Nastavnik informatike

GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANjA LUKA

Nastavnik informatike

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik informatike
– 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine, nepuna norma (4 časa), lice bez iskustva-pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i članom 4. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS, broj 29/12, 80/14 i 83/15).
U radni odnos će se primiti lice bez iskustva.

Opšti uslovi:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima odgovarajuću stručnu spremu utvrđenu članom 4. Pravilnika o vrsti
stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Prilog broj 1, redni broj 17. )
Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se
dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a ona podrazumijeva:
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi , prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom foto-kopijom indeksa;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem pripravnika u radni odnos u školi su:
1)prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
2)vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen i
3)rezultati ostvareni na intervjuu i testu.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i
proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik RS, broj 102/14 i 42/16.)

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama Građevinske škole u Banjaluci, dana 03.10.2017. godine u 9:00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Građevinska škola Banja Luka, Mladena Stojanovića 7, Banja Luka.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu
„Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_informatike_-_gradjevinska_skola_banja_luka/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: ..

Datum objave: 20.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+