Nastavnik fizike

Ovaj oglas je istekao

OSNOVNA ŠKOLA „VOJISLAV ILIĆ“ KRUPA NA VRBASU

Nastavnik fizike

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik fizike – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme (do kraja školske 2015/16.godine), 14 časova redovne nastave sedmično, od toga 8 časova u centralnoj školi Krupa n/V i 6 časova u područnoj školi Bočac, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br. 74/08,71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl.glasnik RS br.77/09, 86/10 i 25/14), kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl.glasnik RS br.102/14).
Uz potpisanu prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :
izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
uvjerenje o državljanstvu ;
ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostavlja kandidat nakon što bude odabran na konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa);
uvjerenje o neosuđivanosti u skladu sa članom 105.stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (pribavlja škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa);
diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent i to:
a) profesor fizike,
b) diplomirani fizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
v) diplomirani astrofizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta
g) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa fizika sa drugim nastavnim predmetom.
dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz jedne od ovih kategorija;

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Samo sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i interviju u centralnoj školi Krupa na Vrbasu dana 23.12.2015.godine u 10 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a koji se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa dokumentima dostaviti poštom na adresu škole, a dostavljena dokumentacije se neće vraćati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

OSNOVNA ŠKOLA „VOJISLAV ILIĆ“
78206 KRUPA NA VRBASU
tel. 051/417-147

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.12.2015

Datum objave: 09.12.2015

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+