Prijem 2 radnika Banja Luka

Agencija za državnu upravu

Prijem 2 radnika Banja Luka

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

 

I – 1.    Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

 

1.1.        Sekretar                                                                                                               1 izvršilac

 

     2     Republička direkcija za obnovu i izgradnju

 

2.1.      Stručni saradnik za obradu analitičkih podataka i upravljanje

poslovnim prostorima i garažama u Odjeljenju za opšte, pravne,

računovodstveno-finansijske poslove i nepokretnosti                                  1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Rukovodi Sekretarijatom; odgovara za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa Sekretarijata; koordinira rad resora; ostvaruje saradnju Ministarstva sa drugim organima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima; stara se o izvršenju programa rada Ministarstva; odgovoran je za postupanje sa tajnim podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka i Pravilnikom Ministarstva. Tehnički usklađuje rad unutrašnjih organizacionih jedinica Sekretarijata; predlaže plan rada Ministarstva po dobijanju planova resora i kabineta Ministarstva; predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika; obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar. Sekretar Ministarstva za svoj rad odgovara ministru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategoirije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Stručni saradnik za obradu analitičkih podataka i upravljanje poslovnim prostorima i garažama obavlja manje složene poslove koji se odnose na pripremu i izradu stručnih analiza i obradu analitičkoh podataka i evidencija o garažama, poslovnim prostorima i drugim nepokretnostima na kojima je pravo raspolaganja kao državnom svojinom imalo prijašnje Ministarstvo odbrane Republike Srpske; prati sve činjenice i okolnosti koje se odnose na garaže, poslovne prostore i druge nepokretnosti, njihove korisnike, osnov korišćenja tih nepokretnosti, te ispunjenje obaveza, zakupaca, odnosno korisnika; priprema odgovarajuću dokumentaciju i informiše nadređenog o činjenicama koje se odnose na nezakonito korišćenje nepokretnosti i na neizvršenje ugovorenih obaveza korisnika nepokretnosti; prišrema tehničku i drugu dokumentaciju potrebnu radi sačinjavanja izvještaja Pravobranilaštvu Republike Srpske i drugim institucijama; odgovara za vjerodostojnost, kvalitet i ažurnost sačinjenih podataka; učestvuje u radu komisija za primopredaju nepokretnosti; učestvuje u ime Direkcije u preuzimanju nepokretnosti u izvršnom postupku, saglasno sudskim odlukama u postupcima predaje nepokretnosti, saglasno odlukama Vlade Republike Srpske ili po drugom osnovu; obilazi, kontroliše i evidentira, kao pojedinac u komisiji, stanje garaža, poslovnih prostora, stanova, neperspektivnih lokacija i ostalih nepokretnosti; vrši obračun ulaganja Republike Srpske po osnovu zaključenih ugovora o finansiranju ili sufinansiranju, a koja se odnose na nepokretnosti kojim raspolaže ova Direkcija; pruža tehničku pomoć na priremi i ugovaranju u toku realizacije programa obnove i izgradnje građevinskih objekata i objekta infrastrukture; obavlja poslove dostave pošte i arhiviranja dokumenata, odgovara ta blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca i direktora.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategoirije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

IV stepen stručne spreme – građevinska škola; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru (MS Office).

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik  Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);

b) diplomu o završenoj srednjoj školi za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.;

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

g) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

rijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

–       diplome o završenoj školskoj spremi;

–       diplomu o završenoj srednjoj školi za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obarzovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

 

Izvor: http://adu.vladars.net/latn/?page=10&kat=2&vijest=4658

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.01.2018

Datum objave: 12.01.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+