Prijem 4 radnika – CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Prijem 4 radnika - CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA

1. VASPITAČ – na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac
2. VASPITAČ – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva a ne duže od 15.06.2018. godine – 1 izvršilac
3. STRUČNI SARADNIK LOGOPED – na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac
4. STRUČNI SARADNIK –PSIHOLOG na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a ne duže od 30.09.2017. godine – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati za radna mjesta pod tačkom 1. i 2. treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:
završen fakultet – dipl. vaspitač predškolske djece;
1 godina radnog iskustva u struci,
položen stručni ispit i
poznavanje rada na računaru
Kandidati za radno mjesto pod tačkom 3. treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:
završen fakultet – dipl. logoped;
1 godina radnog iskustva u struci,
položen stručni ispit i
poznavanje rada na računaru
Kandidati za radno mjesto pod tačkom 4. treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:
završen fakultet – dipl. psiholog;
1 godina radnog iskustva u struci,
položen stručni ispit i
poznavanje rada na računaru

Svi kandidati za radna mjesta od 1-4 treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
da su državljani RS, odnosno BiH,
da je stariji od 18 godina,
da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i
da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:
– Diplomu;
– Potvrdu o radnom iskustvu;
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
– Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci );
– Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca );
– Dokaz ( certifikat ) o poznavanju rada na računaru;

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci ) se dostavlja po izvršenom izboru po Konkursu.
Dana, 23.01.2017. godine u 10,00 časova u prostorijama JUCentar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim glasilima.
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu: JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, ul. Jovana Dučića 3.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 19.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+