Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja Opštinske uprave i direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač opština Srbac

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja Opštinske uprave i direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač opština Srbac

Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja Opštinske uprave i direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač opština Srbac

Oblast: Administrativne i slične usluge
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Banja Luka
Otvoreno do: 22.06.2017.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

I – Skupština opštine Srbac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:
1.načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne djelatnosti Opštinske uprave opštine Srbac,
2.direktora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac i
3.direktora Javne ustanove Centar za kulturu i sport Srbac.

II – Opis poslova
Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne djelatnosti, obavlja poslove utvrđene Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, Statutom opštine i Poslovnikom Skupštine opštine.
Direktor:rukovodi ustanovom, predstavlja i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada,vrši i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom ustanove.

III – Mandat
Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koji ga je izabrao i može biti obnovljen nakon sprovedenog javnog konkursa.
Mandat direktora traje četiri godine.
Imenovano lice po isteku perioda na koji je imenovano ima mogućnost ponovnog izbora i imenovanja.

IV – Status
Načelnik odjeljenja ima status službenika na rukovodećem radnom mjestu i prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa zakonom.
Radno pravni status direktora i druga pitanja po osnovu rada utvrđuju se aktom ustanove.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

V – Opšti i posebni uslovi
Opšti uslovi:
1.Da su državljani Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,
2.Da su stariji od 18 godina,
3.Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4.Da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
5.Da nisu otpušteni iz državne službe odnosno organa uprave na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa,
6.Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti/poslova, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
7. Da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi (kandidati za načelnika).

VI Posebni uslovi:
1.za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne djelatnosti:
-da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer poljoprivrede ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer poljoprivrede i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i
– da ima položen stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
2.za direktora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac:
– Visoka (VII) stepen stručne spreme društvenog smjera i
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.
3.za direktora Javne ustanove Centar za kulturu i sport Srbac:
– Visoka (VII) stepen stručne spreme i
– tri godine radnog iskustva u struci.

VI – Nespojivost i sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci i ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, Zakonom o službenicima i namještenicima u organime jedinice lokalne samouprave i Zakonom o sistemu javnih službi.

VII – Potrebna dokumenta
Uz Prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:Biografiju, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu,Ovjerenu kopiju diplome, Potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,Uvjerenje o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja odnosno zvanja/struci, uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti/poslova odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak, Potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz organa uprave/državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
Potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi,Ovjerenu kopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi,Ovjerenu kopiju Uvjerenja o poznavanju rada na računaru (kandidati za načelnika odjeljenja).

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidati do okončanja izbornog postupka.
Kandidati su dužni da dostave original ili ovjerenu kopiju traženih dokumenata i ne mogu biti stariji od šest mjeseci.
Kandidati za načelnika odjeljenja prijavu podnose na propisanom obrascu koji se može preuzeti u šalter sali.

VIII – Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Imajući u vidu ovlaštenja ombudsmena, iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima vezano za prigovore na konačno imenovanje postoji stalna potreba uvida u priložena dokumenta pa se sva dokumetna priložena uz prijavu na konkurs neće vraćati kandidatima.

IX – Objavljivanje konkursa
Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i listu “Glas Srpske”.

X – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja, ako se konkurs ne objavi istovremeno. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Srbac, Služba za skupštinske poslove, Trg srpskih boraca broj 1, sa naznakom Komisiji za izbor.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.06.2017

Datum objave: 07.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+