Nastavnik fizičkog vaspitanja, Nastavnik istorije Šamac

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik fizičkog vaspitanja, Nastavnik istorije Šamac

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, nepuna norma, 18 časova sedmično, jedan izvršilac, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2017.g.
2. Nastavnik istorije, nepuna norma 16 časova, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. Opšti uslovi:

da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)
da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte (ako je izvod iz MKR trajni dokument da datum ovjere nije stariji od 6 mjeseci, a ako nije da datum izdavanja dokumenta nije stariji od 6 mjeseci),
da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, što prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Kandidat treba da ima i odgovarajući nivo obrazovanja propisan Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl.glasnik RS” br.77/09;86/10;25/14; i 76/15) .

Kandidat, uz potpisanu prijavu, dostavlja sledeća dokumenta:
uvjerenje o državljanstvu;
izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se ne vraćaju prijavljenim kandidatma.

Prijave sa dokumentacijom dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „ŠAMAC“ Šamac, Dositeja Obradovića broj 4. 76 230 Šamac.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.

Dana, 17.1.2017. godine ( utorak ) u prostorijama škole obaviće se testiranje u 1000 sati a nakon testa i intervjuu sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika ivaspitača (“Sl.glasnik RS” br.77/09;86/10;25/14; i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14. i 45/16) a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske broj:U-83/14 od 24.2.2016.g.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 12.01.2017

Datum objave: 04.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+