Nastavnik njemačkog jezika Srebrenica

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik njemačkog jezika Srebrenica

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik njemačkog jezika- puna norma ,jedan izvršilac na neodređeno vrijeme,sa radnim iskustvom sa najmanje od 1 godine i položenim stručnim ispitom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

– da je državljanin RS odnosno BiH
– da je punoljetno lice,
– da ima odgovarajući nivo obrazovanja , završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent,

Uz prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati prilažu slijedeća dokumenata o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
rodni list ili ovjerena kopija lične karte,
uvjerenje o državljanstvu ,
ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent,
dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ukoliko nije uveden u samu diplomu,
Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi :vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
Uvjerenje opštinskog/ grdskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata , ako se radi o kandidatu iz kategorije prodice poginulog borca,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog boraca,
Ljekarsko uvjerenje prilaže kandidat koji bude izabran na konkursu,
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv
dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom i li maloljetnim licem,pribavlja Škola po službenoj dužnosti za kandidata koji bude izabran.

Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija neće razmatrati nego samo evidentirati.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obavit će se 25.januara 2017. godine sa početkom 10,00 časova u prostorijama Škole.Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.
Oni kandidati koji ne pristupe testu i intervjuu smatrat će se da su odustali od učešća na konkursu.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: JU „Prva osnovna škola“ Srebrenica , 75430 SREBRENICA, Ul.Milivoja Mićića bb

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+