Prijem 5 radnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Republička uprava za inspekcijske poslove i Republički pedagoški zavod

Prijem 5 radnika Banja Luka

I – 1.    Republička uprava za inspekcijske poslove

 

1.1.        Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i informatičke poslove        1 izvršilac

1.2.        Pomoćnik direktora – glavni republički veterinarski inspektor               1 izvršilac

1.3.        Pomoćnik direktora – glavni republički tehnički inspektor                       1 izvršilac

1.4.        Poljoprivredni inspektor, Sektor poljoprivredne inspekcije                    1 izvršilac

 

 

    2      Republički pedagoški zavod

 

2.1.      Inspektor-prosvjetni savjetnik za geografiju

Područna kancelarija Foča                                                                                 1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Rukovodi radom Sektora, organizuje, koordinira i obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Sektora, stara se o blagovremenoj izradi programa i plana rada Sektora, učestvuje u radu stručnog Kolegija, učestvuje u pripremi nacrta i prijedloga zakona i drugih opštih propisa i internih akata iz nadležnosti Inspektorata, predlaže direktoru mišljenja iz nadležnosti Sektora, obavlja najsloženije poslove iz pravne, finansijske oblasti i oblasti informatike, pruža stručnu pomoć zaposlenima u Inspektoratu, sarađuje sa organima i institucijma u okviru svojih ovlašćenja, usmjerava i nadzire rad zaposlenih u Sektoru, obavlja i druge poslove po nalogu i ovlašćenju direktora. Za svoj rad odgovara direktoru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Na osnovu smjernica direktora Inspektorata i u saradnji sa nadležnim ministarstvom, glavnim inspektorima drugih inspekcija i sa drugim organima i organizacijama, priprema godišnje programe i mjesečne planove, izrađuje analize i izvještaje, organizuje i koordinira realizaciju planova inspekcijskih kontrola i izvještava direktora i resorno ministarstvo o stanju inspekcijskog nadzora u oblastima koje pokriva veterinarska inspekcija, prati i ocjenjuje a po potrebi vrši neposrednu kontrolu rada inspektora, predlaže unapređenja i preduzimanje potrebnih mjera u cilju efikasnog, zakonitog i dostojanstvenog rada inspektora, sumira ocjene i izvještaje (godišnje, periodične i vanredne) gradskih/opštinskih inspekcija i predlaže mjere za poboljšanje njihovog rada, prati propise i predlaže njihovu izmjenu i dopunu, obavlja i druge poslove koji se odnose na djelokrug rada inspekcije. Za svoj rad odgovara direktoru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Na osnovu smjernica direktora Inspektorata u saradnju sa nadležnim ministarstvom, glavnim inspektorima drugih inspekcija i sa drugim organima i organizacijama, priprema godišnje programe i mjesečne planove, izrađuje analize i izvještaje, organizuje i koordinira realizaciju planova inspekcijskih kontrola i izvještava direktora i resorno ministarstvo o stanju inspekcijskog nadzora u oblastima koje pokriva tehnička inspekcija, prati i ocjenjuje a po potrebi vrši neposrednu kontrolu rada inspektora, predlaže unapređenja i preduzimanje potrebnih mjera u cilju efikasnog, zakonitog i dostojanstvenog rada inspektora, sumira ocjene i izvještaje (godišnje, periodične i vanredne) i predlaže mjere za poboljšanje rada inspekcije, prati propise i predlaže njihovu izmjenu i dopunu, obavlja i druge poslove koji se odnose na djelokrug rada inspekcije. Za svoj rad odgovara direktoru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

U pripremi zakona o poljoprivrednom zemljištu vrši kontrolu izvođenja radova katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta, kontrolu da li se obradivo poljoprivredno zemljište prve, druge treće četvrte i pete katastarske klase koristi u nepoljoprivredne svrhe, kontrolu da li je za ekspolataciju mineralnih sirovina i odlaganje jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu, kao i izgradnju ribnjaka na obradivom poljoprivrednom zemljištu dobijena saglasnost ministarstva, odnosno za eksploataciju gline, zasnivanje rasadničke proizvodnje šumskog bilja, izgradnju privremenih objekata, dobijeno odobrenje nadležnog opštinskog, odnosno gradskog organa, kontrolu da li se radovi na rekultivaciji poljoprivrednog zemljišta vrše po projektu rekultivacije, odnosno po odobrenju nadležnog opštinskog, odnosno gradskog organa, kontrolu dozvoljenih količina opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje, kontrolu da li organizacija, ustanova koja vrši kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta ima ovlaštenje ministarstva, kontrolu da li se vrši sistematska kontrola plodnosti zemljišta, kontrolu da li se poljoprivredno zemljište i zemljište koje je proglašeno građevinskim do privođenja planiranoj namjeni koristi za poljoprivrednu proizvodnju, kontrolu da li se vrši usitnjavanje parcela na zemljištu uređenom putem komasacije, kontrolu da li je korisnik pašnjaka utvrdio način i uslove za korištenje pašnjaka, kontrolu da li korisnik pašnjaka koji pašnjak privodi drugoj kulturi ima saglasnost skupštine opštine, odnosno grada, kontrolu da li je donesen godišnji plan korištenja sistema za navodnjavanje, kontrolu da li preduzeće vrši redovno održavanje sistema za navodnjavanje i kontroliše kvalitet vode za navodnjavanje na sadržaj opasnih i štenih materija, kontrolu obračuna, plaćanja i oslobađanja od plaćanja naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. U primjeni Zakona o đubrivima i oplemenjivačima zemljišta vrši kontrolu kvaliteta đubriva i oplemenjivača zemljišta u uvozu, proizvodnji i prometu, nadzor nad primjenom ostalih odredbi zakona iz ove oblasti. U primjeni Zakona o stočarstvu vrši kontrolu proizvodnje, prometa, skladištenja i upotrebe stočne hrane, kontrolu vršenja analize stočne hrane u proizvodnji, kontrolu smjesa koncentrovane stočne hrane, pojedinačnih hraniva i žitarica u skladu sa kvalitetom označenim u deklaraciji, kontrolu opreme, objekata i propisanih odobrenja proizvođača stočne hrane i sirovina za stočnu hranu. U primjeni Zakona o vinu i rakiji vrši kontrolu uslova za proizvodnju vina, rakije, drugih alkoholnih pića i alkohola, za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta vina, rakije i drugih alokoholnih pića, kao i uslova za promet vina u rifuznom stanju u specijalizovanim prodavnicama, kontrolu u proizvodnji vina, rakije, drugih alokoholnih pića i alkohola, kontrolu i obavezne preglede nad proizvodnjom grožđa i voća, vina i rakije sa zaštićenim geografskim porjeklom, kontrolu sadržaja šećera u grožđu, širi ili kljuku, kontrolu postupaka dodavanja šećera, koncentrovane šire ikoncentrovane rektifikovane šire ili kljuku u postupku proizvodnje vina po odobrenju ministarstva, kontrolu da li se povjereni stručni poslovi kontrole nad proizvodnjom grožđa i voća odnosno proizvodnjom vina i rakije sa zaštićenim porijeklom vrše u skladu sa zakonom i propisima donijetim na osnovu zakona, kontrolu kvaliteta vina, rakije, drugih alkoholnih pića i alkohola u proizvodnji i prometu. U primjeni Zakona o organskoj proizvodnji hrane vrši kontrolu ispunjenosti uslova za zasnivanje organske proizvodnje, kontrolu uključivanja zemljišne parcele i stočarske proizvodnje u organsku poljoprivredu, kontrolu načina sakupljanja šumskih plodova i ljekovitog bilja, kontrolu metoda primjene organske biljne i stočarske proizvodnje, kontrolu tehnoloških postupaka u preradi proizvoda iz organske poljoprivrede, kontrolu skladištenja, pakovanja i prevoza proizvoda iz organske poljoprivrede, kontrolu ispunjenosti uslova za uključivanje proizvođača u organsku poljoprivredu, kontrolu ispunjenosti propisanih uslova u ovlašćenim organizacijama, kontrolu primjene ostalih odredbi važećih propisa. U primjeni ostalih propisa vrši kontrolu sprovođenja Zakona o standardizaciji i njegovih podzakonskih akata iz svoje nadležnosti, a naročito odredbi koje se odnose na pakovanje, deklarisanje i označavanje proizvoda, kontrolu sprovođenja Zakona o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela i Zakona o poljoprivredi i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovih zakona, a naročito Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi. U primjeni svih pomenutih propisa predlaže donošenje ili izmjene propisa, podnosi izvještaje i informacije o svom radu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara pomoćniku direktora-glavnom republičkom poljoprivrednom inspektoru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Obavlja neposredni uvid u primjenu i realizaciju nastavnog plana i programa, vrši uvid u rad i organizaciju rada škole, rad nastavnika i direktora, vrši neposredni uvid u način izvođenja nastave, provođenje ispita i drugih oblika vaspitno-obrazovnog rada, pruža savjetodavno-instruktivnu pomoć nastavnicima i direktoru, vrši uvid u održavanje školskog prostora i predlaže ministru i nadležnim organima mjere za unapređenje vaspitno obrazovnog rada, te mjere za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u vaspitno-obrazovnom procesu, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora i direktora. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VSS – 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VSS – 240 ECTS bodova (European credit transfer system), doktor veterinarske medicine (diplomirani veterinar), pet (5) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja od čega najmanje dvije (2) godine na poslovima inspektora, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, vozačka dozvola „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

VSS – 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer elektroenergetike, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer rudarstva, diplomirani inženjer geologije, diplomirani inženjer hemijske tehnologije ili diplomirani inženjer hemijskih procesa, pet (5) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja od čega najmanje dvije (2) godine na poslovima inspektora, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, vozačka dozvola „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

VSS – 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer poljoprivrede, diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja, diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za biljnu proizvodnju, diplomirani inženjer poljoprivrede za vodoprivredne melioracije, diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za mahanizaciju ili diplomirani inženjer agroekonomije, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, vozačka dozvola „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme – profesor geografije, diplomirani geograf, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada, poznavanje rada na računaru.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o traženom rdanom iskustvu;

g) lične karte ili pasoša;

d) dokaza o posjedovanju vozačke dozvole „B” kategorije za radno mjesto označeno pod brojem 1.2., 1.3. i 1.4.;

đ) dokaza o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

–       diplome o završenoj školskoj spremi;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obarzovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–       dokaza o posjedovanju vozačke dzvole „B” kategorije za radno mjesto označeno pod brojem 1.2., 1.3. i 1.4.;

–       dokaza o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u Republičkoj upravi za inspekijske poslove na neodređeno vrijeme na radnom mjestu inspektora (radno mjesto označeno pod brojem 1.4.), provešće određeno vrijeme na probnom radu, prema planu i programu koje donosi Republička uprava za inspekcijske poslove.

Probni rad traje 60 dana, a u toku probnog rada kandidat će biti upoznat sa sadržajem poslova i zadataka radnog mjesta, te sa načinom praćenja i ocjenjivanja rezultata rada.

Ukoliko ocjena rada kandidata bude zadovoljavajuća, rukovodilac/direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove donosi rješenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme. Ukoliko ocjena rada kandidata bude nezadovoljavajuća, rukovodilac/direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove će donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.09.2017

Datum objave: 31.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+