Prijem 2 profesora Dragaljevac Gornji

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola ,,Stevan Nemanja” Dragaljevac Gornji

Prijem 2 profesora Dragaljevac Gornji

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor ili nastavnik njemačkog jezika, puna norma na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, pripravnik.
2. Profesor ili nastavnik srpskog jezika ……. za 5 časova sedmično na određeno radno vrijeme do 31.08.2018. godine – pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u skladu sa članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/2017) i člana 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidat prilaže sljedeća
dokumenta:

I-Opšti uslovi
Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih (original izvoda iz MKR-ih izdat poslije 01.09.2010. godine važi trajno) ili ovjerenom kopijom lične karte;
Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon iz-vršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostav-ljanja djeteta, polnog, i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

II-Posebni uslovi
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog prog-rama;
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na eviden-ciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalid-sku zaštitu o utvrđenom statutusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Repub-like Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalid-sku zaštitu o utvrđenom statutusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadž-binskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana. Rok za podnošenje prijava se računa od prvog narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i u dnev-nom listu „Glas Srpske“.

Kandidat prijavu na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i do-kazima o ispunjavanju uslova, dostavlja na adresu škole (JU Osnovna škola ,,Stevan Nemanja” Dragaljevac Gornji, 76323 Dragaljevac, sa napomenom ,,Komisija za izbor radnika“ ili lično donosi u sekretarijat škole.

Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje, jer ne ispunjavaju uslove konkursa.
Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti ovjerene kopije i neće biti vra-ćene kandidatima.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju u sljedećim terminima:
1.Intervju za radno mjesta, za rad u centralnoj i područnoj školi,
obaviće se: 20.11.2017. godine u 09 časova, u centralnoj školi u Dragaljevcu Gornjem.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju.
Izbor radnika će se izvršiti nakon intervjua sa članovima komisije i bodovanja u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14)
Izabrani kandidat dostavlja ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposob-nosti za rad sa učenicima naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od šest mjeseci).
Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o Odluci o prijemu u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke.
Za sve dodatne informacije obratite se na telefon škole 055/373-362, ili lično u vremenu od 800 – 1300 časova.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_profesora_-_os_stevan_nemanja_dragaljevac_gornji3/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.11.2017

Datum objave: 08.11.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+