Prijem 8 profesora

Ovaj oglas je istekao

Prijem 8 profesora

OPIS RADNOG MJESTA

1. PROFESOR MATEMATIKE, 1 izvršilac, nepuna norma od 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine, lice bez iskustva – pripravnik.
2. PROFESOR GEOGRAFIJE, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice bez iskustva – pripravnik.
3. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – POLjOPRIVREDNA GRUPA (PRAKTIČNA NASTAVA), 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice bez iskustva – pripravnik.
4. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – POLjOPRIVREDNA GRUPA, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine, lice bez iskustva – pripravnik.
5. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – FARMACEUTSKA GRUPA, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice bez iskustva – pripravnik.
6. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – FARMACEUTSKA GRUPA, 1 izvršilac, nepuna norma od 9 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine, lice bez iskustva – pripravnik.
7. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA (VJEŽBE I PRAKTIČNA NASTAVA), 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine, lice bez iskustva – pripravnik.
8. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – OPŠTA I KOMUNALNA HIGIJENA (VJEŽBE I PRAKTIČNA NASTAVA), 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine, lice bez iskustva – pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 75. odnosno 77. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12 i 80/14).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 42/16).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1) ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama,
2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole – Semberskih ratara 1, dana 24.8.2016. godine u 10,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom ‘’za konkurs – i za koje radno mjesto’’ na adresu Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, Semberskih ratara 1.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 18.08.2016

Datum objave: 10.08.2016

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+