Prijem 10 radnika

Ovaj oglas je istekao

Poreska uprava

Prijem 10 radnika

1.1.  Pomoćnik direktora za Sektor za upravljanje naplatom poreza,

        Sjedište Poreske uprave                                                                               1 izvršilac

1.2.  Inspektor istražitelj, Sjedište Poreske uprave, Sektor za

        kontrolu, istrage i obavještajne poslove                                                      2 izvršioca

1.3.  Viši stručni saradnik za evidencije i izvještaje, Sjedište

        Poreske uprave, Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove        1 izvršilac

1.4.  Viši stručni saradnik za praćenje rizika, Sjedište Poreske uprave,

        Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove                                     1 izvršilac

1.5.  Viši stručni saradnik za usluge poreskim obveznicima i

        redovnu naplatu, Područni centar Prijedor                                                  1 izvršilac

1.6.  Viši stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar Doboj,

        Područna jedinica Doboj                                                                                   1 izvršilac

1.7.  Stručni saradnik za prijem i unos prijava i obavljanje

        stručno-tehničkih poslova, Područni centar Doboj,

        Područna jedinica Doboj                                                                                   1 izvršilac

1.8.  Viši stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar

         Doboj, Područna jedinica Derventa                                                                1 izvršilac

1.9.   Viši stručni saradnik za usluge poreskim obveznicima i redovnu

         naplatu, Područni centar Bijeljina                                                               1 izvršilac

1.10. Rukovodilac Područne jedinice Vlasenica,

         Područni centar Zvornik                                                                                 1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Organizuje i koordinira rad u Sektoru, predlaže kriterijume za utvrđivanje “rizičnih slučajeva” poreskih računa i poreskih prijava. Priprema godišnji plan naplate poreskih dugova, organizuje izradu i ažuriranje priručnika o internim postupcima koji regulišu naplatu nepotpunih poreskih računa (računa poreskih dužnika) i organizuje kreiranje procedura i programa za aktivnosti kancelarijske i terenske naplate. Pruža tehnička uputstva i smjernice organizacionim dijelovima koji vrše naplatu. Učestvuje u obuci za radnike koji vrše naplatu. Organizuje praćenje pravilnog sprovođenja plana, programa rada i drugih aktivnosti vezanih za poslove naplate. Organizuje izvršenje poslova u PU vezanih za postupke stečaja i likvidacije poreskih obveznika, organizuje izvršenje poslova vezanih za reprogramiranje i odlaganje plaćanja poreskih obaveza. Učestvuje u razvoju i unapređivanju informacionog sistema u oblasti naplate. Ostvaruje i organizuje saradnju sa pomoćnicima direktora iz PC i Sjedišta u vezi sa dodirnim i zajedničkim poslovima iz nadležnosti svog rukovođenja. Obavlja i druge poslove i zadatke koji mu odredi direktor.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Otkriva i istražuje slučajeve nezakonitih radnji koje su u suprotnosti sa Zakonom o poreskom postupku i drugim zakonima čije sprovođenje je u nadležnosti PU. Analizira trendove i pojavne oblike vezane za takve slučajeve, predlaže mjere za njihovo sprečavanje, otkrivanje i sankcionisanje. Sprovodi manje složene istrage u svojstvu ovlašćenog službenog lica, po zahtjevima i naredbama nadležnih pravosudnih organa u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku, u saradnji sa odgovarajućim službama Ministarstva finansija, ostalih organa u Republici Srpskoj i BiH, te međunarodnim organizacijama i agencijama. Uočava nove pojavne oblike poreskog kriminala koji se pojavljuje preko kompjuterskog sistema, naročito prepoznaje oblike prikrivanja prihoda kupovinom, prodajom i plaćanjem robe putem interneta, te se bavi praćenjem finansijskih tokova i transakcija koje se obavljaju preko kompjutera. Pregledom fiskalnih sistema uočava nepravilnosti u njegovom funkcionisanju u cilju otkrivanja radnji prikrivanja prihoda. Podnosi izvještaje i obavještenja tužilaštvu o osnovima sumnje da je izvršeno krivično djelo, a u slučaju potrebe utvrđivanja neobuhvaćene poreske obaveze, donosi rješenje za plaćanje, te po njegovoj konačnosti, sačinjava nalog za korigovanje podataka u poreskom knjigovodstvu i dostavlja ga nadležnom sektoru. Obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja, analiziranja i dostavljanja obavještajnih podataka za potrebe rada organizacionih jedinica PU, kao i prema zahtjevima drugih nadležnih organa. Analizira efekte obavještavanja i izrađuje izvještaje iz djelokruga svog rada. Ostvaruje saradnju i kontakte sa nadležnim državnim organima. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Neposredno postupa po zahtjevima, nalozima i drugim aktima nadležnih tužilaštava, sudova, agencija za sprovođenje zakona i drugih organa koji se dostavljaju na rješavanje u Odjeljenje i vodi evidencije o istim. Pruža stručnu pomoć u pripremi i obradi podataka iz službenih evidencija za inspektore istražitelje u cilju otkrivanja radnji prikrivanja poreza. Sačinjava potrebna obavještenja, informacije i izvještaje o radu Odjeljenja. Vodi evidenciju o zaduženim predmetima, a posebno evidenciju o dostavljenim obavještenjima i izvještajima nadležnim tužilaštvima o osnovima sumnje da je počinjeno krivično djelo iz poreske oblasti. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Prikuplja i prati relevantne podatke za praćenje rizika kontrole, prikuplja podatke od drugih državnih organa, institucija i građana. Prati prijavljivanje i ispunjavanje obaveza pravnih lica, prati uporedne rezultate iz ranijih godina, izrađuje analizu rizika kontrola i klasifikaciju rizičnih grupa i dostavlja ih višem stručnom saradniku za planiranje kontrola i priprema i izrađuje analitičko-informativne materijale o stanju iz nadležnosti Sektora. Razrađuje metodološke osnove i programe statističkog izvještavanja i obrade podataka za informisanje drugih unutrašnjih organizacionih jedinica. Pomaže inspektorima u sačinjavanju obrazaca za korigovanje stanja na poreskim karticama poreskih obveznika, kao i u primjeni svih ostalih aplikacija. Sarađuje i razmjenjuje podatke sa unutrašnjim organizacionim jedinicama. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike sa kojima je zadužen, izrađuje rješenja o povratu i preknjižavanju poreza za pravna lica i preduzetnike, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom pravnih lica i preduzetnika i izrađuje rješenja za plaćanje poreza po obavještenjima drugih organa, izrađuje i odgovoran je za tačnost nacrta poreskih uvjerenja za pravna lica i preduzetnike, prati naplatu potpisanih sporazuma o produženju roka za izmirenje obaveza zaključenih prije početka postupka prinudne naplate i drugih vrsta sporazuma (reprogram i dr.) i obavještava načelnika odjeljenja o obveznicima koji ne plaćaju redovno rate sporazuma, radi na usaglašavanju obaveza vezanih za reprogram, prati naplatu mjesečnih anuiteta i brine se o svim aspektima evidentiranja, obilježavanja, raskidanja sporazuma, upućivanja predmeta na prinudnu naplatu. Poreske obveznike za koje je zadužen upozorava o neprijavljenim i neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, o više ili pogrešno izvršenim uplatama. Predlaže podnošenje prekršajnih naloga kada u okviru svoje nadležnosti ustanovi radnje koje imaju obilježja prekršaja i predlaže načelniku Odjeljenja podnošenje zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih poreskih prekršaja. Sve predmete za koje je zadužen evidentira kroz date aplikacije, kod postupaka odjava, stečaja, likvidacija i dr. Vrši saldiranje poreskih evidencija na KPO. Obavještava načelnika Odjeljenja o obveznicima koji redovno ne prijavljuju ili ne plaćaju poreske obaveze. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika. Daje obrasce i uputstva obveznicima. Prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste. Dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika. Daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije. Prima sve poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, izrađuje prijedloge rješenja iz nadležnosti područne jedinice. Izrađuje izvještaje. Učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti područne jedinice. Vrši prinudnu naplatu svih prekršajnih novčanih kazni, sudskih i administrativnih taksa, izdavanje poreskih računa za nepokretnosti, učestvuje u vođenju manje složenih postupka po poreskim računima i vrši prinudnu naplatu poreza na nepokretnosti. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Prima, obrađuje i u informacioni sistem PU unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol područne jedinice i zavodi predmete u internu knjigu. Priprema predmete za arhiviranje. Obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika. Daje obrasce i uputstva obveznicima. Prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste. Dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika. Daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije. Prima sve poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, izrađuje prijedloge rješenja iz nadležnosti područne jedinice. Izrađuje izvještaje. Učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti područne jedinice. Vrši prinudnu naplatu svih prekršajnih novčanih kazni, sudskih i administrativnih taksa, izdavanje poreskih računa za nepokretnosti, učestvuje u vođenju manje složenih postupka po poreskim računima i vrši prinudnu naplatu poreza na nepokretnosti. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike sa kojima je zadužen, izrađuje rješenja o povratu i preknjižavanju poreza za pravna lica i preduzetnike, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom pravnih lica i preduzetnika i izrađuje rješenja za plaćanje poreza po obavještenjima drugih organa, izrađuje i odgovoran je za tačnost nacrta poreskih uvjerenja za pravna lica i preduzetnike, prati naplatu potpisanih sporazuma o produženju roka za izmirenje obaveza zaključenih prije početka postupka prinudne naplate i drugih vrsta sporazuma (reprogram i dr.) i obavještava načelnika Odjeljenja o obveznicima koji ne plaćaju redovno rate sporazuma, radi na usaglašavanju obaveza vezanih za reprogram, prati naplatu mjesečnih anuiteta i brine se o svim aspektima evidentiranja, obilježavanja, raskidanja sporazuma, upućivanja predmeta na prinudnu naplatu. Poreske obveznike za koje je zadužen upozorava o neprijavljenim i neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, o više ili pogrešno izvršenim uplatama. Predlaže podnošenje prekršajnih naloga kada u okviru svoje nadležnosti ustanovi radnje koje imaju obilježja prekršaja i predlaže načelniku Odjeljenja podnošenje zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih poreskih prekršaja. Sve predmete za koje je zadužen evidentira kroz date aplikacije, kod postupaka odjava, stečaja, likvidacija i dr. Vrši saldiranje poreskih evidencija na KPO. Obavještava načelnika Odjeljenja o obveznicima koji redovno ne prijavljuju ili ne plaćaju poreske obaveze. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Organizuje i koordinira rad područne jedinice – odsjeka, daje zaduženja i uputstva za rad zaposlenim i nadzire izvršenje poslova. Donosi rješenja i druga akta iz nadležnosti područne jedinice. Organizuje i prati postupak prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza za fizička lica. Pruža informacije i daje objašnjenja poreskim obveznicima i sprovodi programe edukacije poreskih obveznika koji su sačinjeni u Sjedištu i područnom centru. Informiše pomoćnika direktora područnog centra o efikasnosti i primjenljivosti propisanih postupaka i programa sačinjenih u Sjedištu i daje prijedloge za njihovo poboljšanje. Izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih poreskih prekršaja. Sprovodi prinudnu naplatu svih prekršajnih novčanih kazni, sudskih i administrativnih taksa, izdavanje poreskih računa za nepokretnosti, vođenje upravnog postupka po poreskim računima i postupka prinudne naplate poreza na nepokretnosti. Objedinjava mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje o radu područne jedinice. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, iskustvo na rukovodećim radnim mjestima, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet, drugi fakultet pravnog smjera, fakultet za bezbjednost i zaštitu ili elektrotehnički fakultet, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci i traženom stepenu obrazovanja ili jednu (1) godinu iskustva na inspekcijskim poslovima, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, dobro poznavanje poreskog računovodstva i finansijskih analiza, položen ispit za vozača motornog vozila „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog ili pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) lične karte ili pasoša;

d) dokaza o posjedovanju vozačke dozvole „B” kategorije za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

–       svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obarzovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–       dokaza o posjedovanju vozačke dzvole „B” kategorije za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Izvor: http://adu.vladars.net/latn/?page=10&kat=2&vijest=4439

Broj izvrsilaca: 10

Datum isteka: 25.08.2017

Datum objave: 11.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+