JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, na osnovu odredbe čla82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), a u vezi sa članom
31. stav 3. Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/16), 4. septembra 2017. godine, raspisuje JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik
I
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik.
II
Nadležnost, djelokrug rada, ovlašćenja, obaveze i odgovornosti direktora defi nisani su Zakonom o bibliotečko-informacionoj djelatnosti i Statutom Biblioteke.
Mandat direktora je četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.
III
Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,
4. da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,
5. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
6. da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti.
IV
Posebni uslovi:
1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine ili ekvivalent odgovarajućeg visokoškolskog obrazovanja,
2. najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti kulture.
V
Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke III podt. 4, 5. i 6. ovog konkursa,
4. kopiju diplome,
5. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu.
Izabrani kandidat će naknadno dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
VI
Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, Banja Luka,
sa naznakom: Komisija za izbor i imenovanje direktora JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik.
VII
Javni konkurs iz tačke I objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Nezavisne novine”.
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog konkursa u glasilima iz prethodnog stava.
VIII
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa i koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Broj: 07.06/620-204/17
4.9.2017. godine Ministar,
Banja Luka Dr Dane Malešević, s.r.

 

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 12.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+