Prijem 2 pripravnika

Ovaj oglas je istekao

JU “SVETI SAVA” BANjA LUKA

Prijem 2 pripravnika

OPIS RADNOG MJESTA

A) PRIPRAVNICI:

1. Dipl. psiholog ……………………………………………. 1 (jedan) izvršilac
2. Prof. razredne nastave………………………………….1 (jedan) izvršilac

II – Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

III – Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV – Da bi kandidati stekli svojstvo pripravnika, potrebno je da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
1. da su stariji od 18 godina,
2. da su državljani RS, odnosno BiH,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično đelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci

V – Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove i to:
– za mjesto pod A/1 , visoka stručna sprema – diplomirani psiholog
– za mjesto pod A/2 visoka stručna sprema – profesor razredne nastave

VI- Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
– prijava na konkurs sa kratkom biografijom
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– kopiju lične karte,
– kopija diplome (ili uvjerenje) o stečenoj stručnoj spremi,
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
– uvjerenje o neosuđivanosti ne starije od tri mjeseca,
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa,
– dokaz da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Banja Luka,
– ovjerenu izjavu da ranije nisu zasnivali radni odnos u svom zvanju, odnosno da nisu zasnivali radni odnos u struci,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o
utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske.

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

VII – Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti putem pošte na adresu: JU “Sveti Sava” Banja Luka, Užička bb , sa naznakom ” Komisiji za prijem pripravnika”.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 21.08.2017.godine u 10,00 časova u prostorijama Škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 09.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+