Nastavnik engleskog jezika

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Petar Kočić“

Nastavnik engleskog jezika

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik engleskog jezika ,- (11 časova)-na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Napomena: Za upražnjeno radno mjesto ,ovim Konkursom , u radni odnos primaju se lica sa radnim iskustvom,
(najmanje godinu dana radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u vaspitno –obrazovnom procesu).

1.Uslovi za učešće na konkursu
Za nastavnika engleskog jezika JU Osnovne škole „Petar Kočić“ može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.
Opšti uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:
– završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od tri godine i ostvarenih
najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent,
– položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i
– ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

2. Potrebna dokumentacija
Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su uz prijavu dostaviti u orginalu ili ovjerenom
prepisu (ne starijem od 6 mjeseci) sljedeću dokumentaciju:
1.Uvjerenje o državljanstvu,
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3.Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban( prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),
4.Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem,prije zasnivanja radnog odnosa),
5.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, (pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme).
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno –obrazovnom procesu,
7.Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji,
9.Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

3. Intervju sa kadidatima koji ispunjavaju uslove konkursa , zakazuje se za petak ,20.10.2017. godine sa početkom u 12: 00 časova u prostorijama Osnovne škole u Šibovskoj.
Kandidati se neće pozivati posebno na intervju,a ako se ne pojave u zakazanom terminu, smatraće se
da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske“ .

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu : JU OŠ „Petar Kočić“78433 Šibovska.
Nepotpune i neblagovremene prijave ,komisija neće uzeti u razmatranje.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_engleskog_jezika_-_osnovna_skola_petar_kocic_sibovska1/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.10.2017

Datum objave: 11.10.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+