Prijem 3 radnika

Ovaj oglas je istekao

Agencija za državnu upravu

Prijem 3 radnika

I – 1. Agencija za agrarna plaćanja

 

1.1.  Direktor                                                                                                        1 izvršilac

 

2      Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa

 

2.1.  Zamjenik direktora                                                                                      1 izvršilac

 

 3. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

 

3.1.  Viši stručni saradnik za porodičnu i dječiju zaštitu                          1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Rukovodi, planira, organizuje i koordinira rad Agencije, daje uputstva za rad zaposlenih u Agenciji, raspoređuje poslove na unutrašnje jedinice, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Agencije, podnosi izvještaje o radu Agencije, ostvaruje saradnju iz djelokruga Agencije sa drugim relevantnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine i EU, upravlja sistemom izrade i održavanja organizacione dokumentacije, prati pravila, principe i sporazume iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja te propise evropskog zakonodavstva i važeće zakonske regulative u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, izrađuje izvještaje i analize o izvršenim agrarnim plaćanjima, učestvuje u pregovorima sa Komisijom EU o uslovima za korišćenje fondova EU, obavlja i druge poslove po nalogu ministra. Za svoj rad odgovoran je ministru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Zamjenik direktora zamjenjuje direktora i obavlja druge poslove koje mu odredi direktor. Za svoj rad odgovoran je direktoru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

Prati oblast porodične i dječije zaštite, učestvuje u drugostepenom upravnom postupku, pruža stručnu pomoć prvostepenim organima u rješavanju o pravima u oblasti porodične i dječije zaštite, učestuje u radu stručnih timova i komisija, vrši stručni nadzor nad ustanovama socijalne zaštite u kojima su smještena djeca, učestvuje u realizaciji prava iz socijalne zaštite, sarađuje sa Javnim fondom za dječiju zaštitu, prati rad i pruža podršku ustanovama socijalne i dječije zaštite, priprema stručna mišljenja na zahtjev pravnih lica i građana iz ove oblasti, vrši poslove vezane za alimentaciona potraživanja prema Konvenciji UN o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu iz 1956. godine (posreduje između povjerioca i dužnika putem nadležnih ortgana) i vodi evidenciju o svim korisnicima, radi na razvojno-planskim poslovima iz ove oblasti, prati analize i podatke koji su vezani za realizaciju prava i razvojne procese u porodičnoj i dječijoj zaštiti, prati stanje u oblasti zaštite maloljetnika, nasilja u porodici, zloupotrebe psiho-aktivnih materija, sarađuje sa nevladinim i drugim organizacijama čija djelatnost je vezana za oblast porodične i dječije zaštite, obavlja i druge poslove koje odredi pomoćnik ministra i načelnik Odjeljenja, kojima je odgovoran za svoj rad.

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; filozofski, prirodno-matematički, arhitektonski, pravni, filološki, šumarski, geološki, građevinski, ekonomski, kulturološki fakultet ili akademija umjetnosti; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

VII stepen stručne spreme; fakultet društvenih nauka-zvanje diplomirani socijalni radnik, diplomirani psiholog, diplomirani pedagog, diplomirani defektolog ili diplomirani sociolog najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

–       diplome o završenoj školskoj spremi;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–       dokaza o znanju engleskog jezika za mjesto označeno pod brojem 1.1.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 25.10.2017

Datum objave: 10.10.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+