Nastavnik matematike, nastavnik fizike, astavnik razredne nastave

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik matematike, nastavnik fizike, astavnik razredne nastave

OPIS RADNOG MJESTA

1.Nastavnik matematike, 12 časova – 1 izvršilac, pripravnik na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a naduže do 31.07.2018. godine.
2.Nastavnik fizike, 12 časova – 1 izvršilac, pripravnik na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.07.2018. godine.
3.Nastavnik razredne nastave, puna norma – 1 izvršilac sa iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).
A) Opšti uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
b) da je punoljetan,
v) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po prijemu u radni odnos)
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom (uvjerenje traži škola po prijemu u radni odnos)

B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:
đ) Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17).
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

G) POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:
a) Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
b) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
4. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad. (za radno mjesto pod 3.)
7. Uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca od čega minimalno jedna (1) godina u struci, koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova, (za radno mjesto pod 3.)
– Uvjerenje o radnom stažu treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.
– Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs, računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invlida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koja se poslije ne vraćaju.
Prijem nastavnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 102/14 i 45/16) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17).
Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole, obaviće se intervju 19.09.2017. godine sa početkom u 10,00 sati.
Kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na intervju. Ako se ne pojave na zakazanom intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja, a razmatraće se prijave koje stignu najkasnije 18.09.2017. godine do 15.00 sati.
Primljeni kandidati počinju sa radom završetkom konkursne procedure.

Potrebna dokumenta sa naznakom „prijava na konkurs, ne otvarati“- slati isključivo putem pošte na adresu škole.

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO
MLADIČKA BR 3
71 213 ISTOČNA ILIDžA

 

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_3_nastavnika_-_os_jovan_ducic_kasindo/

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 14.09.2017

Datum objave: 06.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+