Prijem 3 nastavnika

Ovaj oglas je istekao

Prijem 3 nastavnika

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik hemije, 1 izvršilac- pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine na 8 časova
2. Nastavnik demokratije, 1 izvršilac- pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine na 3 časa
3. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac- sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom najmanje do godinu dana, na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:
Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs,treba ispunjavati su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan,što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo onaj kandidat koji bude bio izabran po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti Škola službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:
Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Za naveedeno radno mjesto pod navedenim rednim brojem (3) potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju najmanje 12 mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 104. Stav (6) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju zakona RS.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

II – DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU
Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:

1.izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,
2.uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
3.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
4.dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5.uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( za nastavnika razeredne nastave)
6.uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca (za nastavnika razredne nastave)
7.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

III – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

IV – ADRESA DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola „Stevan Dušanić“ Pribinić-Teslić, 74276 PRIBINIĆ, ili neposredno u kancelariju Škole u zatvorenoj koverti uz naznaku „Prijava na konkurs – komisiji za izbor nastavnika- NE OTVARATI“

V – INTERVJU
Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, interviju će se održati dana (petak) 15.09.2017.godine u 12,00 časova u prostorijama Centralne škole u Pribiniću . Kandidati se neće posebno pozivati na interviju, a ukoliko ne pristupe u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od svoje prijave.

VI – NAPOMENA:
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, neće se razmatrati i biće odbačene.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_3_nastavnika_-_os_stevan_dusanic_pribinic1/

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 14.09.2017

Datum objave: 06.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+