Prijem 2 nastavnika

JU Osnovna škola „Georgi Stojkov Rakovski“

Prijem 2 nastavnika

OPIS RADNOG MJESTA
1.Nastavnik srpskog jezika, sa radnim iskustvom (položen stručni ispit), na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine, 8 časova – 1 izvršilac;
2.Nastavnik matematike, sa radnim iskustvom (položen stručni ispit), na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine, 8 časova – 1 izvršilac;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17) kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

OPŠTI USLOVI:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS“ broj 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanji i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘,broj 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj 77/09, 86/10,25/14,70/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 102/14).
Kandidati za radna mjesta treba da imaju radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.
Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
1) Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
2) Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome;
3) Izvod iz matične knjige rođenih;
4) Uvjerenje o državljanstvu;
5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Kandidati koji budu izabrani naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos:
1.Ovjerena foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:
JU Osnovna škola „Georgi Stojkov Rakovski“ Banja Luka, ulica Dragiše Vasića 29, 78000 Banja Luka.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa iz tačke 1. i 2. biće održan 22.01.2018. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_nastavnika_-_osnovna_skola_georgi_stojkov_rakovski_banja_luka/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 18.01.2018

Datum objave: 10.01.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+