Javni konkurs za prijem na rad pripravnika u Gradsku upravu Grada Doboj

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za prijem na rad pripravnika u Gradsku upravu Grada Doboj

Na osnovu člana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 56. Statuta Grada Doboj (“Službeni glasnik grada Doboj”, br. 9/12, 3/14 i 12/14 ) i Plana zapošljavanja pripravnika za 2016. godinu u Gradskoj upravi Grada Doboj, broj: 02-022-1964/15, od 7.12.2015. godine, gradonačelnik grada Doboj raspisao je
JAVNI KONKURS za prijem na rad pripravnika u Gradsku upravu Grada Doboj
1. Pripravnik sa visokom stručnom spremom u Gradskoj upravi Grada Doboj, dipl. pravnik, na određeno vrijeme u trajanju do jedne godine – 1 (jedan) izvršilac;
2. pripravnik sa srednjom stručnom spremom u Gradskoj upravi Grada Doboj, upravni tehničar, u trajanju do šest mjeseci – 1 izvršilac;
3. pripravnik sa visokom stručnom spremom u Gradskoj upravi Grada Doboj, dipl. inž. informatike, na određeno vrijeme u trajanju do jedne godine – 1 (jedan) izvršilac.
Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:
1. visoka stručna sprema sa ostvarenih 240 ECTS bodova, završen fakultet ili druga visokoobrazovna ustanova pravnog smjera i stečeno zvanje dipl. pravnik,
2. srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, stečeno zvanje upravni tehničar,
3. visoka stručna sprema sa ostvarenih 240 ECTS bodova, završen fakultet ili druga visokoobrazovna ustanova informatičkog smjera i stečeno zvanje dipl. inž. informatike.
Pored posebnih uslova za rad, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslo- ve utvrđene u članu 118. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i članu 4. Opšteg kolektivnog ugovora (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 40/10).
Uz prijavu na Javni konkurs, kandidat je dužan priložiti foto-kopiju dokaza o ispunjavanju posebnih uslova radnog mjesta:
1. foto-kopija diplome o stručnoj spremi.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju lične karte ili pasoša i ovjerenu izjavu u pisanoj formi:
a) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
b) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom, član IX stav 1. Ustava BiH,
v) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
g) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
d) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 151. i 151a.Zakona o lokalnoj samoupravi.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog konkursa dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja
Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Grad Doboj, gradonačelnik grada Doboj, Hilandarska broj 1, 74 000 Doboj.

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 11.11.2016

Datum objave: 01.11.2016

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+