JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Kozma i Damjan” Kozarska Dubica

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Kozma i Damjan” Kozarska Dubica

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana 18. tačka
2. Zakona o sistemu javnih službi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.68/07, 109/12 i 44/16), Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje organa upravljanja u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Kozarska Dubica (“Službeni glasnik opštine Kozarska
Dubica”, br. 2/05 i 1/09) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JZU Dom zdravlja “Kozma i Damjan” Kozarska
Dubica, broj: 02-013-56/17, od 15.5.2017. godine, Skupština opštine Kozarska Dubica raspisuje JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Kozma i Damjan” Kozarska Dubica
I – Skupština opštine raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:
1. direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Kozma i Damjan“ Kozarska Dubica.

II – Opis poslova
Direktor Ustanove rukovodi Ustanovom, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada.
III – Mandat
Direktor se imenuje na period od četiri godine i može se izvršiti imenovanjena još jedan mandat.
IV – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
6. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
V – Posebni uslovi
1. Za direktora JZU Dom zdravlja Kozarska Dubica može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:
– visoka stručna sprema, doktor medicine, doktor stomatologije, diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik,
– poznavanje načina rada, poslovanja i funkcionisanja djelatnosti kojom se bavi JZU Dom zdravlja,
– najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima,
– posjedovanje organizacionih sposobnosti, dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova,
– da ponudi program rada.
VI – Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečava- nju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08).
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. potpisane i ovjerene izjave iz t. 4. i 6. opštih uslova,
4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
5. diplomu o stečenom obrazovanju,
6. dokaz o radnom iskustvu,
7. program rada.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Kozarska Dubica, Komisiji za izbor, 79 240 Kozarska Dubica, Svetosavska br. 5.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa ako se Konkurs ne objavi istovremeno u dnevnom listu “Nezavisne
novine” i “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.06.2017

Datum objave: 07.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+