Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora KP „Usluga“ a.d. Rudo

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora KP „Usluga“ a.d. Rudo

OPIS RADNOG MJESTA

-Nadzorni odbor KP „Usluga“ a.d. Rudo raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora KP „Usluga“ a.d. Rudo, na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II- Opšti uslovi za kandidate:
1.da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2.da su stariji od 18 godina,
3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
5.da se na njih ne odnosi član IX-1.Ustava Bosne i Hercegovine,
6.da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova upražnjene pozicije.
III-Posebni uslovi za kandidate:
1.VSS ili VŠS pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera,
2.najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.IV-Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano članom 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 34/02, 36/03 i 76/08), članom 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 73/08 i 52/14), članom 13. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 75/04 i 78/11) i članom 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ brj: 41/03).V-Potrebna dokumenta

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:
1.izvod iz Matične knjige rođenih i ovjerenu fotokopiju lične karte,
2.uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, ne starije od 6 mjeseci,
3.uvjerenje da nisu osuđivani za djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova upražnjene pozicije- MUP po mjestu rođenja, ne starije od 3 mjeseca,
4.potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da ispunjavaju uslove iz tačke II podtačke 4. i 5. i da nisu u sukobu interesa u smislu tačke IV konkursa,
5.ovjerenu fotokopiju diplome,
6.dokaz o potrebnom radnom iskustvu (uvjerenje, potvrda),
7.biografiju o kretanju u službi,
8.program rada,
9.ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 mjeseci (naknadno će dostaviti izabrani kandidat).VI-Objavljivanje konkursa i rok za podnošenje prijava

Ovaj javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja, ukoliko konkurs ne bude objavljen istovremeno u oba glasila.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično, u zatvorenoj koverti, ili putem pošte na adresu: Komunalno preduzeće „Usluga“ a.d.Rudo, Ulica Miloša Obilića 6a, 73260 Rudo, sa naznakom: Komisija za izbor direktora.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.01.2017

Datum objave: 04.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+