Nastavnik harmonike

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik harmonike

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik harmonike ….. 1 izvršilac, 24 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2017/2018 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin RS i BiH
-da je stariji od 18 godina;
-da je radno sposoban,
-da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem.

POSEBNI USLOVI:

1. diplomirani muzičar – akordeonista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – harmonikaš.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu BiH, RS
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
-uvjerenje od suda da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,
-ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenim najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visikoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje o ostvarenom radnom stažu,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih ukoliko je kandidat nezaposlen,
-rješenje o utvrđenom statusu socijalno ugroženog lica, ukoliko kandidat ima taj status (vidi član 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi – „Sl.glasnik RS“ broj 102/14).
Ukoliko je kandidat zaposlen dužan dostaviti uvjerenje o zaposlenosti izdato od poslodavca sa fondom i sedmičnim rasporedom časova. Ukoliko kandidat ima 2 državljanstva i zaposlen je u drugoj državi dužan je dostaviti uvjerenje o zaposlenju u drugoj državi ili potvrdu sa evidencije nazaposlenih lica.
Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez radnog iskustva.
Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje od godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom o osnovnom obrazovanju.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“ broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad sa učenicima dostavlja se nakon izbora kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti po službenoj dužnosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana 18.09.2017. godine sa početkom u 1200 časova u prostorijama škole na adresi Trg Blagoja Parovića bb sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave obaviće se intervju. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

 

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_harmonike_-_osnovna_muzicka_skola_sveti_roman_melod_nevesinje/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.09.2017

Datum objave: 06.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+