KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS – „Autoputevi Republike Srpske“ Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS - „Autoputevi Republike Srpske“ Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA

I- SEKTOR ZA EKONOMSKO – FINANSIJSKE POSLOVE

– ODJELjENjE ZA NAPLATU PUTARINE
1.Stručni saradnik za analitiku i praćenje naplate, oznaka 2.3.5 .
Broj izvršilaca 1 – na određeno vrijeme ( do povratka radnice sa trudničkog bolovanja) – mjesto rada Doboj (Johovac)
2.Referent video nadzora, oznaka 2.3.9
Broj izvršilaca 1 – na neodređeno vrijeme, mjesto rada Laktaši (Jakupovci)

II – NAZIV RADNOG MJESTA I USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA
Radno mjesto- Stručni saradnik za analitiku i praćenje naplate -označeno pod red. br. Konkursa I-1.
/oznaka u sistematizaciji-2.3.5./

Radno mjesto- Referent video nadzora -označeno pod red. br. Konkursa I-2.
/oznaka u sistematizaciji-2.3.9./

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1.OPŠTI USLOVI LICA/KANDIDATA :
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da se protiv lica/kandidata ne vodi krivični postupak.

2. POSEBNI USLOVI:
Za radno mjesto – Stručni saradnik za analitiku i praćenje naplate -označeno pod red. br. Konkursa I-1.
/oznaka u sistematizaciji-2.3.5./
-Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS (ECTS) bodova ili VSS /VII stepen stručne spreme – ekonomski ili tehnički smjer, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva.

Za radno mjesto- Referent video nadzora -označeno pod red. br. Konkursa I-2.
/oznaka u sistematizaciji-2.3.9./
-Završen prvi ciklus studija, najmanje 180 ECTS (ECTS) bodova ili najmanje VŠS /IV stepen stručne spreme – društveni ili tehnički smjer, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva.

III-DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU

Uz prijavu na Konkurs za radno mjesto određeno tačkom I-1 i I-2 ovog Konkursa, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Biografiju kandidata sa kontakt podacima (tačna adresa, telefon, e-mail)
2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija sa datumom izdavanja ne starijim od 6 mjeseci),
3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
4. Ovjerenu kopiju diplome,
5. Dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu (ovjerena kopija potvrde o radnom iskustvu iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio ),
6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili ovjerena kopija sa datumom izdavanja ne starijim od 6 mjeseci),
7. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti /ljekarsko uvjerenje sa datumom izdavanja ne starijim od 6 mjeseci/.

Opšti uslovi u pogledu opšte zdravstvene sposobnosti su propisani Zakonom o radu.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“ Banja Luka d.o.o.Banja Luka, ul. Vase Pelagića 10, 78 000 Banja Luka sa naznakom ,,Konkurs za prijem u radni odnos“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali Konkursom navedene uslove, Komisija za Konkurs će obaviti razgovor/intervju o čemu će kandidati biti obavješteni putem podataka za kontakt.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/konkurs_za_prijem_radnika_u_radni_odnos_-_autoputevi_republike_srpske_banja/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 15.09.2017

Datum objave: 06.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+