JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih rukovodećih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Banja Luka

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih rukovodećih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA

U Gradskoj upravi Grada Banja Luka prima se u radni odnos, u statusu službenika:

1.Načelnik Odjeljenja za opštu upravu………………………………………….1 izvršilac
2.Načelnik Odjeljenja za privredu…………………………………………………1 izvršilac
3.Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje………………………………….1 izvršilac
4.Načelnik Odjeljenja za finansije………………………………………………..1 izvršilac
5.Načelnik Odjeljenja za komunalne poslove………………………………….1 izvršilac
6.Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve…………………………………..1 izvršilac
7.Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj
i strateško planiranje……………………………………………………………….. 1 izvršilac
8.Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu………………….1 izvršilac
9.Načelnik Odjeljenja komunalne policije…………………………………….1 izvršilac
10.Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove………………………………1 izvršilac
11.Načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam
i socijalnu politiku…………………………………………………………………….1 izvršilac
12.Načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo,
omladinu i sport……………………………………………………………………………1 izvršilac
13.Načelnik Službe za zajedničke poslove……………………………………….1 izvršilac

II – Opis poslova

Opis poslova koje obavlja Načelnik Odjeljenja za opštu upravu:

Obavlja sljedeće poslove:
-organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju i odgovoran je za izvršavanje poslova Odjeljenja u okviru Gradske uprave Grada;
-usklađuje rad Odjeljenja sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi;
-obezbjeđuje korespodenciju Odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja;
-izrađuje planove, programe rada i izvještaje o radu Odjeljenja prema dostavljenim podacima od strane šefova odsjeka;
-kontroliše rad šefova odsjeka i radnika u Odjeljenju;
-odgovoran je za zakonitost rada Odjeljenja i za racionalno poslovanje prema potrebama Odjeljenja;
-odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada i Gradonačelniku;
-odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Grada, koje se odnose na Odjeljenje;
-odgovoran je za blagovremeno izvještavanje sekretara Skupštine grada o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine Grada, koji se odnose na Odjeljenje;
-odgovoran je da na zahtjev šefa Kabineta Gradonačlenika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;
-odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost zahtjeva za pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja zahtjeva upućenog nadležnom Odsjeku za javne nabavke;
-obezbjeđuje potrebne informacije Kancelariji za građane, Kabineta Gradonačelnika;
-prati rješavanje upravnih predmeta i akata poslovanja u Odjeljenju, prema dostavljenim podacima od strane šefova odsjeka i preduzima mjere zajedno sa šefom nadležnog odsjeka za njihovo rješavanje – u zakonskom roku;
-obavezan je prilikom svake promjene koja se odnosi na raspolaganje, upravljanje ili korištenje nepokretnosti u vlasništvu Grada dostavi Odsjeku za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom grada podatke, radi evidentiranja, a prije svega podatke o: prodaji, davanju u zakup, opterećenju pravom građenja ili založnim pravom, privremenom zauzimanju, pribavljanju, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, tekućem održavanju određenih nepokretnosti, imovinsko-pravnim promjenama, finansijskim i prostorno planskim aspektima nepokretnosti i drugim promjenama koje se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada;
-obavezan je na traženje dostaviti Odsjeku za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom grada podatke o nepokretnostima sa kojima raspolaže ta organizaciona jedinica, a prije svega podatke o poslovnim prostorima, stanovima, garažama, objektima komunalne infrastrukture i drugim nepokretnostima u vlasništvu Grada, kao i podatke o svim aspektima koji se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada, koji su relevantni za formiranje baze podataka i njeno ažurno vođenje,
-obezbjeđuje blagovremenu izradu izvještaja o rješavanju upravnih predmeta i akata poslovanja Gradske uprave i upućuje Skupštini Grada na razmatranje i odlučivanje;
-učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata, po nalogu Gradonačelnika;
-odobrava i ovjerava trebovanja potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
-podnosi i ovjerava zahtjev za izuzimanje predmeta iz arhive Grada, koji su relevantni za formiranje baze podataka i njeno ažurno vođenje;
-odobrava korištenje službenih vozila radnicima Odjeljenja;
-predlaže Gradonačelniku Plan stručnog usavršavanja zaposlenih;
-predlaže upućivanje radnika Odjeljenja na službeno putovanje i obuku i o tome izvještava Gradonačelnika;
-za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja, izdaje rješenja, naloge i uputstva;
-odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada u skladu sa aktom o procjeni rizika za svako radno mjesto u Odjeljenju;
-aktivno učestvuje u dopuni i ažuriranju sadržaja WEB-stranice Grada Banja Luka, iz djelokruga rada odjeljenja ili službe, odsjeka van odjeljenja, kabineta i odsjeka u okviru Odjeljenja zajedno sa nadležnim Timom za komunikaciju i Odsjekom za informatiku;
-daje polugodišnju i godišnju ocjenu rada zaposlenih, u skladu sa Pravilnikom;
-obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Opis poslova koje obavlja Načelnik Odjeljenja za za privredu
Obavlja sljedeće poslove:
-organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja – u okviru Gradske uprave Grada;
-usklađuje rad Odjeljenja sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada;
-usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja;
-odgovoran je za izradu plana kapitalnih investicija u oblasti privrede, prati i obezbjeđuje njegovu realizaciju;
-priprema i obezbjeđuje realizaciju projekata sadržanih u planu kapitlanih investicija u oblasti privrede i izrađuje izvještaj o realizaciji plana;
-ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima, zainteresivanim investitorima, Odjeljenjem za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje, Gradskom razvojnom agencijom i drugim ustanovama;
-planira, organizuje i održava redovne sastanke sa privrednicima grada, najmanje tromjesečno, radi definisanja zajedničkih mjera i zadataka u cilju razvoja privrede Grada;
-izrađuje planove, programe rada i izvještaje o radu Odjeljenja;
-kontroliše rad šefova Odsjeka i radnika u Odjeljenju;
-obavezan je prilikom svake promjene koja se odnosi na raspolaganje, upravljanje ili korištenje nepokretnosti u vlasništvu Grada dostavi podatke Odsjeku za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada, radi evidentiranja, a prije svega podatke o: prodaji, davanju u zakup, opterećenju pravom građenja ili založnim pravom, privremenom zauzimanju, pribavljanju, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, tekućem održavanju određenih nepokretnosti, imovinsko-pravnim promjenama, finansijskim i prostorno planskim aspektima nepokretnosti i drugim promjenama koje se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada;
-obavezan je na traženje Odsjeka za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada dostaviti podatke o nepokretnostima sa kojima raspolaže ta organizaciona jedinica, a prije svega podatke o poslovnim prostorima, stanovima, garažama, objektima komunalne infrastrukture i drugim nepokretnostima u vlasništvu Grada, kao i podatke o svim aspektima koji se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada, koji su relevantni za formiranje baze podataka i njeno ažurno vođenje.
-odgovoran je za zakonitost rada Odjeljenja, za prikupljanje i namjensko trošenje budžetskih sredstava iz nadležnosti Odjeljenja;
-odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada;
-odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Grada, koje se odnose na Odjeljenje;
-odgovoran je za blagovremeno izvještavanje Stručne službe Skupštine grada – o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine Grada, iz djelokruga rada Odjeljenja;
-prati stanje upravnih predmeta i akata poslovanja u Odjeljenju, i preduzima mjere za njihovo rješavanje – u zakonskom roku;
-učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata, po nalogu Gradonačelnika i priprema prijedloge akata iz nadležnosti Odjeljenja koje donosi Gradonačelnik;
-odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;
-odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta Gradonačlenika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;
-odobrava i ovjerava trebovanja potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
-podnosi i ovjerava zahtjeve za izuzimanje dokumentacije iz Arhive Gradske uprave;
-odobrava korištenje službenih vozila radnicima Odjeljenja;
-predlaže upućivanje radnika Odjeljenja na službeno putovanje;
-odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada;
-obezbjeđuje potrebne informacije Kancelariji za građane;
-komunikacija s javnošću, u koordinaciji sa nadležnim Timom, i u skladu sa ovlaštenjima;
-daje polugodišnju i godišnju ocjenu rada zaposlenih u Odjeljenju, u skladu sa pravilnikom;
-odgovoran je za izradu novih, i dopunu postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura;
-aktivno učestvuje u unapređenju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, iz djelokruga rada Odjeljenja;
-odgovoran je za obezbjeđenje uslova za provođenje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i mjera u vezi sa čuvanjem i korištenjem imovine u Odjeljenju;
-aktivno učestvuje u dopuni novim, i ažuriranju postojećeg sadržaja WEB stranice Grada Banja Luka, iz djelokruga rada Odjeljenja;
-za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja – izdaje rješenja, naloge i uputstva;
-obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgoran je Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Opis poslova koje obavlja Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje
Obavlja sljedeće poslove:
-organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja;
-usklađuje rad odsjeka unutar Odjeljenja i rad Odjeljenja sa drugim organizacionim jedinicama u okviru Gradske uprave;
-usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja;
-izrađuje planove, programe rada, i izvještaje o radu u Odjeljenju;
-uspostavlja saradnju Odjeljenja sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi, u okviru ovlaštenja;
-donosi lokacijske uslove, rješenja, akta poslovanja i druga upravna akta iz djelokruga rada Odjeljenja, u okviru ovlaštenja;
-kontroliše rad, šefova odsjeka i zaposlenih u Odjeljenju;
-odgovoran je za zakonitost rada Odjeljenja, prikupljanje i namjensko trošenje budžetskih sredstava iz nadležnosti Odjeljenja;
-odgovoran je za zakonitost vođenja postupaka iz djelokruga svoga rada;
-odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;
-odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta Gradonačelnika i Gradskog arhitekte dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;
-obezbjeđuje koordinaciju rada Odjeljenja i nosioca izrade sprovedbenih planskih dokumenata;
-odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada;
-obezbjeđuje uslove za izvršenje zaključaka Skupštine Grada;
-odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Grada, koje se odnose na Odjeljenje;
-odgovoran je za blagovremeno izvještavanje Stručne službe za Skupštinske poslove i Gradonačelnika o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine Grada koje se odnose na odsjeke i odjeljenja;
-obavezan je prilikom svake promjene koja se odnosi na raspolaganje, upravljanje ili korištenje nepokretnosti u vlasništvu Grada dostavi Odsjeku za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom grada podatke, radi evidentiranja, a prije svega podatke o: prodaji, davanju u zakup, opterećenju pravom građenja ili založnim pravom, privremenom zauzimanju, pribavljanju, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, tekućem održavanju određenih nepokretnosti, imovinsko-pravnim promjenama, finansijskim i prostorno planskim aspektima nepokretnosti i drugim promjenama koje se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada;
-obavezan je na traženje dostaviti Odsjeku za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom grada podatke o nepokretnostima sa kojima raspolaže ta organizaciona jedinica, a prije svega podatke o poslovnim prostorima, stanovima, garažama, objektima komunalne infrastrukture i drugim nepokretnostima u vlasništvu Grada, kao i podatke o svim aspektima koji se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada, koji su relevantni za formiranje baze podataka i njeno ažurno vođenje,
-učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata po nalogu Gradonačelnika;
-učestvuje u radu stručnih komisija;
-učestvuje u stručnim i javnim raspravama u postupku donošenja prostorno planske dokumentacije;
-izdaje naloge i konkretna zaduženja sa određenim rokovima zaposlenima u Odjeljenju u svrhu pružanja pomoći investitorima od značaja za Grad u cilju brže realizacije investicionih projekata;
-daje polugodišnju i godišnju ocjenu rada zaposlenih u Odjeljenju, u skladu sa Pravilnikom;
-učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata po nalogu Gradonačelnika;
-podnosi i ovjerava zahtjeve za izuzimanje dokumentacije iz arhive;
-za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja, izdaje rješenja, naloge i uputstva;
-odgovoran je za poslove izrade novih, i dopunu postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura;
-odgovoran je za poslove iz oblasti unapređenja sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001);
-komunikacira sa javnošću, u koordinaciji sa nadležnim Timom, a iz nadležnosti Odjeljenja;
-rad sa strankama;
-odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;
-obezbjeđuje uslove za provođenje mjera zaštite životne sredine, u skladu sa zkonom iz nadležnosti Odjeljenja;
-odobrava i ovjerava trebovanje potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
-predlaže upućivanje radnika na službena putovanja;
-odobrava korištenje službenih vozila radnicima Odjeljenja;
-obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika;
-za svoj rad odgovoran je Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Opis poslova koje obavlja Načelnik Odjeljenja za finansije
Obavlja sljedeće poslove:
-organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja u okviru Gradske uprave;
-usklađuje rad Odjeljenja sa odjeljenjima i organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi;
-usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja;
-učestvuje u izradi nacrta i prijedloga budžeta Grada;
-vrši kontrolu namjenskog korišćenja budžetskih sredstava – kod svih korisnika budžeta Grada;
-odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke, koje se odnose na Odjeljenje;
-učestvuje u izradi planova, Programa rada i izvještaja o radu Odjeljenja;
-kontroliše rad šefova odsjeka, i radnika u Odjeljenju;
-odgovoran je za hitno pronalaženje sredstava u okviru raspoloživog budžeta Grada, u saradnji sa načelnikom Odjeljenja za komunalne poslove, načelnikom Odjeljenja za saobraćaj i puteve i samostalnim stručnim saradnikom za hitne intervencije i otklanjanje posljedica elementarne nepogode, a radi provođenja hitnog postupka za angažovanje izvođača radova na preduzimanju hitnih mjera i sanaciju stanja;
-odgovoran je za pripremu i obradu materijala – koji se predlažu Skupštini Grada;
-odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Grada, koji se odnose na Odjeljenje;
-odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta Gradonačelnika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;
-odgovoran je za blagovremeno izvještavanje Stručne službe skupštine grada o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine Grada koji se odnose na Odsjeke i Odjeljenje;
-obavezan je prilikom svake promjene koja se odnosi na raspolaganje, upravljanje ili korištenje nepokretnosti u vlasništvu Grada dostavi podatke Odsjeku za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada, radi evidentiranja, a prije svega podatke o: prodaji, davanju u zakup, opterećenju pravom građenja ili založnim pravom, privremenom zauzimanju, pribavljanju, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, tekućem održavanju određenih nepokretnosti, imovinsko-pravnim promjenama, finansijskim i prostorno planskim aspektima nepokretnosti i drugim promjenama koje se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada;
-obavezan je na traženje Odsjeku za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada dostaviti podatke o nepokretnostima sa kojima raspolaže ta organizaciona jedinica, a prije svega podatke o poslovnim prostorima, stanovima, garažama, objektima komunalne infrastrukture i drugim nepokretnostima u vlasništvu Grada, kao i podatke o svim aspektima koji se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada, koji su relevantni za formiranje baze podataka i njeno ažurno vođenje;
-odobrava korišćenje službenih vozila radnicima Odjeljenja;
-potpisuje putne naloge za radnike Odjeljenja, i o tome izvještava Gradonačelnika;
-za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja, izdaje rješenja, naloge i uputstva;
-odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava za rad;
-aktivno učestvuje u dopuni i ažuriranju WEB – stranice Grada Banjaluka, iz djelokruga rada Odjeljenja;
-odgovoran je za zakonitost rada Odjeljenja i prikupljanje i namjensko trošenje budžetskih sredstava – iz nadležnosti Odjeljenja;
-podnosi i ovjerava zahtjeve za izuzimanje dokumentacije iz arhive;
-daje polugodišnju i godišnju ocjenu rada zaposlenih u Odjeljenju, u skladu sa Pravilnikom;
-obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika;
-za svoj rad odgovoran je Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Opis poslova koje obavlja Načelnik Odjeljenja za komunalne poslove
Obavlja sljedeće poslove:
-organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju i odgovoran je za izvršenje poslova odjeljenja u okviru Gradske uprave;
-usklađuje rad Odjeljenja sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada;
-usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru svojih ovlašćenja;
-izrađuje planove, programe rada i izvještaje o radu Odjeljenja;
-kontroliše rad službenika i radnika u Odjeljenju;
-odgovoran je za zakonitost rada Odjeljenja, prikupljanje i namjensko trošenje budžetskih sredstava- iz nadležnosti odjeljenja;
-odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada;
-odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Grada koje se odnose na Odjeljenje;
-utvrđuje dinamički plan priprema i realizacije investicija, prati i kontroliše njegovu realizaciju i odgovoran je za održavanje utvrđenih rokova i dinamike;
-u saradnji sa samostalnim stručnim saradnikom za hitne intervencije i operativne poslove otklanjanja posljedica elementarne nepogode, prikuplja potrebne podatke i angažuje zaposlene u Odjeljenju za potrebe snimanja stanja i hitne izrade projektno tehničke dokumentacije,
-obezbjeđuje hitne i neodložne realizacije projekata sanacije nastalih šteta u skladu sa odlukama Štaba za vanredne situacije i Gradonačelnika;
-obezbjeđuje blagovremenu izradu rješenja o utvrđivanju komunalne naknade i drugih naknada iz nadležnosti Odjeljenja i dostavu rješenja obveznicima naknade;
-obezbjeđuje blagovremenu pripremu, zaključuje i potpisuje ugovore sa investitorima o finansiranju opremanja građevinskog zemljišta, u skladu sa članom 78. stav 3. i 4. Zakona o uređenju prostora i građenju („Sl. Glasnik Republike Srpske“,broj: 40/13), te obezbjeđuje praćenje i realizaciju tih ugovora;
-odgovoran je za obezbjeđenje i izvršavanje svih ugovora iz nadležnosti Odjeljenja;
-odgovoran je za blagovremenu dostavu rješenja o komunalnoj naknadi;
-odgovoran je za izradu plana kapitalnih investicija za infrastrukturne kapacitete u vlasništvu Grada Banja Luka, iz nadležnosti Odjeljenja, te prati i obezbjeđuje njegovu realizaciju;
-priprema i obezbjeđuje realizaciju projekata sadržanih u planu kapitlanih investicija za infrastrukturne kapacitete u vlasništvu Grada Banja Luka, iz nadležnosti Odjeljenja i izrađuje izvještaj o realizaciji plana;
-koordinira izradu i provođenje srednjeročnih i dugoročnih programa uređenja građevinskog zemljišta, te vrši izradu godišnjih planova za realizaciju istih;
-odgovoran je za blagovremenu pripremu programa uređenja građevinskog zemljišta i planova komunalne potrošnje i njihovo donošenje u propisanim rokovima;
-koordiniše i odgovara za izvršenje usvojenih planova i programa i o tome priprema izvještaje i izvještava načelnika Odjeljenja;
-organizuje i obezbjeđuje izradu programa investicija i održavanja objekata u svojini grada i odgovoran je za njihovu blagovremenu pripremu i realizaciju;
-sarađuje sa Odjeljenjem za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje, u svrhu pružanja pomoći investitorima iz nadležnosti Odjeljenja u cilju brže realizacije investicionih projekata od značaja za Grad;
-odgovoran za blagovremenu dostavu prijedloga, projekata i drugih dokumenata iz nadležnosti Odjeljenja, za potrebe vođenja jedinstvenih baza podataka i realizaciju projekata, Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje;
-obavezan je prilikom svake promjene koja se odnosi na raspolaganje, upravljanje ili korištenje nepokretnosti u vlasništvu Grada dostavi podatke Odsjeku za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada, radi evidentiranja, a prije svega podatke o: prodaji, davanju u zakup, opterećenju pravom građenja ili založnim pravom, privremenom zauzimanju, pribavljanju, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, tekućem održavanju određenih nepokretnosti, imovinsko-pravnim promjenama, finansijskim i prostorno planskim aspektima nepokretnosti i drugim promjenama koje se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada;
-obavezan je na traženje Odsjeka za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada dostaviti podatke o nepokretnostima sa kojima raspolaže ta organizaciona jedinica, a prije svega podatke o poslovnim prostorima, stanovima, garažama, objektima komunalne infrastrukture i drugim nepokretnostima u vlasništvu Grada, kao i podatke o svim aspektima koji se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada, koji su relevantni za formiranje baze podataka i njeno ažurno vođenje.
-odgovoran je za hitno pronalaženje sredstava u okviru raspoloživog budžeta Grada, u saradnji da načelnikom Odjeljenja za finansije, načelnikom Odjeljenja za saobraćaj i puteve i samostalnim stručnim saradnikom za hitne intervencije i otklanjanje posljedica elementarne nepogode, i provođenje hitnog postupka za angažovanje izvođača radova na preduzimanju hitnih mjera i sanaciju stanja;
-učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata, po nalogu Gradonačelnika;
-odobrava i ovjerava trebovanje potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
-predlaže Gradonačelniku raspored radnika u Odjeljenju;
-odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;
-odobrava korišćenje službenog vozila radnicima odjeljenja;
-potpisuje putne naloge za radnike Odjeljenja i o tome izvještava Gradonačelnika;
-komunikacija sa javnošću, u koordinaciji sa nadležnim Timom i u skladu sa ovlaštenjima;
-poslovi javnih nabavki iz nadležnosti Odjeljenja;
-unapređenje sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, iz djelokruga rada Odjeljenja;
-provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara i mjera u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenja;
-obezbjeđenje uslova za provođenje mjera zaštite životne sredine u skladu sa Zakonom, iz nadležnosti Odsjeka;
-prati stanje upravnih predmeta i akata poslovanja u Odjeljenju i preduzima mjere za njihovo rješavanje u zakonskom roku;
-obezbjeđuje potrebne informacije Kancelariji za građane;
-daje ocjenu rada službenika i radnika u Odjeljenju;
-dopuna novim i ažuriranje postojećeg sadržaja WEB stranice Grada Banjaluka, iz djelokruga rada Odjeljenja;
-za izvršavanje poslova iz djelokruga Odjeljenja izdaje rješenja, naloge i uputstva;
-obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i za svoj rad odgovara Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Opis poslova koje obavlja Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve
Obavlja sljedeće poslove:
-organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju i odgovoran je za izvršenje poslova odjeljenja u okviru Gradske uprave;
-usklađuje rad Odjeljenja sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada;
-usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru svojih ovlašćenja;
-izrađuje planove, programe rada i izvještaje o radu Odjeljenja;
-kontroliše rad šefova odsjeka i radnika u Odjeljenju;
-odgovoran je za zakonitost rada Odjeljenja, prikupljanje i namjensko trošenje budžetskih sredstava- iz nadležnosti odjeljenja;
-odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada;
-odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Grada koje se odnose na Odjeljenje;
-odgovoran je za obezbjeđenje i izvršavanje svih ugovora iz nadležnosti Odjeljenja;
-odgovoran je za izradu plana kapitalnih investicija za infrastrukturne kapacitete u vlasništvu Grada Banja Luka, iz nadležnosti odjeljenja, te prati i obezbjeđuje njegovu realizaciju;
-priprema i obezbjeđuje realizaciju projekata sadržanih u planu kapitalnih investicija za infrastrukturne kapacitete u vlasništvu Grada Banja Luka i izrađuje izvještaj o realizaciji plana;
-sarađuje sa Centrom za investitore u svrhu pružanja pomoći investitorima iz nadležnosti Odjeljenja u cilju brže realizacije investicionih projekata od značaja za Grad;
-odgovoran za blagovremenu dostavu prijedloga, projekata i drugih dokumenata iz nadležnosti Odjeljenja Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj, za potrebe vođenja jedinstvenih baza podataka i realizaciju projekata;
-učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata, po nalogu Gradonačelnika;
-odobrava i ovjerava trebovanje potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
-predlaže Gradonačelniku raspored radnika u Odjeljenju;
-odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;
-odobrava korišćenje službenog vozila radnicima odjeljenja;
-potpisuje putne naloge za radnike Odjeljenja i o tome izvještava Gradonačelnika;
-komunikacija sa javnošću, u koordinaciji sa nadležnim Odsjekom i u skladu sa ovlaštenjima;
-poslovi javnih nabavki iz nadležnosti Odjeljenja;
-unapređenje sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, iz djelokruga rada Odjeljenja;
-provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara i mjera u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenja;
-obezbjeđenje uslova za provođenje mjera zaštite životne sredine u skladu sa Zakonom, iz nadležnosti Odsjeka;
-prati stanje upravnih predmeta i akata poslovanja u Odjeljenju i preduzima mjere za njihovo rješavanje u zakonskom roku;
-obezbjeđuje potrebne informacije Kancelariji za građane, Kabineta Gradonačelnika;
-daje ocjenu rada službenika i radnika u Odjeljenju;
-dopuna novim i ažuriranje postojećeg sadržaja WEB stranice Grada Banjaluka, iz djelokruga rada Odjeljenja;
-za izvršavanje poslova iz djelokruga Odjeljenja izdaje rješenja, naloge i uputstva;
-obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i za svoj rad odgovara Gradonačelniku.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Opis poslova koje obavlja Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj
i strateško planiranje
Obavlja sljedeće poslove:
-organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja – u okviru Gradske uprave Grada;
-usklađuje rad Odjeljenja sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada;
-usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja;
-ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima, zainteresivanim investitorima, Odjeljenjem za privredu, Gradskom razvojnom agencijom i drugim ustanovama;
-organizuje i prati izradu planova, programe rada i izvještaje o radu Odjeljenja;
-kontroliše rad šefova Odsjeka i radnika u Odjeljenju;
-odgovoran je za zakonitost rada Odjeljenja, za prikupljanje i namjensko trošenje budžetskih sredstava iz nadležnosti Odjeljenja;
-odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada;
-odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Grada, koje se odnose na Odjeljenje;
-odgovoran je za blagovremeno izvještavanje Službe za poslove Skupštine grada i gradonačelnika – o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine Grada, iz djelokruga rada Odjeljenja;
-informiše Gradonačelnika o realizaciji starteških i drugih projekata od značaja za Grad;
-prati stanje upravnih predmeta i akata poslovanja u Odjeljenju, i preduzima mjere za njihovo rješavanje – u zakonskom roku;
-učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata, po nalogu Gradonačelnika i organizuje pripremu prijedloge akata iz nadležnosti Odjeljenja koje donosi Gradonačelnik;
-planira, organizuje i predlaže Gradonačelniku prijem investitora za realizaciju investicionih projekata Grada i informiše Gradonačelnika o zainteresovanim investitorima;
-inicira investicione projekte u Gradu Banja Luka;
-odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;
-odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta Gradonačlenika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;
-odobrava i ovjerava trebovanja potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
-podnosi i ovjerava zahtjeve za izuzimanje dokumentacije iz Arhive Gradske uprav
-odobrava korištenje službenih vozila radnicima Odjeljenja;
-predlaže upućivanje radnika Odjeljenja na službeno putovanje;
-odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada;
-obezbjeđuje potrebne informacije Kancelariji za građane;
-komunikacija s javnošću, u koordinaciji sa nadležnim Timom za komunikacije, i u skladu sa ovlaštenjima;
-daje polugodišnju i godišnju ocjenu rada zaposlenih u Odjeljenju, u skladu sa pravilnikom;
-odgovoran je za izradu novih, i dopunu postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura;
-aktivno učestvuje u unapređenju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, iz djelokruga rada Odjeljenja;
-odgovoran je za obezbjeđenje uslova za provođenje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i mjera u vezi sa čuvanjem i korištenjem imovine u Odjeljenju;
-aktivno učestvuje u dopuni novim, i ažuriranju postojećeg sadržaja WEB stranice Grada Banja Luka, iz djelokruga rada Odjeljenja;
-za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja – izdaje rješenja, naloge i uputstva;
-obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgoran je Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Opis poslova koje obavlja Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu
Obavlja sljedeće poslove:
-organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja – u okviru Gradske uprave Grada;
-usklađuje rad Odjeljenja sa drugim odjeljenjima, i sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada;
-usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima i institucijama i organizacijama, u okviru ovlašćenja;
-izrađuje planove, programe rada, i izvještaje o radu Odjeljenja;
-kontroliše rad zaposlenih u Odjeljenju;
-potpisuje prijedloge i nacrte akata koje Odjeljenje upućuje Komisiji za rješavanje stambenih pitanja i potvrđuje u skladu sa propisnim procedurama zakonitost ovih prijedloga i nacrta;
-odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada i Gradonačelniku, a koja se odnose na Odjeljenje;
-obavezan je prilikom svake promjene koja se odnosi na raspolaganje, upravljanje ili korištenje nepokretnosti u vlasništvu Grada dostavi podatke Odsjeku za upravljanje i evidenciju nepokretne imovine Grada, radi evidentiranja, a prije svega podatke o: prodaji, davanju u zakup, opterećenju pravom građenja ili založnim pravom, privremenom zauzimanju, pribavljanju, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, tekućem održavanju određenih nepokretnosti, imovinsko-pravnim promjenama, finansijskim i prostorno planskim aspektima nepokretnosti i drugim promjenama koje se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada;
-obavezan je na traženje Odsjeku za upravljanje i evidenciju nepokretne imovine Grada, dostaviti podatke o nepokretnostima sa kojima raspolaže ta organizaciona jedinica, a prije svega podatke o poslovnim prostorima, stanovima, garažama, objektima komunalne infrastrukture i drugim nepokretnostima u vlasništvu Grada, kao i podatke o svim aspektima koji se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada, koji su relevantni za formiranje baze podataka i njeno ažurno vođenje.
-odgovoran je za blagovremeno obavještavanje Stručne službe skupštine, o izvršenju odluka i zaključaka iz domena rada Odjeljenja;
-podnosi i ovjerava zahtjev za izuzimanje dokumentacije iz arhiva;
-učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata – po nalogu Gradonačelnika;
-odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta Gradonačelnika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;
-odobrava i ovjerava trebovanje potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
-odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;
-predlaže upućivanje službenika Odjeljenja na službeno putovanje;
-za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja – izdaje rješenja, naloge i uputstva;
-provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara u okviru Odjeljenja;
-odgovoran je za obezbjeđenje statističkih podataka za potrebe Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje;
-provodi poslove izrade i dopune postojećih kontrolnih postupaka i procedura;
-odgovoran je za provođenje mjera unapređenja sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, u nadležnosti Odjeljenja;
-daje polugodišnju i godišnju ocjenu rada zaposlenih u Odjeljenju;
-odgovoran je za zakonitost u radu, i za namjensko trošenje budžetskih sredstava u nadležnosti Odjeljenja;
-obezbjeđuje informacije za potrebe Kancelarije za građane;
-obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Opis poslova koje obavlja Načelnik Odjeljenja komunalne policije
Obavlja sljedeće poslove:
-organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršavanje poslova Odjeljenja, u okviru Gradske uprave Grada;
-usklađuje rad Odjeljenja sa drugim odjeljenjima u Gradskoj upravi;
-usklađuje rad Odjeljenja sa drugim nadležnim državnim organima i institucijama, u okviru ovlaštenja;
-kontroliše rad komunalnih policajaca;
-izrađuje plan i program rada Odjeljenja, i podnosi izvještaj o radu Odjeljenja Gradonačelniku;
-odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštrine Grada, koje se odnose na Odjeljenje;
-odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;
-odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta Gradonačelnika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;
-obavezan je prilikom svake promjene koja se odnosi na raspolaganje, upravljanje ili korištenje nepokretnosti u vlasništvu Grada dostavi podatke Odsjeku za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada, radi evidentiranja, a prije svega podatke o: prodaji, davanju u zakup, opterećenju pravom građenja ili založnim pravom, privremenom zauzimanju, pribavljanju, iz

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV – Opšti uslovi

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
2.da je stariji od 18 godina;
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
6.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
7.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

V – Posebni uslovi

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto načelnik Odjeljenja za opštu upravu, su:
-VSS –dipl.pravnik – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto načelnik Odjeljenja za privredu, su:
-VSS –ekonomski, tehnički ili pravni fakultet – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, su:
-VSS –dipl.inž.arhitekture ili dipl.inž.građevinarstva – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto načelnik Odjeljenja za finansije, su:
-VSS –dipl.ekonomista – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto načelnik Odjeljenja za komunalne poslove, su:
-VSS –dipl.ekonomista – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, su:
-VSS –dipl.inž. saobraćaja – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje, su:
– VSS –društvene nauke, inženjerstvo, tehnologija ili šumarstvo – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu, su:

-VSS – društvene nauke, poslovanje, administracija, pravo, inženjerstvo ili tehnologija – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto načelnik Odjeljenja komunalne policije, su:
-VSS – fakultet društvenog, obrazovnog ili tehničkog smjera – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-pet (5) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove, su:
-VSS – ekonomski fakultet, pravni fakultet, inženjerstvo i tehnologija ili šumarski fakultet- VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, su:
-VSS – fakultet društvenog, tehničkog ili obrazovnog smjera- VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, su:
-VSS – pravni fakultet, šumarski fakultet ili fakultet fizičkog vaspitanja i sporta- VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto načelnik Službe za zajedničke poslove, su:
-VSS –ekonomski, tehnički ili pravni fakultet- VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

VI – Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i loklane samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je naprijed navedeno u tekstu javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.
Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

-Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1)diplome o završenoj stručnoj spremi (fakultetu);
2)uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
3)isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
4) isprave ili izjave da poznaje rad na računaru.

Stepen stručne spreme se dokazuje diplomom o stečenom visokom obrazovanju.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.
U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko dipolma nije izdata u predviđennom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.
Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.
Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno isustvo ili
-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
– uvjerenje škole ili druge institucija koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike ili drugu ispravu fakulteta (foto-kopija indeksa), koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj sručnoj spremi o položenom predmetu informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VII

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)):

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina fukcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

VIII

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka. 
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.
IH

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u„Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_popunu_upraznjenih_rukovodecih_radnih_mjesta_u_gradsk/

Broj izvrsilaca: 13

Datum isteka: ..

Datum objave: 23.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+