Prijem 17 radnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Banja Luka

Prijem 17 radnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA

U Gradskoj upravi Grada Banja Luka prima se u radni odnos, u statusu službenika:
u Odjeljenju za opštu upravu:
1.Stručni saradnik za rad na šalteru za posebne namjene………1 izvršilac
2.Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice………………………2 izvršioca

u Odjeljenju za prostorno uređenje:
3.Samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata……….2 izvršioca
4.Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove i složene predmete………..2 izvršioca

u Odjeljenju za komunalne poslove:
5. Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove………1 izvršilac

u Odjeljenju za saobraćaj i puteve:
6. Samostalni stručni saradnik za javni prevoz………………………..1 izvršilac

u Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu:
7. Viši stručni saradnik za evidencije……………………………………..1 izvršilac

u Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku:
8. Viši stručni saradnik za razvoj turizma……………………………….1 izvršilac

u Odsjeku za saradnju sa građanima-Kancelarija za građane:
9. Samostalni stručni saradnik za kontakte sa građanima………1 izvršilac

u Jedinici za internu reviziju
10. Rukovodilac Jedinice za internu reviziju…………………………..1 izvršilac.

U Gradskoj upravi Grada Banja Luka prima se u radni odnos, u statusu namještenika:

u Odjeljenju za saobraćaj i puteve:
11. Radnik na naplati i kontroli parkiranja……………………………2 izvršioca
12. Manipulant na specijalnom vozilu „Pauk“………………………….1 izvršilac

u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje:
13. Referent za održavanje imovine grada…………………………………..1 izvršilac
14. Referent za geodetske i tehničke poslove………………………………1 izvršilac

u Službi za zajedničke poslove:
15. Čistač……………………………………………………………………………………..1 izvršilac

u Odsjeku za pravna pitanja i propise:
16. Referent za vođenje evidencija……………………………………………….1 izvršilac

u Stručnoj službi Skupštine grada:
17. Vozač………………………………………………………………………………………..1 izvršilac

II – Opis poslova

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za rad na šalteru za posebne namjene

Obavlja sljedeće poslove:
-izdaje izvode iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu, te uvjerenja o slobodnom bračnom stanju – na šalteru za posebne namjene;
-prima zahtjeve za izdavanje pojedinih dokumenata – za podatke koji još nisu uneseni u bazu podataka Matične službe;
-obavlja poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa – na osnovu Zakona i Uputstva;
-vrši prijem stranaka, i podnesaka građana i pravnih lica, radi obavljanja poslova ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, a u skladu sa organizacijom poslova šaltera za posebne namjene;
-ukoliko radi u uslužnom centru na terenskoj lokaciji, obavlja fotokopiranje i naplatu – za potrebe ovjere dokumenata građanima, ukoliko raspolaže adekavatnom opremom;
-obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, prvog zvanja.

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice

Obavlja sljedeće poslove:
-vrši sve administrativno-tehničke poslove za potrebe zbora građana i savjeta mjesne zajednice u kojoj je registrovano do 6.000 birača;
-priprema i organizuje javnu raspravu po nalogu Gradonačelnika;
-vodi evidenciju i čuva dokumentacioni materijal o radu Zbora građana i Savjeta mjesne zajednice;
-izrađuje i dostavlja zapisnike i druge akte o radu Zbora građana i Savjeta mjesne zajednice šefu Odsjeka;
-izrađuje mjesečni izvještaj o svom radu, koji dostavlja samostalnom stručnom saradniku za poslove mjesnih zajednica;
-vrši administrativno-tehničke poslove za provođenje izbora, ili referenduma na području mjesne zajednice;
-sarađuje sa nadležnim organizacijama i institucijama čiji je osnivač Grad, u cilju rješavanja problema na području mjesne zajednice;
-prikuplja podatke za potrebe Centra za socijalni rad, Odjeljenja za privredu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
-sarađuje sa Odsjekom za poslove CZ i PTVJ, u cilju obrazovanja jedinica i štabova civilne zaštite, određivanja povjerenika CZ i provođenja mjera zaštite;
-stara se o održavanju čistoće prostorija koje se koriste za potrebe MZ;
-vrši koordinaciju rada i između organa mjesne zajednice i Gradske uprave, Gradonačelnika, Skupštine grada i drugih subjekata,
-prati realizaciju odluka, organa Gradske uprave, Gradonačelnika i Skupštine grada koje se odnose na mjesne zajednice;
-učestvuje u pripremanju i izradi programa rada i razvoja mjesne zajednice;
-prati stanje i prikuplja informacije iz mjesne zajednice i izrađuje analize, izvještaje i informacije o određenim pitanjima za potrebe šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;
-sarađuje sa Gradskom izbornom komisijom na njihov zahtjev;
-sarađuje sa udruženjima građana o pitanjima od interesa za građane mjesne zajednice;
-pomaže u pravno-stručnom pogledu mjesne zajednice na čijem području se organizuje referendum;
-vodi evidenciju o objektima koji se koriste za potrebe mjesne zajednice; i vrši uvid u eventualne promjene na istim o čemu izvještava samostalnog stručnog saradnika za rad mjesnih zajenica;
-obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;
-za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata

Obavlja sljedeće poslove:
-vodi postupke izdavanja lokacijskih uslova i naknadnih građevinskih i upotrebnih dozvola;
-vodi postupak izdavanja rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekata;
-vrši uviđaj na terenu i o tome sačinjava zapisnik;
-kontroliše sadržaj i ovjerava urbanističko-tehničke uslove za legalizaciju objekata urađene od strane ovlašćenog pravnog lica;
-izrađuje urbanističko-tehničke uslove;
-izrađuje izvještaj o obavljenoj kontroli tehničke dokumentacije;
-izrađuje zapisnik o visini naknada troškova uređenja i jednokratne rente;
-izrađuje zapisnik o utvrđivanju naknade za legalizaciju
-odgovoran je za zakonitost vođenja postupaka iz djelokruga svog rada;
-rad sa strankama;
-provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara, i mjere u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;
-obavlja i druge poslove – po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja;

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za upravno –pravne poslove i složene predmete

Obavlja sljedeće poslove:
-vodi postupke izdavanja lokacijskih uslova i građevinskih dozvola u složenijim predmetima;
-vodi upravni postupak i priprema rješenja u složenijim postupcima, kojima se odbijaju zahtjevi za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola u Odsjeku;
-pruža stručnu pomoć zaposlenima u Odsjeku u postupcima izdavanja lokacijskih uslova i građevinskih dozvola;
-obrađuje žalbe i dostavlja drugostepenom organu;
-odgovoran je za zakonitost vođenja postupaka – iz djelokruga svog rada;
-radi sa strankama;
-provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara i mjere u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;
-obavlja i druge poslove – po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove

Obavlja sljedeće poslove:
– obavlja administrativno tehničke poslove,
-prikuplja podatke o obveznicima komunalne naknade, korisnoj površini objekata, zoni i opremljenosti objekata komunalnom infrastrukturom za obračun komunalne naknade;
-vrši unos u bazu podataka;
-vrši prijem, zavođenje, razvođenje i arhiviranje predmeta iz djelokruga rada Odjeljenja, a za potrebe Tima
-vrši prijem stranaka i informiše o toku postupka po njihovim zahtjevima,
-obavlja operaterske poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i Samostalnog stručnog saradnika – koordinatora tima;
obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika, i za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za javni prevoz

Obavlja sljedeće poslove:
-prati i proučava stanje u oblasti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, i predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njegovo unapređenje;
-prati i proučava stanje, i izrađuje analize i informacije iz oblasti vanrednog prevoza;
-izrađuje analize i informacije iz oblasti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika;
-učestvuje u izradi tehničke dokumentacije – kod projektovanja autobuskih i taksi-stajališta, kao i terminala teretnog saobraćaja;
-provodi postupak usklađivanja redova vožnje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika;
-priprema rješenja za registraciju redova vožnje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika;
-priprema rješenja za vanredni prevoz;
-učestvuje u izradi normativnih akata iz oblasti javnog prevoza;
-poslovi javnih nabavki;
-obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;
-za svoj rad, odgovaran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
– Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Viši stručni saradnik za evidencije

Obavlja sljedeće poslove:
-sarađuje sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama iz oblasti boračko – invvalidske zaštite;
-vodi evidencije izdatih rješenja, i utvrđenih prava po rješenjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
-vrši obračun novčanih primanja (odnosno zaostalih potraživanja po utvrđenom pravu, nakon provedenog ponovnog postupka) kao i obračun eventualnih preužitaka korisnika novčanih prava;
-vodi evidenciju o kretanju predmeta korisnika novčanih primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite i kategorzacije boraca;
-izlistava i kontroliše finansijske kartice korisnika novčanih primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
-vrši prijem stranaka – vezano za isplatu iz oblasti boračko – invalidske zaštite;
-izdaje uvjerenja korisnicima novčanih primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite o činjenicama – saglasno podacima iz evidencije;
-sarađuje sa Poštama Srpske u vezi neisplaćenih novčanih primanja za korisnike iz oblasti boračko – invalidske zaštite;
-obavlja administrativno-tehničke poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
-vodi i druge evidencije po nalogu načelnika Odjeljenja;
-obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja.
– Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Viši stručni saradnik za razvoj turizma

Obavlja sljedeće poslove:
-sarađuje sa privrednim subjektima iz oblasti turizma, a po potrebi, i sa državnim organima i drugim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja;
-učestvuje u definisanju, pripremi i sprovođenju strategije ekonomskog razvoja Grada iz oblasti turizma;
-izrađuje mišljenja o planovima rada i izvještajima poslovanja Turističke organizacije Grada Banja Luka, te koordiniše i prati njene aktivnosti – u vezi sa razvojem i unapređenjem turističke djelatnosti na području Grada;
-utvrđivanje programa manifestacija za razvoj turizma u Gradu, u organizaciji Turističke organizacije Grada Banja Luka koji se finansiraju sredstvima budžeta Grada;
-priprema projekte i učestvuje u izradi plana kapitalnih investicija iz svoje nadležnosti;
-učestvuje u izradi programa rada i izvještaja o radu Odjeljenja, iz djelokruga svog rada;
-obezbjeđuje statističke i druge podatke za potrebe drugih odjeljenja, iz svoje nadležnosti;
-vrši obradu statističkih i drugih pokazatelja, priprema informacije i izvještaje iz oblasti turizma;
-prati rad i razvoj u oblasti turizma Grada, vrši analize i izrađuje informacije i daje odgovarajuće prijedloge;
-učestvuje u izradi tenderske dokumentacije iz djelokruga svog rada;
-odgovoran je za primjenu internih kontrolnih postupaka i procedura iz djelokruga svog rada;
-aktivno učestvuje na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, iz djelokruga svog rada;
-aktivno učestvuje u dopuni novim, i ažuriranju postojećeg sadržaja WEB stranice Grada, iz djelokruga svog rada;
-obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika, i načelnika Odjeljenja;
-za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za kontakte sa građanima

Obavlja sljedeće poslove:
– prima telefonske pozive i uspostavlja telefonske kontakte sa građanima koji se odnose na rad Gradske uprave Grada i obezbjeđuje preduzimanje mjera po ostvarenim kontaktima;
– priprema pisane odgovore na pitanja građana;
– vrši prijem građana vezano za rad zaposlenih u Gradskoj upravi, utvrđivanja osnovanosti navoda i tome obavještava šefa Odsjeka;
– prati pitanja koja postavljaju građani, prijave problema i prijedloga građana upućenih organima Grada, preduzećima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Grad, i preduzećima koje vrše komunalne i druge usluge iz nadležnosti lokalne zajednice;
– priprema publikacije i promotivne materijale namjenjenih građanima u cilju odgovarajućeg obavještavanja i edukacije građana;
– prikuplja i obrađuje informacije o pritužbama i primjedbama građana, te osnovanosti primjedaba i o svemu obavještava šefa Odsjeka;
– obavlja i druge poslove – po nalogu šefa Odsjeka i Gradonačelnika;
– za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Rukovodilac Jedinice za internu reviziju

Obavlja sljedeće poslove:
-priprema operativna uputstva i uputstva o internoj reviziji u skladu sa odgovarajućim propisima,
-priprema Strateški i Godišnji plan interne revizije i osigurava njihovo adekvatno sprovođenje i nadzor nad njihovim izvršavanjem,
-odobrava plan pojedinačne revizije, kojim se detaljno opisuju revizorski postupci,
-organizuje i koordiniše aktivnosti interne revizije i nadzire sprovođenje planiranih aktivnosti,
-informiše Gradonačelnika o postojanju sukoba interesa u vezi sa njegovim zadatkom,
-informiše Gradonačelnika o utvrđenim nepravilnostima i elementima koji ukazuju na krivično djelo,
-dostavlja Gradonačelniku godišnji izvještaj o radu interne revizije i procjenu adekvatnosti i efektivnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole,
-dostavlja Gradonačelniku izvještaj o rezultatima svake pojedinačne revizije sa svim važnim nalazima i preporukama za unapređivanje poslovanja Grada,
-prati primjenu datih preporuka u skladu sa Zakonom i informiše Gradonačelnika o sprovođenju istih,
-dostavlja Gradonačelniku periodične izvještaje o sprovođenju godišnjeg plana interne revizije na njegov zahtjev,
-dostavlja Gradonačelniku izvještaje o eventualnim opstrukcijama prema rukovodiocu jedinice za internu reviziju i internom revizoru u toku vršenja revizije,
-dostavlja Gradonačelniku izvještaj o adekvatnosti resursa za obavljanje interne revizije,
-osigurava visok kvalitet aktivnosti interne revizije i primjenu propisa koje donosi ministar finansija,
-evidentira sve aktivnosti revizije i čuva dokumentaciju u vezi sa internom revizijom,
-vrši godišnju procjenu kapaciteta i resursa za obavljanje poslova interne revizije i dostavlja preporuke Gradonačelniku radi usklađivanja sa godišnjim planom revizije,
-razmatra potrebu angažovanja (internih ili eksternih) eksperata,
-sarađuje sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije radi dobijanja preporuka i smjernica potrebnih za rad,
-sarađuje sa Glavnim službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske,
-osigurava efikasno korišćenje resursa dodijeljenih za izvršavanje funkcije interne revizije,
-obavlja i druge poslove iz oblasti interne revizije – po nalogu Gradonačelnika,
-za svoj rad odgovoran je Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik druge kategorije.

Opis poslova koje obavlja Radnik na naplati i kontroli parkiranja

Obavlja sljedeće poslove:
-naplaćuje parkiranje, i izdaje odgovarajuće potvrde o tome (na parkiralištima gdje se vrši ručna naplata);
-kontroliše vozila na parkiralištima sa automatima (kontrola poštivanja Pravilnika), i vodi odgovarajuće evidencije o tome;
-kontroliše pravilnost korišćenja parkirališta (isticanje parking karte i vrijeme zadržavanja),
-provjerava uplate parkiranja putem SMS-a sa prenosivim terminalima,
-obavezan je da provjeri i prijavi sve eventualne nepravilnosti koje se jave na automatu, signalizaciji ili parking površini i o tome obavijesti nadležne,
-vrši blokiranje i deblokiranje nepropisno parkiranih vozila,
-upravlja vozilom za prevoz uređaja za blokiranje točkova,
-vodi računa o ispravnosti, pranju i čišćenju vozila,
-po potrebi, ako ispunjava uslove, obavlja poslove manipulanta, prijema i predaje vozila ili vozača specijalnog vozila „Pauk“,
-obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;
-za svoj rad, odgovaran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Opis poslova koje obavlja Manipulant na specijalnom vozilu „Pauk“

Obavlja sljedeće poslove:
-po nalogu komunalnog policajca, ili radnika policije, vrši utovar nepravilno parkiranog vozila na specijalno vozilo „pauk“ i njegov istovar
-prije započetog premještanja fotografiše (ako postoje) oštećenja vozila, i sačinjava zapisnik o tome,
-fotografiše vozilo u prekršaju,
-uklanjanje, prenos i smještaj vozila koje prevozi, vrši se sa posebnom pažnjom,i odgovara za eventualna oštećenja koja pri tome nastanu,
-po propisanoj proceduri, zapisnički predaje vozilo dežurnom radniku na deponiji,
-vodi brigu o pranju i čišćenju vozila,
-obavlja poslove blokiranja i deblokiranja vozila, prijema i predaje vozila, i ako ispunjava uslove po potrebi upravlja vozilom „Pauk“,
-čuva i održava objekte i opremu na odlagalištu vozila,
-obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, načelnika Odjeljenja i šefa Odsjeka i za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i šefu Odsjeka.

Opis poslova koje obavlja Referent za održavanje imovine grada

Obavlja sljedeće poslove:
-učestvuje u pripremi i izradi urbanističko-tehničke dokumentacije u vezi poslovnih prostora i garaža,
-priprema dokumentaciju i provodi poslove vezane za tekuće održavanje i hitne intervencije,
-učestvuje u postupku preuzimanja stanova, poslovnih prostora i garaža i ostale nepokretne imovine Grada,
-prati propise iz djelokruga rada,
-poslovi javnih nabavki,
-obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, načelnika Odjeljenja i šefa Odsjeka
-za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i šefu Odsjeka.

Opis poslova koje obavlja Referent za geodetske i tehničke poslove

Obavlja sljedeće poslove:
-vrši uvid u evidenciju o nekretninama kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Područne jedinice Banja Luka te pribavlja potrebne izvode iz zemljišne knjige, katastarskog operata, knjige uloženih ugovora i druge potrebne podatke neophodne za formiranje dokumentacije za upis u evidenciju o imovini grada Banja Luka,
-prikuplja, sređuje, obrađuje, evidentira i čuva geodetske, prostorne, urbanističke, regulacione i druge planove, zatim podatke iz zemljišne-knjige, katastra zemljišta, odnosno katastra nekretnina, katastra zgrada, saobraćajnica, nadzemne i podzemne infrastrukture, za potrebe formiranja evidencije o imovini grada Banja Luka,
-vrši identifikaciju parcela, utvrđivanje stvarne površine zemljišta/objekata,
-izrađuje tlocrte i vrši premjeravanje objekata,
-vrši uviđaje na licu mjesta u cilju sačinjavanja fotodokumentacije i skice postojećeg stanja,
-obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika, načelnika Odjeljenja i šefa Odsjeka;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Opis poslova koje obavlja Čistač

Obavlja sljedeće poslove:
-čisti poslovni prostor, opremu i inventar,
-pere i čisti vozila;
-prijavljuje kvarove na sredstvima rada;
-obavlja i druge poslove – po nalogu šefa održavanja, načelnika Službe i Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je šefu održavanja i načelniku Službe.

Opis poslova koje obavlja Referent za vođenje evidencija

-vodi evidencije o sudskim sporovima u kojima Grada Banja Luka ima svojstvo stranke;
-vodi evidencije o građevinskom zemljištu u svojini Grada Banja Luka, koje su u nadležnosti Odsjeka;
-obezbjeđuje podatke, iz nadležnosti Odsjeka, za potrebe Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje;
-vodi baze podataka za projekte upravljanja imovinom;
-prati arhiviranje predmeta po izvršiocima, i o tome obavještava šefa Odsjeka;
-vodi evidenciju o ispostvanjenim obračunima naknade RUGIPP-a za korištenje podataka i usluga izvršenih u skladu sa Zakonom o naknadama za usluge premjera i katastra;
-prati stanje stalnih finansijskih obaveza nastalih u radu Odsjeka i izvršenim plaćanjima;
-po potrebi obavlja i operaterske poslove;
-odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada;
-obavlja i druge poslove – po nalogu šefa Odsjeka i Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka.

Opis poslova koje obavlja Vozač

Obavlja sljedeće poslove:
-obezbjeđuje prevoz za sve potrebe Stručne službe Skupštine grada;
-vodi brigu i odgovoran je za sigurnost i ispravnost vozila;
-vrši blagovremeno snabdijavanje vozila gorivom i mazivima i o tome vodi urednu evidenciju;
-vrši kontrolu prije i poslije upotrebe motornog vozila, i vodi potrebnu dokumentaciju;
-odgovoran je za urednost i higijenu motornog vozila;
-obavlja i druge poslove – po nalogu sekretara Skupštine grada i predsjednika Skupštine grada.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

III – Opšti uslovi

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
2.da je stariji od 18 godina;
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
6.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
7.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za rad na šalteru za posebne namjene, su:
-SSS – srednja škola (IV stepen)
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice, su:
-SSS – srednja škola (IV stepen)
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata, su:
-VSS –dipl.inž.arhitekture – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
– tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove i složene predmete, su:
-VSS –dipl.pravnik – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
– tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove, su:
-SSS – srednja škola (IV stepen)
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za javni prevoz, su:
-VSS –dipl.saobraćajni inženjer, smjer drumski saobraćaj – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
– jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
– poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Viši stručni saradnik za evidenciju, su:
-VS/VSS –društvenog smjera ili obrazovnog smjera- viša stručna sprema ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-devet (9) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Viši stručni saradnik za razvoj turizma, su:
-VS/VSS –ekonomskog smjera – viša stručna sprema ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-položen vozački ispit „B“ kategorije
-devet (9) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za kontakte sa građanima, su:
-VSS-fakultet društvenog smjera, pravo ili administracija, VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
– položen stručni ispit za rad u upravi;
– jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
– poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Rukovodilac Jedinice za internu reviziju, su:
-VSS-diplomirani ekonomista, VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-pet (5) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme od čega 3 godine na poslovima interne ili eksterne revizije;
-posjedovanje certifikata za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Radnik na naplati i kontroli parkiranja, su:
-SSS – srednja škola-IV stepen;
-posebna psiho-fizička sposobnost.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Manipulant na specijalnom vozilu „Pauk“, su:
-SSS – srednja škola, III ili IV stepen;

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Referent za održavanje imovine grada, su:
-SSS – građevinski tehničar-IV stepen
-položen vozački ispit „B“ kategorije
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Referent za geodetske i tehničke poslove, su:
-SSS – srednja škola, geodetski tehničar-geometar-IV stepen;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Čistač , su:
-PK-osnovna osmogodišnja škola, II stepen stručne spreme.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Referent za vođenje evidencija, su:
-SSS – srednja škola (IV stepen)
-položen vozački ispit „B“ kategorije
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Vozač su, su:
-VKV – vozač, V stepen
-položen vozački ispit „B“ kategorije
-šest (6) mjeseci radnog iskustva
-posebna psiho-fizička sposobnost.

Kandidati za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

V – Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.
Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

-Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1)diplome o završenom fakultetu (VSS- VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS – za radna mjesta pod rednim brojevima 3, 4, 6, 9. i 10.)
2)diplome o završenom fakultetu (VSS- prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS) ili o završenoj višoj školi (VI stepen) – za radna mjesta pod rednim brojevima 7. i 8;
3)diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi-za radna mjesta pod brojevima 1, 2 5, 11, 12, 13, 14, 16 i 17;
4)svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi-za radno mjesto pod rednim brojem 15.
5)uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15) – za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10;
6)isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) – za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 i 17;
7)isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u trajanju od pet (5) godina u traženom stepenu stručne spreme od čega 3 godine na poslovima interne ili eksterne revizije (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) – za radno mjesto pod rednim brojem 10;
8)certifikat za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru-za radno mjesto pod rednim brojevima 10;
9)isprave ili izjave da poznaje rad na računaru-za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 i 16;
10) izjava o položenom vozačkom ispitu-za radna mjesta pod rednim brojevima 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 16 i 17.

Stepen stručne spreme se dokazuje diplomom o stečenom visokom obrazovanju.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.
U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko dipolma nije izdata u predviđennom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.
Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.
Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno isustvo ili
-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
– uvjerenje škole ili druge institucija koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VI

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, odnosno uvjerenje o posebnoj psihofizičkoj sposobnosti (za radna mjesta vozača i radnika na naplati i kontroli parkiranja) kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)):

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VII

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članovima 36., 54 i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u„Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_popunu_upraznjenih_radnih_mjesta_u_gradskoj_upravi_gr9/

Broj izvrsilaca: 17

Datum isteka: 14.12.2017

Datum objave: 29.11.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.