JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje i popunu radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Gacko

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje i popunu radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Gacko

u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), načelnik opštine Gacko r aspisuje
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje i popunu radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Gacko
I – Načelnik opštine Gacko raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:
1) načelnika Službe za zajedničke poslove
i
za prijem službenika i namještenika u radni odnos, na neodređeno vrijeme,
na radna mjesta:
u Odjeljenju za privredu, fi nansije i društvene djelatnosti:
2) samostalni stručni saradnik za poslove privrede …………………1 izvršilac,
3) samostalni stručni saradnik za trezorsko poslovanje ……………….1 izvršilac,
4) samostalni stručni saradnik za društvene
djelatnosti i statistiku ………………………………………………………….1 izvršilac,
5) samostalni stručni saradnik za budžet i naplatu
vlastitih prihoda i potraživanja …………………………………………….1 izvršilac,
6) stručni saradnik za administrativno-tehničke
poslove ……………………………………………………………………………2 izvršioca;
u Odjeljenju za prostorno planiranje i CZ,
7) stručni saradnik za opšte i
administrativno-tehničke poslove CZ ……………………………………1 izvršilac,
8) samostalni stručni saradnik za prostorno
planiranje, urbanizam i investicije ………………………………………..1 izvršilac;
u Odjeljenju za inspekcijske poslove:
9) stručni saradnik za poslove komunalne
policije i inspekcija ………………………………………………………….. 2 izvršioca,
10) stručni saradnik za administrativne i
opšte poslove ……………………………………………………………………..1 izvršilac;
u Odjeljenju za opštu upravu:
11) samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu,
civilne žrtve rata i vojne evidencije ………………………………………1 izvršilac,
12) samostalni stručni saradnik za pravnu pomoć,
javne nabavke i ugovore ………………………………………………………1izvršilac,
13) stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu ………………….1 izvršilac,
14) stručni saradnik za opšte poslove na matičnom
području …………………………………………………………………………..4 izvršioca;
u Stručnoj službi načelnika opštine:
15) samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću……………..1 izvršilac,
16) interni revizor na obuci …………………………………………………2 izvršioca;
u Službu za zajedničke poslove:
17) rukovalac parnih kotlova ……………………………………………….1 izvršilac,
18) tehnički radnik za kopiranje i distribuciju
materijala ………………………………………………………………………….1 izvršilac,
19) spremačica …………………………………………………………………..1 izvršilac;
u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici:
20) samostalni stručni saradnik za imovinu i
javne nabavke ……………………………………………………………………1 izvršilac,
21) vatrogasac ………………………………………………………………….. 2 izvršioca.
II – Opis poslova
1) Načelnik Službe za zajedničke poslove rukovodi i organizuje rad
zajedničkih poslova neophodnih za nesmetano funkcionisanje Opštinske
uprave a koji se odnose na održavanje, upravljanje, obezbjeđenje i zaštitu
objekata, opreme i druge imovine; prati i kontroliše evidentiranje unošenja
materijala i opreme, kao i vođenje evidencija o prisutnosti zaposlenih i obezbjeđuje
uslove za rad; vodi računa o ispravnosti vozila i poštovanju kućnog
reda, a obavlja i sve druge poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta i odgovoran je za zakonitost rada
Službe i zaposlenih u njoj. Načelnik Službe imenuje se na vrijeme mandata
saziva Skupštine, koji ga izabere i ima status službenika na rukovodećem radnom mjestu.
2) Samostalni stručni saradnik za poslove privrede prati stanje i predlaže
mjere, planira i realizuje neophodne aktivnosti za razvoj svih oblasti
privrede; prati implementaciju projekata privrednog razvoja; radi na promociji
razvojnih potencijala opštine u saradnji sa privatnim sektorom, malim
i srednjim preduzećima, udruženjima privrednika i drugim organizacijama,
sprovodi zakonsku regulativu iz ove oblasti, a obavlja i sve druge poslove
utvrđene Pravilnikom, kao i one za koje ga zaduži pretpostavljeni.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
3) Samostalni stručni saradnik za trezorsko poslovanje prima, obrađuje,
ažurira i unosi podatke trezorskih obrazaca u knjige trezora; vodi dnevnike
transakcija po sistemu trezorskog poslovanja; priprema podatke za gotovinska
plaćanja, formira serije plaćanja za potrošačke jedinice i budžetske korisnike;
distribuira trezorske izvještaje, a obavlja i sve druge poslove iz ove
oblasti predviđene Pravilnikom i one za koje ga zaduži pretpostavljeni.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
4) Samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti i statistiku prati
stanje, predlaže mjere, izrađuje analize, informacije i programe društvenih
kretanja u svim oblastima društvenog organizovanja zajednice; formira baze
podataka i preduzima mjere za stvaranje uslova za unapređenje društvenih
procesa, posebno u oblasti zapošljavanja, kulture, zdravstvene i socijalne za-
štite, informisanja, turizma, obrazovanja, kao i sve druge poslove predviđene Pravilnikom i one za koje ga zaduži pretpostavljeni.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
5) Samostalni stručni saradnik za budžet i naplatu vlastitih prihoda i potraživanja
stara se o obezbjeđivanju naplate svih potraživanja Opštine; fakturiše
naknade korisnicima i brine o njihovoj realizaciji; usaglašava stanje
potraživanja i obaveza sa drugim subjektima; daje instrukcije budžetskim
korisnicima; prati stanje i predlaže mjere za poboljšanje naplate i plaćanje
obaveza; učestvuje u izradi dokumenata budžeta, a obavlja i sve druge poslove
predviđene Pravilnikom i one za koje ga zaduži pretpostavljeni.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
6) Stručni saradnik za administrativne i tehničke poslove obavlja rutinske
administrativne i tehničke poslove u Odjeljenju za potrebe drugih zaposlenih;
obrađuje i štampa materijale koji nastaju u radu Odjeljenja, vodi
propisane interne evidencije, a obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog
i predviđene Pravilnikom.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg
zvanja.
7) Stručni saradnik za opšte i administrativno-tehničke poslove CZ vodi
evidenciju pripadnika CZ, vrši raspoređivanje u jedinice i timove CZ; vodi
evidencije materijalno-tehničkih sredstava građana i pravnih subjekata koji
se mogu staviti u funkciju zaštite i spasavanja, kao i interne evidencije, a
obavlja i druge poslove utvrđene Pravilnikom i one za koje ga zaduži pretpostavljeni.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg
zvanja.
8) Samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje, urbanizam i investicije
obavlja poslove obezbjeđenja planske dokumentacije radi unapređenja
planskog razvoja grada; prati stanje i aktivno učestvuje u pripremama prijedloga
planova i svih propisa iz oblasti za koje je zadužen; sačinjava smjernice
za izradu, izmjenu i donošenje planskih dokumenata i priprema i izrađuje
prijedloge planskih akata; organizuje i vodi javne rasprave o nacrtima prostorno-planske
dokumentacije i priprema potrebne odluke; priprema uslove
za raspisivanje konkursa i sačinjava uže programe uređenja gradskog građe- vinskog zemljišta, a obavlja i sve druge poslove predviđene Pravilnikom, kao
i one za koje ga zaduži pretpostavljeni.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
9) Stručni saradnik za poslove komunalne policije i inspekcija tehnič- ki i administrativno učestvuje u obezbjeđivanju komunalne higijene grada
i komunalnog reda; prima i prenosi pritužbe građana iz oblasti cjelokupnog
inspekcijskog nadzora i vodi evidenciju primljenih akata za Odjeljenje, zavodi
fakture; snima terene komunalnih objekata koji utiču na izgled i uređenje
grada, a obavlja i sve druge poslove po nalogu pretpostavljenog u skladu sa
Pravilnikom.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg
zvanja.
10) Stručni saradnik za administrativne i opšte poslove obavlja poslove
prijema, obrade i štampanje materijala za potrebe Odjeljenja; unosi podatke
u računar i vrši operativne radnje obrade podataka; vodi evidencije primljenih
i riješenih predmeta; obrađuje izvještaje rada Odjeljenja; trebuje potrošni
materijal i vodi evidenciju o istom, a obavlja i sve druge tehničke i administrativne
poslove koji se tiču podrške u radu zaposlenih u Odjeljenju, kao i
sve druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
6.6.2017. OGLASNI DIO – Broj 54 VII
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg
zvanja.
11) Samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu, civilne
žrtve rata i vojne evidencije vodi prvostepeni upravni postupak iz oblasti
boračko-invalidske zaštite i prava civilnih žrtava rata; sačinjava informacije,
analize i prijedloge radi zaštite prava boraca, porodica poginulih boraca,
ratnih vojnih invalida, rješava sve zahtjeve iz navedene oblasti, prati stanje
i predlaže mjere za poboljšanje stanja ovih kategorija, vodi propisane baze
podataka, a obavlja i sve druge poslove predviđene Pravilnikom, kao i one za
koje ga zaduži pretpostavljeni.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, drugog zvanja.
12) Samostalni stručni saradnik za pravnu pomoć, javne nabavke i ugovore
pruža pravnu pomoć građanima davanjem stručnih uputstava i sastavljanjem
podnesaka u svim vrstama postupka; izrađuje planove javnih nabavki,
raspisuje javne tendere, učestvuje u radu tenderskih komisija i vodi postupak
javnih nabavki, a po okončanju postupka priprema nacrte ugovora, a sačinjava
formu i svih drugih ugovora koje lokalna zajednica sklapa sa trećim licima
i odgovara za zakonitost i zaštitu interesa lokalne zajednice u svim ugovornim
odnosima, a obavlja i sve druge poslove koji mu se stave u nadležnost i
koje naloži neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
13) Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu obavlja poslove
evidentiranja, obrade, održavanja i upotrebe podataka i programa iz oblasti
prava korisnika boračko-invalidske zaštite; priprema izvještaje, upravlja podacima
i obezbjeđuje njihovu zaštitu; unosi, obrađuje i kontroliše sve podatke
u vezi sa isplatom novčanih primanja boračkih kategorija i pohranjuje iste;
tehnički obrađuje i druge materijale iz nadležnosti Odjeljenja, a obavlja i sve
druge poslove predviđene Pravilnikom, kao i one za koje ga zaduži načelnik
Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg
zvanja.
14) Stručni saradnik za opšte poslove na matičnom području sastavlja i
priprema uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija;
pruža stručnu pomoć građanima u ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti
pred opštinskim organima; obavlja administrativne poslove za savjet MZ na
svom području; prikuplja podatke za sastavljanje smrtovnice, kao i izvještaje
za statistiku, a obavlja i sve druge poslove predviđene Pravilnikom, kao i
poslove koje naloži neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg
zvanja.
15) Samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću obavlja protokolarne
i prevodilačke usluge kod prijema međunarodnih i drugih predstavnika
u Kabanetu NO; priprema protokol posjeta delegacija, kao i programe posjeta
raznih subjekata, vršeći poslove informisanja i informiše javnost o aktuelnim
dešavanjima u lokalnoj zajednici; sačinjava informacije i javna saopštenja
i obavještenja po ovlašćenju NO, organizuje pres-konferencije funkcionera
i rukovodnih radnika; postupa po zahtjevima za pristup informacijama od
javnog značaja i uređuje veb-stranicu Opštine i lokalne glasnike i vrši odabir
materijala za javno objavljivanje, a obavlja i sve druge poslove predviđene
Pravilnikom, kao i one koje mu naloži NO.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, drugog zvanja.
16) Interni revizor na obuci, pod nadzorom rukovodioca Jedinice za internu
reviziju, vrši poslove kontrole fi nansijskih izvještaja i internih kontrolnih
postupaka organa lokalne uprave i budžetskih korisnika; sprovodi odabrane
programske aktivnosti revizije i priprema nacrte revizorskog izvještaja
sa prijedlogom preporuka; prati realizaciju preporuka i daje stručna mišljenja
korisnicima budžeta, a obavlja i sve druge poslove predviđene Pravilnikom,
kao i poslove za koje ga zaduži neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
17) Rukovalac parnih kotlova obavlja materijalno-tehničke poslove servisiranja
parnih kotlova i nadzire pravilnu upotrebu sistema grijanja; pregleda
i zamjenjuje dotrajale dijelove, ispituje rad kotlova centralnog grijanja i
predlaže rješavanje uočenih kvarova, kao i nabavku dijelova i opreme, a vrši
i druge radnje predviđene Pravilnikom, kao i one za koje ga zaduži pretpostavljeni.
Status: namještenik.
18) Tehnički radnik za kopiranje i distribuciju materijala trebuje potrošni
materijal za potrebe organa Opštine; vrši nabavku, evidentiranje i zaduživanje
materijala, o čemu vodi propisane evidencije; kopira i umnožava materijale
za potrebe Skupštine opštine i Opštinske uprave, a obavlja i sve druge
poslove predviđene Pravilnikom i one za koje ga zaduži pretpostavljeni.
Status: namještenik.
19) Spremačica obavlja čišćenje službenih prostorija opštinskih organa i
odnošenje otpada; registruje i prijavljuje kvarove i štetu na opremi i sredstvima
rada; vodi evidenciju higijenskog materijala kojim je zadužena i brine o
racionalnoj potrošnji, a obavlja i sve druge poslove predviđene Pravilnikom,
kao i one za koje je zaduži neposredni rukovodilac.
Status: namještenik.
20) Samostalni stručni saradnik za imovinu i javne nabavke u
Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici uspostavlja i održava baze podataka o
opremi i sredstvima TVJ, njenu zaštitu; vodi administrativne evidencije o
nabavci, zaduživanju i razduživanju iste; sačinjava plan javnih nabavki, izra-
đuje tendersku dokumentaciju, učestvuje u raspisivanju javnog tendera i prati
realizaciju ugovora, a obavlja i sve druge poslove predviđene Pravilnikom i
one za koje ga zaduži pretpostavljeni.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
21) Vatrogasac obavlja poslove spasavanja ljudi i materijalnih dobara
ugroženih požarom; učestvuje u otklanjanju posljedica od požara; rukuje vatrogasnom
tehnikom, održava vatrogasne sprave i drugu opremu, a i obezbje-
đuje mjesto požara; po potrebi upravlja vozilima TVJ, a vrši i druge poslove
predviđene Pravilnikom i one za koje ga zaduži pretpostavljeni.
Status: namještenik.
III – Opšti uslovi za sve kandidate:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
3. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje
poslova u opštinskoj upravi,
4. da nisu otpuštani iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
5. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, da nisu pod optužnicom
Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše
Jugoslavije, a da se nisu povinovali nalogu Tribunala,
6. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika i namještenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona.
IV – Posebni uslovi
1) Načelnik Službe za zajedničke poslove:
– četvorogodišnji studij ekonomskog ili pravnog smjera ili prvi ciklus
studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent; najmanje
tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja;
položen stručni ispit za rad u upravi; stručno znanje iz oblasti; organizacijske,
rukovodne i analitičke sposobnosti i poznavanje rada na računaru.
2) Samostalni stručni saradnik za poslove privrede:
– četvorogodišnji studij pravne ili ekonomske struke ili prvi ciklus studija
sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent; najmanje jedna
godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit
za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
3) Samostalni stručni saradnik za trezorsko poslovanje:
– četvorogodišnji studij ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa
ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent; najmanje jedna godina
radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad
u upravi, poznavanje računovodstvenih poslova i međunarodnih standarda za
javni sektor i poznavanje rada na računaru.
4) Samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti i statistiku:
– četvorogodišnji studij, pravnog ili društvenog smjera ili prvi ciklus studija
sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent; najmanje jedna
godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit
za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
5) Samostalni stručni saradnik za budžet, naplatu vlastitih prihoda i potraživanja:
– četvorogodišnji studij, ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa
ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent; najmanje jedna godina
radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad
u upravi i poznavanje rada na računaru.
6) Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove:
– srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju društvenog ili drugog
smjera; položen stručni ispit za rad u upravi; najmanje šest mjeseci radnog
iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.
7) Stručni saradnik za opšte i administrativno-tehničke poslove CZ:
– srednja stručna sprema društvenog smjera u četvorogodišnjem trajanju;
najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; polo-
žen stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
8) Samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje, urbanizam i investicije:

– četvorogodišnji studij – smjer građevinski, arhitektonski ili smjer prostornog
planiranja, odnosno prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240
ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje jedna godina radnog iskustva u tra-
ženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, stručno znanje iz prostornog planiranja i urbanizma i poznavanje rada na računaru.
9) Stručni saradnik za poslove komunalne policije i inspekcija:
– srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju, najmanje šest
mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni
ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru i položen vozački ispit.
10) Stručni saradnik za administrativne i opšte poslove:
– srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju društvenog smjera,
najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, polo-
žen stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
11) Samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu, CŽR i
vojne evidencije:
– četvorogodišnji studij pravne ili druge odgovarajuće struke društvenog
smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili
ekvivalent; najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
položen stručni ispit za rad u upravi; stručno znanje iz poznavanja
upravnog postupka i poznavanje rada na računaru.
12) Samostalni stručni saradnik za pravnu pomoć, javne nabavke i ugo- vore:
– četvorogodišnji studij pravnog smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih
najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent; najmanje jedna godina radnog
iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u upravi;
stručno znanje iz oblasti uprave i poznavanje rada na računaru.
VIII OGLASNI DIO – Broj 54 6.6.2017.
13) Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu:
– srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju opšteg, upravnog
ili drugog smjera; najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja i položen stručni ispit za rad u upravi.
14) Stručni saradnik za opšte poslove na matičnom području:
– srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju društvenog ili drugog
smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
položen stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
15) Samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću:
– četvorogodišnji studij književnosti, žurnalistike, engleskog jezika ili
drugog društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa ostvare najmanje 240
ECTS bodova ili ekvivalent; najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom
stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi; aktivno znanje
engleskog jezika; stručno znanje iz oblasti i poznavanje rada na računaru.
16) Interni revizor na obuci:
– četvorogodišnji studij ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa
ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent; najmanje jedna godina
radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad
u upravi i poznavanje rada na računaru.
17) Rukovalac parnih kotlova:
– KV radnik tehničkog smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva i
položen specijalistički ispit za rukovaoca centralnog grijanja.
18) Tehnički radnik za kopiranje i distribuciju materijala:
– KV radnik sa najmanje šest mjeseci radnog iskustva.
19) Spremačica:
– NK, KV ili srednja stručna sprema, sa najmanje šest mjeseci radnog
iskustva.
20) Samostalni stručni saradnik za imovinu i javne nabavke,
– četvorogodišnji studij pravnog, ekonomskog ili drugog smjera ili prvi
ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent; najmanje
jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, polo-
žen stručni ispit za rad u upravi; stručno znanje iz oblasti i poznavanje rada
na računaru.
21) Vatrogasac:
– KV/SSS tehničkog, vatrogasnog, građevinskog, metalskog, bravarskog,
hemijskog, elektro ili drugog smjera; da nije stariji od 25 godina; da
je psihofi zički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova gašenja požara i
spasavanje ljudi i imovine; kada je u pitanju posjedovanje stručnog ispita za
rad u upravi, izuzetno se, lice koje je u drugim organima ili organizacijama
radilo, a nema položen stručni ispit, može da primi uz obavezu da stručni ispit
položi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijave na Konkurs, sa biografi jom, kandidati su dužni priložiti dokaze
o ispunjavanju opštih uslova, i to:
1. kopiju lične karte ili pasoša,
2. izjavu o ispunjenju opštih uslova iz tačke III podt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
3. foto-kopiju diplome ili svjedočanstava o stručnoj spremi,
4. dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno ako
nema položen stručni ispit, izjavu kojom se obavezuje da će u roku od šest
mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen,
5. dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg
se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu
je stečeno radno iskustvo).
Prvorangirani kandidati dužni su u roku od sedam dana od prijema obavještenja
Komisije dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova
u originalu ili ovjerenoj kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i BiH, diplomu ili svjedočanstvo
o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu u traženom stepenu
obrazovanja i ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz tačke III Konkursa.
Uvjerenje da kandidat nije osuđivan – kandidati koji su rođeni van područja
Republike Srpske lično dostavljaju, a za kandidate rođene u Republike
Srpske Komisija će uvjerenje tražiti službenim putem.
Izborni postupak sprovešće Komisija za izbor i imenovanje i popunu
radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Gacko.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih
bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
Kandidati koju budu ispunjavali uslove Konkursa biće pozvani na intervju,
o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom
glasniku Republike Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno,
rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužen je službenik
Ljiljana Radmilović, telefon: 059 472-436.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na
adresu: Opštinska uprava Gacko, Solunskih dobrovoljaca 2, sa naznakom
radnog mjesta na koji se konkuriše

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 27

Datum isteka: 22.06.2017

Datum objave: 07.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+