Nastavnik/profesor fizike

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik/profesor fizike

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik-profesor fizike – 1 izvršilac,lice bez iskustva-pripravnik, na 6 časova sedmične norme na neodređeno radno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu
da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
da je punoljetan
da je radno sposoban
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa;
2.uvjerenje o državljanstvu ,
3.rodni list ili ovjerenu foto-kopiju lične karte,
4.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
5.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštituo utvrđenom statusu člana porodice poginulih borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu člana porodice borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
9.ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavlja samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.
10.uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata pribavlja škola po službenoj dužnosti.

Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Sl.glasnik RS ‘’ br: 102/2014).

Testiranje i intervju će se obaviti dana22.08.2016. godine sa početkom u09:30 časova. Testiranje i intervju za navedeno radno mjesto obaviće se u školi u Busnovima, samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Neblagovremen i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole:
Javna ustanova Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“ Busnovi, Prijedor, sa naznakom „Za konkurs“.

 

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.08.2016

Datum objave: 10.08.2016

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+