Nastavnik muzike Doboj

JU Osnovna muzička škola „Markos Portugal“ Doboj

Nastavnik muzike Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
1. Nastavnik muzike – Odsjek klavir – (2) izvršioca, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme
– (1) izvršilac – puna norma
– (1) izvršilac – 20 časova
2. Nastavnik muzike – Odsjek solfeđo i teorija muzike – (1) izvršilac, radnik sa iskustvom, 20 časova, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2017/2018.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1)Završena Akademija (sedmi stepen) – diplomirani muzičar – klavirista i profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom, diplomirani muzički pedagog ili diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture.
2)Diplomirani muzički izvođač ili pedagog sa predhodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) i člana 7. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 5/16).

Opšti uslovi, potrebna dokumenta:
1.Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,
2.Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
4.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5.Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .
6.uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

Potrebna dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 102/14. i 45/16.) je:
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

Prava učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 104. stav (6) (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17).

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, u ponedeljak, 19.01. 2018. godine u 11.00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola „Markos Portugal“ Doboj, Vidovdanska bb, 74 00 Doboj, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_muzike_-_oms_markos_portugal_doboj3/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 18.01.2018

Datum objave: 10.01.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+