Nastavnik likovne kulture Zvornik

OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ Čelopek

Nastavnik likovne kulture Zvornik

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik likovne kulture, 5 časova, do 31.08.2018. – 1 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br. 102/14), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl. glasnik RS 77/09; 86/10; 25/14).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sledeće dokumente:
-rodni list ili kopiju lične karte,
-uvjerenje o državljanstvu,
-ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Lekarsko uvjerenje dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloletnim licem, za kandidata koji je izabran pribaviće škola službenim putem.
Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Intervju će se obaviti u ponedjeljak 22.01.2018. godine u školi u Čelopeku, sa početkom u 9.00 časova.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.
Prijave slati na adresu: JU OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ Čelopek bb, 75400 Zvornik.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_likovne_kulture_-_os_desanka_maksimovic_celopek_-_zvornik/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.01.2018

Datum objave: 11.01.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+