Nastavnik/profesor hemije, nastavnik/profesor ruskog jezika, nastavnik/profesor istorije

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik/profesor hemije, nastavnik/profesor ruskog jezika, nastavnik/profesor istorije

OPIS RADNOG MJESTA

1.Nastavnik/profesor hemije – 6 časova na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, pripravnik – 1 izvršilac.
2.Nastavnik/profesor ruskog jezika – 2 časa na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac.
3.Nastavnik/profesor istorije – 12 časova na neodređeno vrijeme, pripravnik – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos radnika u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju za navedeno radno mjesto, prilikom prijavljivanja su:
1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa)
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti ,- koje će za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi koje kandidati trebaju da ispunjavaju:
-odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu – za traženo zanimanje – prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača.
-radno iskustvo u trajanju od najmanje godinu dana, nakon sticanja zvanja propisanog za obavljanje poslova nastavnika određene struke, na poslovima u vaspitno obrazovnom procesu (ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom)
-položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom )

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente ( u originalu ili ovjerenoj kopiji ) :

1.diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu (ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom)
4.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih za lica koja se nalaze na evidenciji
5.uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen (ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije borca
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz katergorije ratnog vojnog invalida

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokumenata ( ne starije od 6 mjeseci) i iste neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 102/14 i 45/16) odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti 19.09.2017. godine. u 10,00 časova u prostorijama Osnovne škole „Liješće“. Za kandidata koji se ne pojavi na intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „GLAS SRPSKE“ Banja Luka od 06.09.2017. godine a traje od 07.09.2017. godine.

Prijave slati na adresu:
JAVNA USTANOVA
OSNOVNA ŠKOLA „LIJEŠĆE“
Liješće bb,
74450 BROD
sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati-

 

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_3_nastavnika_-_os_lijesce_brod/

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 14.09.2017

Datum objave: 06.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+