova sedmično (1 izvršilac), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

II- Na određeno vrijeme, do kraja nastavne 2016/17.godine (do 30.6.2017.godine), potreban nastavnik za sljedeći nastavni predmet:

2. Kultura religija . ………………………….. 2 časa sedmično (1 izvršilac),
sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:01/16) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 42/2016) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08,106/09,104/11 i 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Repbulike Srpske“, broj : 29/12 , 80/14 i 83/15) i to:
Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju , sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:
Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca),
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci ( dostavlja kandidat koji bude izbaran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)
Uvjerenje o neosuđivanosti , kojim se dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Bodovanje kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:102/2014 i 42/2016).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 17.01.2017.godine, u 12,00 časova u prostorijama škole.
Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti , dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu:
JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „NIKOLA TESLA“ , Ul. Omladinska bb, 74470 VUKOSAVLjE, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 12.01.2017

Datum objave: 04.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+