Javni konkurs za prijem pripravnika uradni odnos u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Vukosavlje po zanimanju diplomirani pravnik

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za prijem pripravnika uradni odnos u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Vukosavlje po zanimanju diplomirani pravnik

OPIS RADNOG MJESTA

Javni konkurs za prijem pripravnika uradni odnos u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Vukosavlje po zanimanju diplomirani pravnik, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

2. Opšti uslovi

1.Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2.Da je stariji od 18 godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

3. Posebni uslovi

1.Visoka stručna sprema-VII stepen u trajanju od četiri godine ili visoko obrazovanje sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent, završen pravni fakultet i stečeno zvanje diplomirani pravnik;
2.Da kandidat nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne godine dana ili više u struci nakon diplomiranja.

Pravo prijave imaju kandidati starosti do 30 godina koji su prijavljeni na evidenciju zavoda za zapošljavanje prije raspisivanja javnog poziva, u skladu sa Projektom podrške sticanju radnog iskustva mladih sa VSS u statusu pripravnika

4.Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat je dužan priložiti:

1.fotokopiju lične karte,
2.uvjerenje o državljanstvu,
3.fotokopiju diplome o stručnoj spremi,
4.kopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je datum sticanja visoke školske spreme stariji od jedne (1) godine, kandidati su dužni dostaviti dokaz da nemaju ostvaren staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više) i
5.ovjerenu izjavu u pisanoj formi da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa, obavit će se obavezni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za provođenje Javnog konkursa, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja od strane Komisije, dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

5. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Tekst Javnog konkursa dostupan je u JU Centar za socijalni rad Vukosavlje.

O rezlutatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i na oglasnoj tabli JU Centar za socijalni rad Vukosavlje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično, u zatvorenoj koverti, na adresu:

JU Centar za socijalni rad Vukosavlje
Muse Ćazima Ćatića 155, 74470 Vukosavlje
sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika-ne otvaraj“.

 

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_pripravnika_u_radni_odnos_u_centar_za_socijalni_rad/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.09.2017

Datum objave: 06.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+