JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedora I

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedora I

Na osnovu odredaba čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj
upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada
Prijedora (“Službeni glasnik grada Prijedora”, broj 4/17), gradonačelnik Prijedora raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedora
I
I – Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta na
neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Grada Prijedora, i to:
1. samostalni stručni saradnik za izvršenje prihoda i praćenje projekata ….1
izvršilac,
2. viši stručni saradnik za knjigovodstvene poslove ………………..1 izvršilac,
3. viši stručni saradnik za poresko knjigovodstvo …………………..1 izvršilac,
4. samostalni stručni saradnik za kulturu ………………………………1 izvršilac,
5. samostalni stručni saradnik za poslove prostornog planiranja i urbanizma
1 izvršilac,
6. samostalni stručni saradnik za poslove pripreme
dokumentacije i koordinacije na realizaciji strateških i
drugih projekata od značaja za grad ……………………………………..1 izvršilac,
7. samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih
uslova i informacija …………………………………………………………..1 izvršilac,
8. samostalni stručni saradnik za izradu
lokacijskih uslova ……………………………………………………………..1 izvršilac,
9. samostalni stručni saradnik za realizaciju
projekata infrastrukture ……………………………………………………….1 izvršilac,
10. samostalni stručni saradnik za prijem građana ………………….1 izvršilac,
11. ekološki inspektor …………………………………………………………1 izvršilac,
12. samostalni stručni saradnik za javne nabavke …………………..1 izvršilac,
13. samostalni stručni saradnik za strateško
planiranje razvoja grada ………………………………………………………1 izvršilac,
14. samostalni stručni saradnik za baze podataka ……………………1 izvršilac,
15. samostalni stručni saradnik za poslove
mjesnih zajednica ……………………………………………………………….1 izvršilac,
16. stručni saradnik za administrativno-tehničke
poslove u Odsjeku za strateško planiranje,
upravljanje projektima i razvojem ………………………………………..1 izvršilac,
17. vatrogasac ………………………………………………………………….. 4 izvršioca.
II – Opis poslova
Opis poslova od tačke 1. do tačke 16. utvrđen je Pravilnikom o unutra-
šnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Prijedora,
a opis poslova pod tačkom 17. utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici
Prijedor (“Službeni glasnik grada Prijedora”, br. 14/13 i 8/15).
1) Samostalni stručni saradnik za izvršenje prihoda i praćenje projekata
vrši evidenciju prihoda u glavnoj knjizi i pomoćnoj knjizi, kontrolu ostvarivanja
prihoda u odnosu na planirane prihode, preduzima mjere potrebne
za povećanje naplativosti prihoda, kontroliše dinamiku javnih prihoda, sa- rađuje sa Poreskom upravom Republike Srpske i Upravom za indirektno
oporezivanje, vrši planiranje, praćenje, analizu izvršenja projekata, kompletiranje
fi nansijske dokumentacije i dostavljanje izvještaja o utrošku sredstava
po zadatim projektima, učestvuje u poslovima planiranja i implementacije
Strategije, obavlja i ostale poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika
Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, drugog zvanja.
2) Viši stručni saradnik za knjigovodstvene poslove vrši kontiranje
i unos podataka iz fi nansijske dokumentacije u pomoćne i glavnu knjigu
trezora za Gradsku upravu, kontroliše i unosi podatke u pomoćne i glavnu
knjigu trezora za ostale budžetske korisnike, vrši evidenciju i registrovanje
dobavljača, sravnjavanje potraživanja i obaveza, vrši knjiženje blagajne jedinstvenog
računa trezora i Gradske uprave, vrši knjiženje i poravnanje ra-
čuna posebnih namjena koji su u sistemu trezorskog poslovanja, odlaganje i
čuvanje dokumentacije i ostale poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika
Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, prvog zvanja.
3) Viši stručni saradnik za poresko knjigovodstvo vrši poslove vezane za
fakturisanje prihoda od zakupa poslovnih prostora, stanova i garaža, vođenje
knjige izlaznih faktura, vrši fakturisanje računa za zakup stanova, garaža i
poslovnih prostora, vodi evidenciju rješenja o gradskom građevinskom zemljištu
i jednokratnoj renti, vodi evidenciju o uplatama po osnovu izdatih rje-
šenja za gradsko građevinsko zemljište, jednokratnu rentu, korišćenje javne
površine – kiosci, korišćenje građevinskog zemljišta, izdaje uvjerenja o izmirenim
obavezama po zahtjevu stranaka, rješava primjedbe od strane stranke
i vrši usaglašavanja stanja obaveza i potraživanja i obavlja ostale poslove
po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, drugog
zvanja.
4) Samostalni stručni saradnik za kulturu obavlja upravne i druge struč- ne poslove u oblasti nauke i kulture, predlaže mjere iz nadležnosti Odsjeka,
izrađuje kalendar kulturnih manifestacija na području grada, pruža stručnu pomoć i prati rad kulturnih ustanova, daje stručnu ocjenu programa rada i godišnjih
izvještaja, organizuje i sprovodi tradicionalne kulturne manifestacije
na području grada, koordiniše rad udruženja nacionalnih manjina, izrađuje
informacije i izvještaje iz ove oblasti, podstiče saradnju sa susjednim op-
štinama u ovoj oblasti, podstiče izdavačku djelatnost i kulturnu razmjenu, učestvuje u poslovima planiranja i implementacije Strategije, obavlja i druge
poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za
svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, prvog zvanja.
5) Samostalni stručni saradnik za poslove prostornog planiranja i urbanizma
obavlja najsloženije poslove iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma
i uređenja prostora i o svom radu podnosi izvještaj šefu Odsjeka i načelniku
Odjeljenja, vrši pripremu i obradu materijala iz nadležnosti Odjeljenja
za gradsku Skupštinu, vrši pripremu plana javnih nabavki i tenderske dokumentacije
za javne nabavke za poslove iz nadležnosti Odjeljenja, vrši poslove
pripreme izrade dokumenata prostornog uređenja za koju je nosilac pripreme
Odjeljenje i pri tome ostvaruje saradnju sa nosiocima i učesnicima izrade dokumenata
prostornog uređenja, stručnim organizacijama, preduzećima i ustanovama,
te koordinira njihov rad, sakuplja i daje informacije vezane za izradu
planova, prati usaglašenost dokumenata prostornog uređenja, vrši analizu
realizacije planova, te vodi evidenciju i nadzor na originalnim primjercima
dokumenata prostornog uređenja i u tom smislu ustrojava potrebne registre i
evidencije, učestvuje u izradi stručnih analiza i mišljenja vezanih za problematiku
prilikom izdavanja lokacijskih uslova, izrađuje informacije o moguć- nostima građenja na kompleksnim lokacijama, obavlja i druge poslove koje
mu odrede šef Odsjeka i načelnik Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, prvog zvanja.
6) Samostalni stručni saradnik za poslove pripreme dokumentacije i
koordinacije na realizaciji strateških i drugih projekata od značaja za grad
obavlja složene poslove na pripremi i izradi strateških razvojnih dokumenata
grada, prati njihovu realizaciju i izrađuje operativne planove, programe i
projekte za njihovu realizaciju, uključujući i izvještaje o njima, vrši pripremu
i praćenje realizacije strateških dokumenata prostornog uređenja kroz izradu
dugoročnih i srednjoročnih programa prostornog uređenja, učestvuje u izradi
sektorskih studija i strategija, vrši poslove na formiranju i ažuriranju baza
podataka o tekućim projektima i operativnim planovima, kontaktira i vrši
poslove koordinacije rada sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj
upravi, kao i institucijama, ustanovama i preduzećima van Gradske uprave
prilikom pružanja tehničke i druge podrške kod izrade projekata, ustrojava
registar zaštićenih područja, spomenika kulture i prirodnih rijetkosti i prikupljanje
drugih podataka o objektima i lokacijama od značaja za poslove
iz nadležnosti Odjeljenja, vrši prikupljanje i obradu podataka za projekte
Gradske uprave i obavlja stručne poslove iz djelokruga rada Odjeljenja za
prostorno uređenje vezane za prikupljanje podataka i dokumentacije za potrebe
uspostavljanja jedinstvenog prostorno-informacionog sistema grada,
obavlja i druge poslove koje mu odrede šef Odsjeka i načelnik Odjeljenja,
kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, prvog zvanja.
7) Samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova i informacija
obavlja najsloženije poslove iz oblasti uređenja prostora i građe- nja, o svom radu podnosi izvještaj šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja,
vrši uvid u dokumente prostornog uređenja i o tome sastavlja zapisnik,
vrši građevinske uviđaje na terenu u svrhu utvrđivanja stanja
izgrađenosti ili dotrajalosti objekata, u skladu sa zakonom i o tome sastavlja
zapisnik, obavlja kontakte sa strankama, prati zakone i propise u oblasti ure-
đenja prostora i građenja i primjenjuje ih u svakodnevnom radu, ostvaruje
saradnju sa svim nadležnim organizacijama, organima i ustanovama, izrađu- je informacije o mogućnosti građenja i izrađuje lokacijske uslove u skladu
sa zakonom za zahtjevne objekte i lokacije, učestvuje u upravnom postupku
donošenja rješenja za lokacije za koje nije moguće izdati lokacijske uslove
po zahtjevu stranke, predlaže rekonstrukciju ili uklanjanje dotrajalih i troš-
nih objekata, obavlja i druge poslove koje mu odrede šef Odsjeka i načelnik
Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, prvog zvanja.
8) Samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova obavlja slo-
žene poslove iz oblasti uređenja prostora i građenja, o svom radu podnosi
izvještaj šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja, vrši uvid u dokumente prostornog
uređenja i o tome sastavlja zapisnik, vrši građevinske uviđaje na terenu
u svrhu utvrđivanja stanja izgrađenosti ili dotrajalosti objekata u skladu sa
zakonom i o tome sastavlja zapisnik, obavlja kontakte sa strankama, prati
zakone i propise u oblasti uređenja prostora i građenja i primjenjuje ih u
svakodnevnom radu, ostvaruje saradnju sa svim nadležnim organizacijama,
organima i ustanovama, izrađuje lokacijske uslove za jednostavnije objekte i
lokacije i za objekte za koje nije potrebna građevinska dozvola, vrši evidentiranje
trošnih i dotrajalih objekata te za njih pribavlja potrebnu dokumentaciju,
obavlja i druge poslove koje mu odrede šef Odsjeka i načelnik Odjeljenja,
kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
9) Samostalni stručni saradnik za realizaciju projekata infrastrukture
obavlja najsloženije stručne i druge poslove iz oblasti projekata infrastrukture,
odnosno kontrolu realizacije projekata koje investira Grad Prijedor,
ostvaruje saradnju sa drugim odjeljenjima Gradske uprave u vezi sa realizacijom
projekata infrastrukture, učestvuje u poslovima planiranja i implementacije
Strategije, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika
Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.
IV OGLASNI DIO – Broj 84 8.9.2017.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
10) Samostalni stručni saradnik za prijem građana obavlja neposredan
prijem građana radi olakšavanja komunikacije građana sa gradonačelnikom,
daje odgovore, uputstva i obavještenja na zahtjeve i pitanja građana, razmatra
predstavke i pritužbe građana u saradnji sa organizacionim jedinicama
Gradske uprave i drugim nadležnim organima, neposredno komunicira sa
građanima radi bržeg i efi kasnijeg rješavanja zahtjeva građana, kao i uočavanja
osnovnih problema sa kojima se sreću kako bi se oni sistemski rješavali u
saradnji sa nadležnim službama Grada, formira bazu podataka o broju prijavljenih
građana i problemima koje treba riješiti, te riješenih pitanja, izrađuje
obrasce i procedure za prijem građana, sedmično obavještava šefa Kabineta o
preduzetim radnjama, a po potrebi i češće, obavlja i druge poslove po nalogu
šefa Kabineta i gradonačelnika.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

11) Ekološki inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja
propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine, ekologiju, upravljanje
otpadom i u drugim upravnim područjima kad je to određeno posebnim propisima,
izrađuje izvještaje i analize iz djelokruga svog rada, prati propise iz
svoje oblasti, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. O svom radu
podnosi izvještaj šefu Odsjeka i gradonačelniku i odgovara im za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik četvrte kategorije.
12) Samostalni stručni saradnik za javne nabavke pokreće postupke
javnih nabavki i usaglašava ih sa planom nabavki, izrađuje tendersku dokumentaciju
u saradnji sa stručnim licima za konkretnu nabavku, daje potrebna
obrazloženja potencijalnim ponuđačima, vrši objavljivanje postupaka
u javnim glasilima, učestvuje u radu komisije za javne nabavke, brine o rokovima
za pojedine aktivnosti postupka javnih nabavki, izrađuje prijedloge
propisanih dokumenata, ukazuje na nepoštivanje u realizaciji ugovorenih
obaveza i zahtijeva postupanje u skladu sa odredbama ugovora, pravovremeno
dostavlja izvještaje Agenciji za javne nabavke, po potrebi učestvuje u
radu po međunarodnim projektima, stara se o kompletiranju dokumentacije,
vrši objavljivanje postupka javnih nabavki u javnim glasilima i na portalu
javnih nabavki, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i šefa Službe,
kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, prvog zvanja.
13) Samostalni stručni saradnik za strateško planiranje razvoja grada
obavlja poslove koji se odnose na izradu i reviziju Strategije razvoja, sektorskih
razvojnih planova i odgovarajućih planova implementacije, obavlja
poslove koji se odnose na razradu projekata iz planova implementacije sa
njihovim nosiocima, priprema podloge i daje preporuke za razmatranje stanja
implementacije Strategije i sektorskih planova, u saradnji sa šefom Odsjeka
te glavnim nosiocima implementacije (gradskim odjeljenjima, Agencijom
PREDA, javnim preduzećima i ustanovama) prati sprovođenje utvrđenih zaduženja
koja se odnose na implementaciju Strategije razvoja i sektorskih planova,
prati i priprema izmjene i dopune procedura upravljanja integrisanim
razvojem grada (u saradnji sa šefom Odsjeka), učestvuje u izradi sektorskih
strategija u gradu i vrši njihovo usaglašavanja sa Strategijom razvoja grada,
prikuplja i objedinjuje relevantne podatke, informacije, izvještaje i odgovarajuće
makropokazatelje od nosilaca implementacije i nadležnih institucija,
relevantne za praćenje implementacije Strategije i planova razvoja, prati
implementaciju projekata iz Strategije razvoja u odnosu na postavljeni plan
implementacije, priprema elemente i sačinjava prijedlog integrisanog polugodišnjeg
i godišnjeg izvještaja o implementaciji Strategije i planova razvoja,
vodi jedinstvenu bazu podataka za praćenje realizacije Strategije razvoja,
sektorskih planova i projekata i procjenu napretka u ostvarivanju defi nisanih
indikatora, vrši promociju rezultata u implementaciji Strategije razvoja prema
široj javnosti i građanima Prijedora, kao i drugim zainteresovanim stranama,
u saradnji sa šefom Odsjeka, Agencijom PREDA i samostalnim stručnim
saradnikom za odnose s javnošću vrši promociju Strategije i prioriteta razvoja
prema potencijalnim fi nansijerima, ulagačima i drugim zainteresovanim
stranama, predlaže uključivanje strateških prioriteta Grada u strateške
dokumente i prioritete za fi nansiranje na nivou Republike Srpske i na nivou
BiH, posebno kroz fondove EU za BiH, učestvuje u izradi i realizaciji svih
pojedinačnih projekata koji su planirani Strategijom razvoja, kao i ostalim
projektima koji nisu planirani Strategijom razvoja, obavlja i druge poslove po
nalogu šefa Odsjeka i gradonačelnika, kojima odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, drugog
zvanja.
14) Samostalni stručni saradnik za baze podataka radi na instalaciji
servera baze podataka, izrađuje sigurnosne kopije datoteka koje sačinjavaju
bazu podataka, radi na održavanju baza podataka, uvoz i izvoz podataka u
server baze iz drugih aplikacija, određuje i dodjeljuje prava korisnika, nadgleda
i prati upotrebu baza podataka, vrši izmjene, dopune i korekcije na
postojećim bazama podataka na zahtjev korisnika, vodi evidencije o svim
bazama podataka i programskim alatima, radi na instalisanju i zamjeni računarske
opreme (periferne), testira oporavak baze (database recover) u redovnim
vremenskim intervalima – kako bi se izbjegli problemi u stvarnim kriznim
situacijama, pruža tehničku i stručnu informatičku pomoć odjeljenjima
i službama Administrativne službe, vođenje evidencija o svim programskim
alatima i bazama podataka, brine o održavanju računarske opreme, obavlja i
druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, kome odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
15) Samostalni stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica obavlja
najsloženije stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnih zajednica,
pruža stručnu pomoć organima mjesnih zajednica u izradi programa i projekata,
izrađuje analize i prijedlog mjera u okviru svoje nadležnosti, obavlja i
druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, kome odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, drugog zvanja.

16. Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove u Odsjeku za
strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem obavlja stručno operativne
poslove tehničkog sekretara, vodi propisane evidencije o prijemima,
vodi evidenciju o telefonskim obavještenjima, vodi evidenciju i ispunjava
putne naloge o službenim putovanjima zaposlenih u Odsjeku za strateško
planiranje, upravljanje projektima i razvojem, obavlja i druge poslove koje
odredi šef Odsjeka, kome odgovara za svoj rad.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg
zvanja.
17) Vatrogasac dežura u Odjeljenju po smjenama i vrši druga dežurstva
po nalogu, učestvuje u intervencijama gašenja požara i spasavanja
ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarima i elementarnim nepogodama,
stara se da pri gašenju požara otkrije tragove uzroka požara i sačuva ih, o čemu izvještava komandira Odjeljenja, odnosno rukovodioca akcije
gašenja, održava i čuva prostorije vatrogasnih garaža i spremišta, kao i
prostora oko vatrogasnog doma, sa ostalim radnicima Odjeljenja, radi
na održavanju i čuvanju vatrogasnih sprava i opreme (čišćenje, pranje,
podmazivanje, opravke i sl.), stručno se osposobljava i usavršava putem
redovne stručne i teoretske ili praktične nastave i vježbi, učestvuje u postavljanju
i montiranju vatrogasnih sprava i opreme i rukuje njima pri
gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara, obavlja poslove
kurira prema ukazanoj potrebi i zapovijesti komandira na intervencijama,
po povratku sa intervencije odmah radi na ponovnom kompletiranju
vatrogasnih, sredstava i opreme, a upotrijebljenu opremu uredno očisti i
preduzima druge mjere održavanja (sušenje cijevi, podmazivanje armatura
i sl.), učestvuje u radu na preventivnim mjerama zaštite od požara,
obavlja poslove telefoniste prema posebno pisanom uputstvu komandira
TVJ, obavlja i druge poslove po nalogu komandira Odjeljenja ili komandira
TVJ.
Za svoj rad odgovoran je komandiru Odjeljenja.
Status radnog mjesta: namještenik.
III – Nespojivost i sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
je nespojiv sa dužnošću službenika kako je propisano u čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16). Ove odredbe odnose se
i na namještenike.
IV – Opšti uslovi:
1. da je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja
Konkursa i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva
sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
V – Posebni uslovi
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ekonomski fakultet,
– radno iskustvo: dvije godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
– školska sprema: 180 ECTS bodova ili ekvivalent, ekonomskog smjera,
– radno iskustvo: tri godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
– školska sprema: 180 ECTS bodova ili ekvivalent, ekonomskog smjera,
– radno iskustvo: dvije godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 4:
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, fakultet društvenog
smjera,
– radno iskustvo: tri godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 5:
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, arhitektonski fakultet,

– radno iskustvo: tri godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 6:
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, arhitektonski fakultet
ili građevinski fakultet,
– radno iskustvo: tri godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.
8.9.2017. OGLASNI DIO – Broj 84 V
Za radno mjesto pod rednim brojem 7:
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, arhitektonski fakultet,

– radno iskustvo: tri godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 8:
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, arhitektonski fakultet,

– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 9:
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, građevinski fakultet,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 10:
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, fakultet društvenog
smjera,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 11:
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, diplomirani ekolog,
diplomirani inženjer zaštite okoline, diplomirani biolog, diplomirani hemičar,
diplomirani inženjer tehnologije, diplomirani inženjer hemijske tehnologije,
diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, diplomirani inženjer hemijskih
procesa, diplomirani inženjer popljoprivrede za zaštitu bilja, diplomirani
inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede
za voćarstvo i vinogradarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede
za biljnu proizvodnju, diplomirani inženjer poljoprivrede za vodoprivredne
melioracije, diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo, diplomirani
inženjer šumarstva i diplomirani sanitarni inženjer,
– radno iskustvo: tri godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi,
– vozački ispit: B kategorije.
Za radno mjesto pod rednim brojem 12:
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, pravni, ekonomski
ili fakultet tehničkog smjera,
– radno iskustvo: tri godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 13:
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ekonomski fakultet,
– radno iskustvo: dvije godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi
– posebna znanja: poznavanje metodologije izrade projekata.
Za radno mjesto pod rednim brojem 14:
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, tehnički ili informatički
fakultet,
– radno iskustvo: jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 15:
– školska sprema: 240 ECTS bodova ili ekvivalent, fakultet društvenog
ili tehničkog smjera,
– radno iskustvo: dvije godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi,
– vozački ispit: B kategorije.
Za radno mjesto pod rednim brojem 16:
– školska sprema: srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju,
društvenog ili tehničkog smjera,
– radno iskustvo: šest mjeseci radnog iskustva u odgovarajućem stepenu
obrazovanja,
– stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 17:
– školska sprema: IV stepen stručne spreme, srednja škola tehnič- kog smjera ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne,
građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge
struke),
– radno iskustvo: najmanje šest mjeseci radnog iskustva u odgovaraju-
ćem stepenu i vrsti stručne spreme,
– godine starosti: da nije stariji od 25 godina,
– stručni ispit: položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca,
– zdravstvena sposobnost: posjedovanje dokaza o zdravstvenoj sposobnosti
za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih
dobara,
– posjedovanje vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom “B”
kategorije.
VI – Potrebna dokumenta
(1) Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova.
(2) Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave
kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit
ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog
ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom
i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
4) vozačke dozvole za pozicije pod t. 11, 15. i 17. Konkursa,
5) kandidati za poziciju broj 17 (vatrogasac) koji budu primljeni u radni
odnos, nakon sprovedene obuke, polagaće stručni ispit za profesionalnog
vatrogasca (u skladu sa članom 50. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 71/12),
6) za poziciju broj 13 kandidati su dužni priložiti dokaz o poznavanju
metodologije za izradu projekata.
(3) Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
lične karte ili pasoša i foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike
Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje
šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u gradskoj upravi,
3) nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa i
4) da ne postoji nespojivost u skladu sa poglavljem III Konkursa (navedene
izjave sastavni su dio propisanog obrasca Prijave na konkurs i ne
dostavljaju se posebno),
5) dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i dokaz o zdravstvenoj
sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spasavanja ljudi i
materijalnih dobara dostavljaju samo izabrani kandidati.
(4) Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu
prijavu, u kojoj navodi pozicije za koje se prijavljuje, sa ostalom traženom
dokumentacijom kako je navedeno u tekstu ovog konkursa.
VII – Usmeni intervju i izbor kandidata
(1) Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa
Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, na kome
će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju
načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave (izuzev za
poziciju broj 17) i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obavije-
šteni pojedinačno pismenim putem i putem internet stranice Grada Prijedora.
(2) Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji i ovjerenu
izjavu o ispunjenosti uslova iz poglavlja VI stav (3) t. 1), 2), 3) i 4), kao i
dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
(3) Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze iz
prethodnog stava, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da
kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata
po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa
odredbama stava 2. ovog poglavlja.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom
obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici
Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na intrnet
stranici Grada Prijedora, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada
Prijedora.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan
svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova propisanih članom 67. stav 1. Zakona, a koji su navedeni u stavu (3) t.
1, 2, 3. i 4. poglavlja VI Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava
Grada Prijedora, Trg oslobođenja br. 1, 79 101 Prijedor, sa naznakom:
Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj
upravi Prijedora.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
Kontakt osoba: Jefa Keranović, šef Odsjeka za ljudske resurse, normativno-pravne
poslove i drugostepeni postupak; telefon: 052/245-117.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Grada Prijedora.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-120-40/17
5.9.2017. godine Gradonačelnik,
Prijedor Milenko Đaković, s.r.

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 20

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 12.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+