Nastavnik/profesor fizičkog vaspitanja, Nastavnik/profesor razredne nastave Doboj

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik/profesor fizičkog vaspitanja, Nastavnik/profesor razredne nastave Doboj

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik/profesor fizičkog vaspitanja, 4 časa na određeno vrijeme do kraja školske 2016/2017. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnoj ustanovi – 1 izvršilac.
2. Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, bez iskustva – pripravnik – 2 izvršioca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II
1. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi:
a) profesor razredne nastave ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,
b) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava.

2. Nastavu i druge oblike obrazovno – vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice koje ima visoku ili višu stručnu spremu za odgovarajući predmet, i to:
a) Fizičko vaspitanje
1) profesor fizičke kulture,
2) profesor fizičkog vaspitanja,
3) profesor fizičkog vaspitanja i sporta,
4) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa fizičko vaspitanje sa drugim nastavnim predmetom

III
Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.
Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti iz ovog člana tačka 4. za izabranog kandidata škola će
pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Obavezna dokumenta za razmatranje prijave na konkurs su navedena pod rednim brojem: 1 i 2.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:
ovjerena foto – kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,
uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Obavezna dokumenta za razmatranje prijave na konkurs su navedena pod rednim brojem: 1, 2 i 3.
IV
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole prema sljedećem rasporedu:
Razredna nastave, 25.1.2017. godine sa početkom u 1235 sati,
Fizičko vaspitanje, 25.1.2017. godine sa početkom u 1235 sati.

Intervju sa kandidatima biće obavljen navedenog dana, a nakon završenog testiranja.

V
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

VI
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VII
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VIII
Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane Školskog odbora JU OŠ „Sveti Sava“ Doboj, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja testiranje i intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj ploči škole.
Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.

IX
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sledeću adresu:
JU OŠ “Sveti Sava” Doboj, Ul. Stevana Sinđelića 10, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (obavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).

X
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

XI
Škola će obavijestiti sve prijavljene kandidate na raspisanom konkursu o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

JU OŠ “SVETI SAVA” DOBOJ
STEVANA SINĐELIĆA 10
74 000 DOBOJ

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 19.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+