JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama i članova nadzornog odbora u javnom preduzeću čiji osnivač je Grad Trebinje

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama i članova nadzornog odbora u javnom preduzeću čiji osnivač je Grad Trebinje

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
tačke XV Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor, imenovanje i razrješenje organa u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Trebinje
(“Službeni glasnik grada Trebinje”, broj 4/17) i tačke I Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim
ustanovama i članova nadzornih odbora u javnim preduzećima čiji osnivač je Grad Trebinje (“Službeni glasnik grada Trebinja”, broj 6/17), Skupština
grada Trebinja r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama i članova nadzornog odbora u javnom preduzeću čiji osnivač je Grad Trebinje
I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama i članova nadzornog odbora u javnom preduze-
ću čiji osnivač je Grad Trebinje, i to:
1. tri člana Upravnog odbora JU Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Trebinje;
2. pet članova Upravnog odbora JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece “Naša radost” Trebinje, i to iz reda:
– predstavnika osnivača,
– predstavnika Savjeta roditelja,
– predstavnika Stručnog vijeća predškolske ustanove;
3. tri člana Upravnog odbora JU Centar za informisanje i obrazovanje Trebinje;
4. tri člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Trebinje;
5. tri člana Upravnog odbora JZU Apoteka Trebinje;
6. tri člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Trebinje;
7. tri člana Upravnog odbora JU Turistička organizacija Grada Trebinja, Trebinje;
8. tri člana Upravnog odbora JU “Trebinjesport” Trebinje;
9. tri člana Upravnog odbora JU Dom mladih Trebinje;
10. tri člana Upravnog odbora JU Kulturni centar Trebinje;
11. tri člana Nadzornog odbora JP “Radnik” Trebinje.
II – Opis poslova
Upravni i nadzorni odbori obavljaju poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima javnih ustanova i preuzeća.
Upravni i nadzorni odbori za svoj rad odgovaraju Skupštini grada Trebinja.
III – Mandat
Kandidati za članove upravnih i nadzornih odbora biraće se na period od četiri godine.
IV – Status
Aktom o imenovanju članovi upravnih i nadzornih odbora ne zasnivaju
radni odnos.
V – Opšti uslovi za sve kandidate:
1. da su stariji od 18 godina,
2. da su državljani Republike Srpske i BiH,
3. da nisu otpuštani iz državne službe, na bilo kojem nivou vlasti BiH (bilo na nivou države ili entiteta, kao rezultat disciplinske mjere, u periodu od
tri godine prije objavljivanja Konkursa),
4. da ne služe kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu
da se pojave pred sudom (član 9. tačka 1. Ustava BiH),
5. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje navedenih poslova i da se protiv njih ne vodi krivični postupak.
VI – Posebni uslovi za sve kandidate:
– visoka (VII stepen) ili viša (VI stepen) stručna sprema ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180, odnosno 240 ECST bodova,
– poznavanje problematike u djelatnostima kojima se bavi javna ustanova,
– poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja,
– dokazani rezultati rada na ranijim poslovima.
VII – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti i aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj 41/03) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14).
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci.
VIII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji:
1. izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest mjeseci,
2. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
3. ovjerenu foto-kopiju lične karte,
4. dokaz o stručnoj spremi,
5. dokaz o radnom iskustvu i biografi ju o kretanju u službi,
6. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,
7. izjavu da ne postoji sukob interesa, ovjerenu od nadležnog organa,
8. izjavu da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti BiH, ovjerenu od nadležnog organa,
9. izjavu da se na njih ne odnosi član IX Ustava BiH, ovjerenu od nadležnog organa.
Kandidati su dužni dostaviti originalne dokumente ili ovjerene foto-kopije.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.
Imajući u vidu ovlašćenja ombudsmana koja proističu iz člana 16.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,
vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta, te se iz toga razloga dokumenta priložena uz prijave
na Konkurs neće vraćati kandidatima.
IX – Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”, dnevnom listu “EuroBlic”
i na veb-stranici Gradske uprave.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Grad Trebinje, Ulica Vuka Karadžića broj 2, sa naznakom: Konkursna komisija za izbor i
imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 35

Datum isteka: 22.06.2017

Datum objave: 07.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+