Prijem 5 profesora Novi Grad

Gimnazija „Petar Kočić“ Novi Grad

Prijem 5 profesora Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA

1.Profesor srpskog jezika i književnosti – sa radnim iskustvom, i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme do 31.08.2018 godine, (7 časova sedmično)- 1 izvršilac;
2.Profesor ruskog jezika – sa radnim iskustvom, i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme do 31.08.2018 godine, (4 časova sedmično)- 1 izvršilac;
3.Profesor fizičkog vaspitanja – sa radnim iskustvom, i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme do 31.08.2018 godine, (4 časova sedmično)- 1 izvršilac;
4.Profesor fizike – sa radnim iskustvom, i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme do 31.08.2018 godine, (7 časova sedmično)- 1 izvršilac;
5.Profesor hemije – sa radnim iskustvom, i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme do 31.08.2018 godine, (2 časova sedmično)- 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi (na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i na osnovu člana 7 Pravilnika o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, „Sl.Glasnik RS“ broj:102/14 i 42/16.):
A) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;
B)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
V) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
G) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi
Potrebno je da kandidati zadovoljavaju uslove o stručnoj spremi predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Sl.Gl.RS’“ broj: 34/2015 i 83/15.)

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje a koja je predviđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. Glasnik RS“ broj: 102/14 i 42/16.), i to :
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
3.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena foto-kopija indeska;
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Vrijeme i mjesto testiranja i intervjua sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa:
Testiranje i interviju će se obaviti 05.09. 2017.godine:
Za radna mjesta pod rednim brojem: 1, 3 i 4 u 10:00 časova u JU Gimnaziji „Petar Kočić“Novi Grad, a u 12. 00 časova za radna mjesta 2 i 5.

Napomena: Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju; ako se kandidati ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja .

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Komisija za izbor sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše , JU Gimnazija Petar Kočić” Novi Grad, Ul. Dositeja Obradovića br. 6., putem pošte.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_5_profesora_-_gimnazija_petar_kocic_novi_grad1/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: ..

Datum objave: 23.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+