Komunalni policajac, radno mjesto četvrte kategorije

Ovaj oglas je istekao

Komunalni policajac, radno mjesto četvrte kategorije

jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Modriča raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Opštinskoj upravi Modriča
I – Konkurs se raspisuje za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Modriča na neodređeno vrijeme, i to:
1. komunalni policajac, radno mjesto četvrte kategorije – 1 (jedan) izvršilac.
II – Opis poslova radnog mjesta
Zaposleni na radnom mjestu iz tačke I podtačka 1. ima status službenika i obavlja poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta Opštinske uprave Modriča (“Službeni glasnik opštine Modriča”, br. 11/16, 2/17 i 5/17).
III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi:
1) za radno mjesto iz tačke I podtačka 1:
– visoka stručna sprema, pravni, ekonomski, saobraćajni i građevinski fakultet, prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u organu uprave,
– poznavanje rada na računaru.
Kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u organu uprave može se primiti na rad, s tim da je dužan isti položiti u roku od šest mjeseci od dana
zaposlenja. Ukoliko ne položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje mu radni odnos.
V – Potrebna dokumenta i postupak izbora
(1) Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs (Obrazac broj 1), koji je dostupan na internet
stranici Opštine Modriča ili internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a isti se može preuzeti i lično u šalter-sali Opštinske uprave Modriča. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, a izjava da kandidat:
1. nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH,
2. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje
6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa i
4. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 43. do 47.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, sastavni je dio prijave na Javni konkurs.
(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:
1. foto-kopiju diplome o završenom fakultetu (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja
i dodatak diplomi. Ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi
uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje),
2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave ili
izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest (6) mjeseci od dana zaposlenja položiti stručni ispit, 3. ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja
(potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) i
4. ispravu – dokaz da poznaje rad na računaru (ako kandidat nema dokaz o poznavanju rada na računaru, vrši se provjera od strane stručne komisije Opštinske uprave prije obavljenog intervjua).
(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.
(4) Prvorangirani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih
uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji iz tačke V, stav 1. podtačka 2. i ovjerenu pismenu izjavu za podt. 1, 3. i 4. Javnog konkursa, kao i rodni list
i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gorenavedene dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Modriča, Ulica vidovdanska 1, sa naznakom: Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog
mjesta u Opštinskoj upravi i sa naznakom za koje radno mjesto i broj pozicije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužen je službenik Olga Subotić, kontakt telefon: 053/810-511, lokal 181.

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 12.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+