JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora “Kosmos” a.d. Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora “Kosmos” a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
41/03), a u vezi sa članom 30. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos” a.d. Banja Luka, Odluke Vlade Republike
Srpske o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Akcionarskog društva za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos”
a.d. Banja Luka, broj: 04/1-012-2-1142/17, od 4.5.2017. godine, i Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
članova Nadzornog odbora Akcionarskog društva za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos” a.d. Banja Luka, broj: 04/1-012-2-1143/17, od 4.5.2017.
godine, r aspisuje se JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora “Kosmos” a.d. Banja Luka
1. Vlada Republike Srpske imenuje Nadzorni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos” a.d. Banja Luka.
2. U Nadzorni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos” a.d. Banja Luka biraju se tri člana.
3. Nadležnost Nadzornog odbora regulisana je članom 7. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11),
odredbama Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos” a.d. Banja Luka i aktima Društva.
4. Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
5. Članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga prava u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.
6. Kandidati za izbor članova Nadzornog odbora moraju ispunjavati sljedeće uslove.
Opšti uslovi:
– da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da su stariji od 18 godina,
– da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,
– da nisu osuđivani za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj za povredu propisa o privrednom ili fi nansijskog poslovanju koji ih čini nepodobnim
za obavljanje dužnosti u navedenom organu,
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
– da se na njih ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH,
– da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti.
Posebni uslovi:
– visoka stručna sprema (VII stepen) tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera,
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
– da posjeduju stručna profesionalna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova iz nadležnosti organa za koji se kandiduju,
– poznavanje propisa iz djelatnosti koju obavlja Društvo.
7. Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnosti idi biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama:
– člana 5. Zakona o sukobu interesa (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/02),
– člana 15. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11),
– člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
8. Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz tačke 6. Konkursa, i to:
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
– ovjerenu kopiju diplome,
– uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
– biografi ju sa podacima o kretanju u službi.
Za dokaze iz tačke 6. (opšti uslovi) alineje 3, 4, 6. i 7. kandidati dostavljaju pisanu izjavu ovjerenu od nadležnog opštinskog organa.
Za dokaze iz tačke 7. (sukob interesa) kandidati dostavljaju pisanu izjavu, ovjerenu od nadležnog opštinskog organa.
9. Postupak izbora će sprovesti Komisija za izbor članova Nadzornog odbora “Kosmos” a.d. Banja Luka, imenovana Odlukom Vlade Republike
Srpske, broj: 04/1-012-2-1141/17, od 4.5.2017. godine.
Sa svim kandidatima koji ispune uslove iz ovog konkursa obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
10. Ovaj konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”.
11. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos” a.d. Banja Luka, Cetinjska broj 1, sa naznakom: Komisija za izbor članova Nadzornog odbora

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.06.2017

Datum objave: 07.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+