Nastavnik hemije Obudovac

JU Osnovna škola „Obudovac“

Nastavnik hemije Obudovac

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik hemije, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, 6 časova redovne nastave, na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je punoljetan,
-da je radno sposoban za obavljanje poslova nastavnika,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidati treba da dostave ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
-Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će tražiti službenim putem od nadležnog državnog organa nakon što kandidat bude izabran.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata i gore navedene dokumente kandidati treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje:
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice palog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ‘’Obudovac’’ u Obudovcu u ponedjeljak, 22.01.2018. godine u 12 sati.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično, na protokol škole ili putem pošte na adresu
JU Osnovna škola „Obudovac“ 76 235 Obudovac.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 45/16) i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 44/17).

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_hemije_-_os_obudovac_obudovac/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.01.2018

Datum objave: 10.01.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+